Polis i grannområde pekar åt kvinna

Allt fler upplever otrygghet

Fyra av tio småhusägare i Stockholmsområdet upplever att otryggheten i närområdet har ökat under det senaste året. I landet upplever en tredjedel av småhusägarna att otryggheten i närområdet har ökat. Det visar en ny undersökning från Villaägarnas Riksförbund. Hela 68 procent av de svarande uppger att de upplever en ökad otrygghet i samhället i stort under det senaste året.

Trygghet i närområdet har blivit en allt viktigare faktor när människor väljer bostad. Allt fler är beredda att pendla långt till och från arbetet för att kunna bo i en trygg omgivning. Villaägarnas arbete med trygghetsfrågor har hittills framförallt fokuserat på villainbrotten, vilka på senare år har minskat i antal. Att otryggheten och oron bland småhusägare trots detta ökar, visar att trygghetsfrågorna vidgats från den egna bostaden till närområdet och samhället i stort.

Var tredje tycker att närområdet blivit otryggare

Nästan var tredje svarande (32 procent) upplever att det har blivit något eller mycket otryggare i närområdet. Drygt sex av tio (62 procent) upplever inte att det är någon skillnad vad gäller tryggheten i närområdet under det senaste året jämfört med tidigare. En mindre grupp (fem procent) upplever att det har blivit något eller mycket tryggare i närområdet under det senaste året.

Flest upplever otrygghet i närområdet i Stockholms län

Bland dem som bor i Stockholms län svarar flest att de upplever att tryggheten i närområdet har försämrats under det senaste året. I Västerbottens län är det flest som svarar att de inte upplever att det är någon skillnad. Bland dem som bor i Jämtlands och Värmlands län är det flest som upplever att det har blivit tryggare.

Sju av tio upplever att samhället blivit otryggare

Nästan sju av tio (68 procent) svarar att de upplever att det har blivit något eller mycket otryggare i samhället under det senaste året jämfört med tidigare. Färre än var tredje upplever inte att det är någon skillnad (29 procent). En mindre grupp (tre procent) upplever att det har blivit något eller mycket tryggare i samhället under det senaste året.

Resultaten i korthet

  • 32 procent av de svarande upplever att deras närområde blivit otryggare det senaste året.
  • I Stockholms län upplever 40 procent att deras närområde blivit otryggare det senaste året.
  • 68 procent upplever att otryggheten har ökat i samhället i stort under det senaste året.
  • 3 procent upplever att samhället blivit tryggare det senaste året.
  • Kvinnor upplever ökande otrygghet i högre grad än män.
  • 36 procent uppger att de har ändrat sitt beteende det senaste året på grund av ökad upplevd otrygghet.
  • 44 procent av de svarande uppger att de börjat undvika vissa platser under vissa delar av dygnet jämfört med tidigare på grund av ökad otrygghet.
  • Fler än hälften uppger att de vidtagit aktiva säkerhetsåtgärder för att skydda sin bostad mot brott de senaste tre åren.
  • Medianvärdet för kostnader för åtgärder för att skydda bostaden mot brott är 3 000 kronor per år.

Om Villaägarnas trygghetsenkät

Villaägarnas trygghetsenkät genomfördes den 10–17 mars 2020. Den skickades ut med förbundets nyhetsbrev till 171 315 e-postmottagare. 15 692 personer svarade på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på drygt 9 procent. 66 procent av dem som svarade på enkäten är män, 34 procent är kvinnor. På länsnivå varierar svarsfrekvensen mellan sju och elva procent.

Läs hela rapporten (som även innehåller länsvis statistik)

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.