Elstolpar

Varför är elpriset så högt och kan det bli ännu högre? 

Det har skrivits mycket i media de senaste veckorna om höga elpriser. Frågan du kanske ställer dig är varför de är höga och om det kan bli värre? Här försöker vi ge dig svaren.

De höga elpriserna under sommaren och hösten 2021 har ytterst att göra med att vindkraften inte kunnat leverera el i önskad utsträckning i framför allt Tyskland. Därför har marginalpriset på el kommit att sättas av fossila dyrare elproduktionskällor – i första hand av naturgas, följt av kol.  

Det är dyra elkällor från början men i takt med att efterfrågan på dessa har ökat har även priserna på dem stigit och så även priset på de utsläppsrätter som krävs för att elda fossila bränslen. 

Politikerna har bestämt att fossila bränslen ska fasas ut genom att göra dem dyra med hjälp av både punktskatter och krav på utsläppsrätter. Något de allra flesta ställer sig bakom. Utmaningen är att det är just dessa energikällor som sätter priset på el när det råder brist.   

Hur dyrt blir det om elpriset drar i väg? 

Förhoppningsvis vänder elpriserna nedåt men om de inte skulle göra det utan etablera sig på en högre nivå över vintern kan elfakturorna bli rejält höga.  

I exemplet nedan har vi räknat på en eluppvärmd villa i elområde 4 (södra Sverige) som kräver 20 000 kWh per år. Av dessa 20 000 antas 3 000 kwh förbrukas i kalla januari.   

Elpriset i januari 2021 var 45,1 öre enligt Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Till detta kom energiskatt på el som sedan den 1 jan 2021 är 44,5 öre. Därutöver läggs en elnätsavgift på och därefter moms på samtliga delar.  

Exempelvillan borde därmed haft en elkostnad på knappt 3 700 kronor i januari i år.  

Samma villa skulle vid ett elpris på 80 öre per kwh, vilket terminerna nu pekar mot, få en total elkostnad på 5 000 kronor i januari 2022. Om elpriset landar där kan vi inte veta. Men redan under hösten har betydligt högre elpriser noterats under ihållande perioder. Elkostnaden skulle kunna bli långt högre än 5 000 kr om det vill sig illa.  

Småhus som förbrukar 3000 kWh i januari 

    2021 (jan) 2022 (jan)
a kWh 3000 3000
b Styckpris öre/kWh 45,1 80
c Energiskatt 44,5 44,5
d Elnätsavgift (2874 kr/12) 240 kr 240 kr
       
e Rörlig kostnad (a*(b+c)) 2 688 kr 3 735 kr
  Inklusive moms ((e+d)*1,25) 3 659 kr 4 969 kr

Husägare behöver mer stöd av staten för energieffektiviseringar  

Villaägarnas Riksförbund anser att punktskatten på el ska sänkas eftersom det europeiska systemet med handel av utsläppsrätter är tillräckligt för att reglera mängden av utsläpp av koldioxid. Utöver det behöver hushållen i elområdena 3 och 4 kompenseras för det höga elpriset, på grund av indelningen av landet i fyra elområden.  

Hushållen behöver få mer stöd av staten för att energieffektivisera sina bostäder och den som gör något för att minska sin elkonsumtion borde inte få sitt taxeringsvärde uppskrivet.  

Villaägarna tar inte ställning för eller emot något energislag men vill att regeringen så snart som möjligt fattar ett positivt beslut om slutförvaring av kärnavfall i Östhammar så att ingen av de sex återstående kärnkraftsreaktorernas produktion äventyras i närtid. Vi bedömer att en oordnad nedstängning av de återstående reaktorerna skulle få långtgående konsekvenser för våra medlemmar.  

Prisutveckling för Naturgas och El i Tyskland   

Prisutveckling för Naturgas och El i Tyskland_new.png

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.