Personuppgifter

Dina medlemsuppgifter är grunden för en bra service.

När du blir medlem i Villaägarnas Riksförbund så lämnar du uppgifter till oss om ditt boende och ditt hushåll. Tack vare dina och andras uppgifter kan vi ge dig bra medlemsservice. Medlemsuppgifterna används till:

  • Administrera ditt medlemskap, ge dig löpande information, skicka ut medlemsmagasinet Villaägaren och ge dig bra rådgivning i boendefrågor.
  • Sammanställa statistik och fakta om villaägares boendesituation. Tack vare statistiken kan vi förklara för politiker och beslutsfattare hur olika lagar och lagförslag påverkar villaägare och sakligt föra villaägarnas talan i samhällsdebatten.
  • Ge dig bra erbjudanden från olika företag. I vissa fall kan medlemsuppgifter lämnas ut till våra samarbetsföretag för att du ska kunna få bra erbjudanden. Om du inte vill ha medlemserbjudanden från våra samarbetsföretag, så spärrar vi dina uppgifter mot detta.
  • Lokalföreningars medlemsservice. Om du tillhör en lokalförening som är ansluten till Villaägarnas Riksförbund, kan din lokalförening använda dina medlemsuppgifter på samma sätt som vi. Det vill säga för medlemsadministration, information, rådgivning, statistik och erbjudanden.

När vi använder dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen. Vi behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra ovanstående ändamål. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjligheten att anmäla detta till Datainspektionen.

Dina uppgifter sparas så länge du är medlem och ett år efter att ditt medlemskap upphört eller i enlighet med andra tillämpliga lagar. För att registret ska vara så aktuellt som möjligt kompletterar vi det i viss mån med uppgifter från andra register. Du har självklart rätt att få ett utdrag ur medlemsregistret, få dina uppgifter rättade eller raderade.

Vi hoppas att detta har gett dig en bra information om varför dina medlemsuppgifter är viktiga och hur de används. Om du har frågor kring hanteringen av dina medlemsuppgifter så mejla oss på: dataskyddsombud@villaagarna.se.