Powebank med sladd och mobil
Powebank med sladd och mobil

Så blir din elkostnad 2025

Vad skulle hända med elpriset om hela eller delar av kärnkraften skulle falla bort eller om överföringskapaciteten till våra grannländer byggs ut kraftigt? Villaägarnas Riksförbund har tagit fram ett verktyg* som hjälper dig att beräkna din elkostnad år 2025 utifrån ett antal mer eller mindre sannolika scenarier.

Så gör du för att räkna ut din elkostnad

Välj hemkommun och något av scenarierna. Du kan läsa om scenarierna i texten längre ner på sidan. Ange också din förväntade årsförbrukning. Kostnaderna som anges är inklusive moms.

Observera att elnätskostnaden inte ingår i denna beräkning. 

Tyvärr kunde inte WSP göra en uppskattning för scenario 3, ingen kärnkraft, för elområde 3. Läs mer om elområden här.

Uppskatta din framtida elkostnad

Välj kommun

Välj scenario

Uppskatta din årsförbrukning

20000 kWh

5 000 kWh 50 000 kWh

Referensscenario

I referensscenariot fortsätter utvecklingen enligt de politiska beslut som gäller just nu.

Det innebär bland annat att nuvarande elproduktion fortsätter på liknande nivåer som nu men att vindkraften ökar, främst i norra Sverige. Kärnkraften är kvar och oförändrad. Överföringskapaciteten ökar mellan våra grannländer och Europa.

Halvering av kärnkraft

I detta scenario antar vi att antalet aktiva svenska kärnkraftreaktorer halveras från nuvarande sex reaktorer till tre reaktorer under 2025.

Halveringen av kärnkraftsproduktionen medför att den svenska elproduktionen minskar med ca 3000 MW, samtidigt som svängmassan i systemet minskar och stabiliteten i elnätet försämras. Med samtliga befintliga kärnkraftsanläggningar lokaliserade i elområde 3 medför scenariot stor påverkan på effektbalansen i elområde 3 och 4.

Ingen kärnkraft

I detta scenario antar vi att samtliga svenska kärnkraftreaktorer är helt tagna ur bruk redan 2025.

De kvarvarande tre reaktorerna i Forsmark, de två kvarvarande reaktorerna i Ringhals och den sista reaktorn i Oskarshamn stängs ner före slutet på sin tekniska livslängd på grund av ekonomiska skäl alternativt osäkerhet kring lagringen av kärnbränsleavfall.

Nedläggningen av kärnkraftsproduktionen medför att minst 30 procent av Sveriges nuvarande elproduktion faller bort samt en kraftig minskning i svängmassa, något som försämrar elsystemets stabilitet.

Kärnkraftsägare har signalerat att i det fall beslutet om slutförvaret hade dröjt fanns en risk att flera kärnkraftverk hade avvecklats. Forsmark 2 hade avvecklats efter revision 2024, Forsmark 3, Ringhals 3 och Ringhals 4 efter revision 2025. Den 27e januari 2022 gav regeringen till slut tillåtelse för slutförvaret av använt kärnbränsle i Forsmark samt mellanförvaret i Oskarshamn. Viss osäkerhet kvarstår dock eftersom tillståndsprocessen nu fortsätter med att Mark- och miljödomstolen respektive Stålsäkerhetsmyndigheten ska besluta om tillståndsvillkor. Först när alla tillstånd är på plats kan byggarbetet påbörjas.

Fortsatt ökning av vind- och solkraft

I detta scenario antar vi att den oplanerbara elproduktionen kraftigt ökar, alltså vind- och solkraft och att kärnkraften samtidigt finns kvar på nuvarande nivå.

Sverige har som mål att 2040 nå helt förnybar elproduktion för att minska utsläppen av koldioxid från fossila bränslen och nå de globala klimatmålen. Ökningen sker från slutet av 2024 och framåt vilket får en ökad påverkan på elsystemet under 2025.

Ökad marknadsintegration i Europa

I detta scenario antar vi att den svenska elmarknaden i större utsträckning integreras med Europa genom fler överföringsförbindelser.

Full marknadsintegration skulle innebära att samma systempris råder överallt i hela Europa och att elpriset i Sverige därför skulle motsvara marginalkostnaden – kostnaden för den sista dyraste producerade elen i hela Europa. Det gemensamma priset skulle innebära att de som idag betalar ett högt pris får betala lite mindre, medan de som idag betalar ett lägre pris troligtvis skulle betala lite mer.

Investeringar i överföringskapacitet tar tid och beslut som tas idag kommer med stor sannolikhet inte hinna genomföras innan 2025. Det är däremot viktigt att visa på de effekter som en full marknadsintegration skulle kunna innebära då detta följer av EU:s lagstiftningspaket ”Ren energi-för-alla-paketet”. Paketet syftar till att harmonisera elmarknaderna i Europa och skapa en gemensam energiunion. Scenariet utgår därför ifrån ett extremfall där Elområde 4 ser en full marknadsintegration med Tyskland 2025.

 

* Prognos från WSP på uppdrag av Villaägarna.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.