Familj fikar på uteplats i solen
Landsbygd med röda hus i Leksand

Solcellsparker kan sänka fastighetspriset – kompensera drabbade villaägare!

Solkraften boomar och enorma ytor kan fyllas med solcellspaneler. Positivt för energiproduktionen - men negativt för boende vars hus nu kan rasa i värde. Villaägarna vill se rättslig prövning och handlingskraft från regeringen!

I Tävelsås söder om Växjö planeras en solkraftsanläggning med paneler på en yta som motsvarar 117 fotbollsplaner. Området ska dessutom stängslas in med ett två meter högt viltstängsel. För de boende i Rinkaby, Näset kommer stängslet och panelernas kisel-öken torna upp sig precis på båda sidor av tomtgränsen.

Den naturnära platsen som nyligen lockade flera nytillkomna Näsetbor att köpa tomter och bygga hus blir då en helt förändrad, instängd bomiljö intill en industrianläggning. Enligt mäklare har fastighetsvärdet halverats. En av familjerna som nyligen köpt en tomt i området har fått besked från banken att de inte längre får låna.

Solcellsparker sänker fastighetsvärdet

Det arbete som pågått i generationer i Tävelsås med att utveckla trakten som kulturlandskap, hålla betesmarker öppna och främja biologisk mångfald äventyras nu. Det spelar roll att skog som tidigare skyddat mot vindar, hållit kvar fosfor, sugit upp vatten och utgjort en grön korridor för vilt försvinner. I Tävelsås ligger den tilltänkta solcellsparken intill en fågelsjö som idag är ett hem för rödlistade och fridlysta arter och där det finns fornmark, sumpskog och våtmark. Förutsättningarna för det landskap som hittills vårdats förändras i grunden när skog avverkas och markbereds för att ersättas av kiselpaneler bakom stängsel.

Etablering av solkraftsparker väcker samma problematik som vindkraft. Fastighetsvärden och livsmiljöer påverkas när naturvärden urholkas. Det är olämpligt att placera solpaneler nära bostadshus jämfört med att rada upp dem längs motorvägen.

Drabbade villaägare borde få ersättning

Villaägarnas Riksförbund har drivit frågan om ersättning till fastighetsägare som drabbas av närliggande vindkraftsetablering. Vi beställde en studie från KTH som visade sänkta fastighetsvärden för tomter invid vindkraftverk. En statlig utredning har i betänkandet Värdet av vinden föreslagit att det ska utgå ersättning till närboende. Även för fastighetsägare som upplåter mark till elnätsutbyggnad pågår nu en översyn.

I teknikneutralitetens namn är det högst relevant att även införa ersättningsformer för de som bor nära storskaliga solkraftsanläggningar.

Solcellsparker får byggas utan vettig prövning

De storskaliga solkraftsanläggningarna har idag ett mycket begränsat prövningsförfarande. Länsstyrelserna gör en så kallad 12:6-prövning, något länsstyrelserna själva kallar en ”slasktratt” för ärenden som inte hanteras någon annanstans i miljöbalken. Kommuner får endast i slutfasen bygglovspröva en tillhörande transformatorstation, i övrigt är deras inflytande jämställt med drabbade närboende. Detta trots att en översiktsplan hoppats på andra applikationer för området, som tex bostäder.

En prövning för miljöfarlig verksamhet enligt kapitel 9 i Miljöbalken skulle i högre grad ge förutsättningar för att rättsligt fånga upp enskildas synpunkter och bättre beakta de effekter som etableringen har på naturvärden i närmiljön.

Om inte konsekvenserna för naturvärden och kringboende beaktas kommer solkraft att utvecklas till ett illa omtyckt kraftslag

I december 2022 hade det kommit in över 300 ansökningar om solceller på mark i Sydsverige. Under 2023 har kurvan fortsatt peka rakt uppåt och den tilltänkta markarealen växer. Kronoberg har enligt länsstyrelsen gått från 27 ärenden 2022, till 70 st hittills 2023. I Traryd och Markaryd, väntas nu en solpark motsvarande tusen fotbollsplaner uppföras. 

Den tänkta elproduktionen kan komma till användning – när solen lyser – eller när batterier får tillräcklig lagringskapacitet. Men om inte konsekvenserna för naturvärden och kringboende beaktas kommer solkraft att utvecklas till ett illa omtyckt kraftslag, som förstör naturvärden och livskvalitet på landsbygden. Både den rättsliga prövningen inför en etablering och ersättning till närboende måste upp på regeringens bord – och det snabbt i ljuset av den explosiva tillväxten av solkraft. Vi uppmanar nu regeringen att införliva de här aspekterna med solkraften i kommande incitamentsproposition för vindkraften.

Jonathan Lindgren, Samhällspolitisk expert, Villaägarnas Riksförbund

Evelina Thelander, Villaägarna i Kronoberg

Debattartikeln publicerades i SvD den 19 november 2023. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.