Människor jobbar kärnkraftverk
Barsebäck kärnkraftverk skymning
Barsebäck kärnkraftverk skymning.

Beslut om slutförvaring av kärnkraftsavfall kan inte vänta

Villaägarnas Riksförbund är en politiskt obunden organisation. Förbundet har heller inte tagit ställning för eller emot något energislag och gör inte det nu heller. Men småhusägare är beroende av el för sitt boende.

Ungefär 20 procent av den el som konsumeras i Sverige konsumeras av småhusägare. Den sommar som gått har elpriserna slagit dystra rekord, vilket särskilt elkonsumenter i södra Sverige fått känna av. Den 12 augusti var dygnsmedelpriset 1,09 kronor per kilowattimme i elprisområde 4, det vill säga södra Sverige.

På relativt få år har fyra kärnkraftsreaktorer avvecklats, delvis i förtid vilket redan gett återverkningar i det svenska energisystemet. Sex kärnkraftsreaktorer återstår och de står för drygt 30 procent av svensk elproduktion.

För att fortsätta driften av de återstående reaktorerna behöver ett regeringsbeslut tas om slutförvaringen av uttjänt kärnbränsle före augusti månads utgång. Detta eftersom mellanlagringen i Oskarshamn beräknas bli full 2023. Om mellanlagringen tillåts bli full måste Sveriges återstående kärnkraftsreaktorer stänga inom bara några år.

Handlar inte om att vara för – eller mot kärnkraft

Om Sverige förlorar drygt 30 procent av sin inhemska energiproduktion inom loppet av bara några få år får det oanade konsekvenser inte bara för småhusägare utan för alla fastighetsägare och för hela näringslivet.

Prövningen har pågått i mer än tio år och passerat alla steg på vägen. Trots att regeringens egen expertmyndighet Strålsäkerhetsmyndigheten har tillstyrkt en numera mycket väl genomlyst ansökan från SKB (Svensk Kärnbränslehantering), har regeringen inte fattat något beslut om slutförvaringen utan endast remitterat ett förslag om att tillåta utbyggnad av mellanlagringen i Oskarshamn. Det är en ordning Oskarshamns kommun inte vill ha. Man vill först se att slutförvaringen i Östhammars kommun också blir godkänd så att hela kärnavfallskedjan får sin lösning. En fullt rimlig ståndpunkt.

För Villaägarnas Riksförbund handlar detta inte om att vara för eller emot kärnkraft. Det är en separat energi- och miljödebatt som får föras i annat sammanhang.

Men Sverige har redan kärnavfall i och med att vi bedrivit kärnkraftsproduktion sedan 1970-talet. Nu måste vi hantera det avfallet på bästa vis och en slutförvaring måste organiseras oavsett vad som sker med de återstående reaktorerna framöver eller om det investeras i ny småskalig kärnkraft.

Alternativet till att godkänna den existerande ansökan om slutförvaring i Östhammars kommun är att låta mellanlagringen i Oskarshamn övergå till slutförvaring mot kommunens vilja. Ett i sig moraliskt tveksamt agerande.

Hushållen riskerar högre elpriser

Vid sidan av att kärnavfallet i alla händelser måste hanteras äventyrar ett icke-besked i slutförvaringsfrågan en tredjedel av svensk elproduktion. Det finns ingen realistisk plan för att på bara några år ersätta så mycket elproduktion med någon annan energikälla – åtminstone om man räknar bort importerad fossilbaserad el.

Därför skulle en oordnad avveckling av sex kärnkraftsreaktorer på några år utsätta såväl företag som hushåll för orimliga kostnader i form av högre elpriser. Det skulle kunna leda till regelrätta elavbrott med än högre kostnader för framför allt näringslivet. Det skulle äventyra elektrifieringen av fordonsflottan och de goda initiativ som sker inom basindustrin för till exempel fossilfri stålproduktion.   

Att ett regeringsbeslut redan fått vänta så här långt är anmärkningsvärt. Även om det tas före den 31 augusti har onödig stress skapats i systemet i flera år framöver när tidsmarginalen tillåtits bli obefintlig. Beslut om slutförvaring behöver därför fattas av regeringen omedelbart.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.