Så blir din månadskostnad med partiernas förslag om att reducera elnotan 

 

Villaägarna har räknat på riksdagspartiernas förslag om att minska hushållens elpriser. Med utgångspunkt från de konkreta direkta effekterna av partiernas utfästelser får du en uppskattning om hur hög din elnota kan bli för en kall vintermånad.

Det är givetvis svårt att förutspå elpriset för en viss månad. Men om priset i januari kulminerat från en fortsatt prisklättring under hösten är det möjligt att tänka sig ett genomsnittligt elpris på 4 kr i elprisområde 4.

Utan åtgärd skulle då elräkningen för en villa i Lund med rörligt pris och elförbrukning motsvarande 2500 kWh få en räkning på 14 609 kr för januari månad.

Här redovisar vi riksdagspartiernas olika förslag till åtgärder för att på kort och lång sikt lindra bördan för hushållen.

Utfästelserna kan träda i effekt till januari 2023.

Moderaterna – månadskostnad 7 578 kr 

Moderaterna vill avskaffa kraftvärmeskatten, införa ett tillfälligt högkostnadsskydd och förstärka det gröna skatteavdraget så att investeringar i minskad energianvändning kan göras. Högkostnadsskyddet utgår från att staten under tre månader kompenserar 75 procent av elpriskostnaden som överstiger en krona per kilowattimme. 

Villaägarnas kommentar: 

Avskaffad kraftvärmeskatt kan ge  en dynamisk effekt då kraftvärmeproducenterna kan öka sin produktion till förmån för ett lägre elpris, framförallt idag har skatten en konstaterad hämmande effekt på vad som annars är planerbar energiproduktion. Effekten på priset går dock inte att kvantifiera. Ett förstärkt grönt skatteavdrag som införs efter årsskiftet hinner inte träda i kraft till januari 2023. Högkostnadsskyddet gör att priset kan reduceras till ett belopp om 7578 kr.

Sverigedemokraterna
månadskostnad
10 984 kr 

Sverigedemokraterna vill slopa skatten på el och moms mellan november och februari. SD vill också avskaffa kraftvärmeskatten. 

Villaägarnas kommentar:  

Med slopad moms och skatt blir månadskostnaden 10 984 kr. 

Kristdemokraterna – månadskostnad 5 328 kr 

Avskaffad kraftvärmeskatt och ett elprisskydd under dec-mars. Förslaget innebär att staten står för 90 procent av kostnaden när elpriset går över 70 öre per kWh. Förslaget beräknas kosta 37 miljarder kronor per månad. Skattereduktion för hushåll som byter från direktverkande el till en mer energieffektiv uppvärmning. Mindre vattenkraft ska undantas från omprövning av tillstånd.  

Villaägarnas kommentar:  

Elprisskyddet som föreslås framträder som det hittills mest generösa av de löften som avgetts av partierna. Som konstaterats tidigare kan inte energieffektivisering som följd av vallöften kapitaliseras innan januari 2023. Bevarad vattenkraft hindrar elpriset från att stiga ytterligare men kan inte kvantifieras till ett sänkt pris. 

 Med slopad moms och reducerad skatt blir månadskostnaden 5 328 kr. 

Liberalerna – månadskostnad 12 406 kr 

Liberalerna vill sänka momsen från 25 till 6 procent. Energiskatten föreslås sänkas med 5 öre exklusive moms. På sikt anges att elskatten ska halveras. Partiet föreslår även att slopa indelningen av elområden och göra Sverige till ett enda elprisområde. 

Villaägarnas kommentar:  

De applicerbara förändringarna för januari 2023 är den sänkta momsen och energiskatten på el.  

Månadskostnaden blir då 12 406 kr. 

Socialdemokraterna månadskostnad? 

Socialdemokraterna har meddelat att de ger Svenska Kraftnät i uppdrag att utforma ett högkostnadsskydd finansierat av intäkterna från överbelastning i elnätet. Till förfogande ska 60 miljarder användas och förse kundkollektivet med återbäring, sänkta priser eller motköp.

Villaägarnas kommentar: 

Regeringen räknar med att ha utformningen av kostnadsskyddet klar till november. De nödåtgärder som föreslås avses i första hand träffa konsumenter och företag i södra Sverige. Det går att förvänta sig en tilltagen prisreduktion i nivå med Moderaternas, i dagsläget finns dock ingen vägledning till vad den kan förväntas bli. 

Vänsterpartiet - månadskostnad 4 453 kr 

Vänsterpartiet föreslår att den svenska elmarknaden separeras från sin export så att priset etableras till den nivå som produceras på den svenska elmarknaden. Enligt Nooshi Dadgostar skulle det svenska priset på detta sätt etableras till 40 öre/kWh.  

Villaägarnas kommentar:  

Myndigheten Svenska Kraftnät har dömt ut modellen som oförenlig med EU-rätten och det går att ifrågasätta om den skulle vara applicerbar till januari. Vänsterpartiet hänvisar dock till att flera länder i EU redan har liknande modeller. När EON:s förre VD, Bengt Ekenstierna kalkylerat på ett rimligt elpris har han istället för 40 öre utgått från att en rimlig nivå snarare borde vara mellan 55–75 öre. Med Ekenstiernas utgångspunkt utgår vi från en prisnivå på 75 öre/kWh och månadskostnaden i Vänsterpartiets modell landar på 4453 kr. 

Miljöpartiet – månadskostnad 14 609 kr 

Miljöpartiet har ett förslag om stöd till hushåll motsvarande 80 procent av kostnaden för åtgärder som genomförs av hushåll och företag för att spara på energi. Miljöpartiet anser sig ”mycket kritiska” till den lösning med ett högkostnadsskydd som deras tänkta regeringskollega Socialdemokraterna föreslår. Partiet vill hellre se incitament för hushållen att ställa om. I övrigt har de inga förslag även om de i sitt valmanifest uppger sig vara beredda att ”bidra till akuta nödstöd”. 

Villaägarnas kommentar: 

Miljöpartiet har inte lagt något förslag som konkret kan innebära en lindring till januari 2023. Det tillstånd som Miljöpartiet önskar – att hushållen finner behov till omställning – kan med aktuella elpriser sägas vara uppfyllt. Månadskostnaden för Miljöpartiet blir 14 609 kr.

Centerpartiet – månadskostnad 14 314 kr 

Centerpartiet föreslår ett grönt avdrag för installation av värmepump, fjärrvärme eller bergpump. Partiet föreslår också att elnätsavgiften sänks med 30 procent. De vill att elpriset sänks med mothandel så att biokraftproduktion kan öka. C vill att partierna snarast möjligt samlas för samtal där de enas om akuta elprisåtgärder.

Villaägarnas kommentar:  

Mothandel är något som också är relevant i anslutning till Socialdemokraternas vallöfte. Med mothandel kan Svenska Kraftnät handla upp kraft i områden som behöver importera samtidigt som man reducerar mottagandet av kraft i områden med export.  

Svenska Kraftnät mottog under 2022 ett uppdrag att utöka sin mothandel. Det förutsätter att det finns stärkt kapacitet för export från norra till södra Sverige. Samtidigt måste behovet av el i utlandet vara så pass lågt att efterfrågan inte driver upp priset. Svenska Kraftnät konstaterade under våren att de hade svårt att förutspå om ökad mothandel kunde påverka priset i någon större utsträckning. 

I Villaägarnas sammanställning gör vi inga antaganden bortom Svenska Kraftnäts, inte heller kvitterar vi ut effekter av energibesparande investeringar då de hinner inte kapitaliseras till januari 2023. Kvar finns Centerpartiets förslag om att reducera elnätsavgiften med 30 procent vilket ger ett elpris på 14 314 kr.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.