Flödet av stöldgods över Sveriges gränser måste stoppas

Regeringen har nyligen presenterat ett förslag till utökade befogenheter för Tullverket att ingripa mot stöldgods. Vi välkomnar visserligen regeringens förslag, men förslaget kommer enligt vår uppfattning tyvärr inte att stoppa stöldligornas härjningar. Förslaget leder sannolikt till att det blir något svårare att föra in stöldgods i landet, men det kommer inte att begränsa utflödet av stöldgods ur landet.

De internationella stöldligornas härjningar plågar Sverige sedan flera decennier. Enligt statistik från Svensk Försäkrings dotterbolag Larmtjänst beräknas stöldligorna föra ut stulet försäkrat gods ur Sverige till ett värde av minst 1,5 miljarder kronor årligen. Räknar man in värdet av oförsäkrat gods som stjäls från exempelvis butiker, byggarbetsplatser och lantbruk är värdet sannolikt betydligt högre. Till detta kan läggas kostnader för avbrott i verksamheter och produktion. Ligorna gör under sina turnéer även villainbrott och begår drivmedelsstölder vilket drabbar ytterligare tiotusentals brottsoffer varje år och bidrar till otryggheten i samhället.

I stort sett allt stöldgods som förs ut ur landet passerar gränsen antingen över Öresundsbron eller via någon av landets tiotal färjehamnar. En liten mängd stöldgods förs även ut över landgränsen till Finland. Regelbundna och stickprovs­mässiga utförselkontroller skulle innebära en ökad risk för upptäckt. Det skulle vara den enskilt mest effektiva åtgärden för att kasta grus i ligornas väloljade maskineri.

Sedan flera år tillbaka har vi fört fram att Tullverket bör få befogenhet att kontrollera utförsel av stöldgods, gripa gärningsmän och beslagta stöldgods. Några sådana befogenheter finns inte idag. Ett enkelt sätt att åstadkomma detta vore att göra utförsel av stöldgods till ett smugglingsbrott. Tullverket skulle då ha samma befogenhet att ingripa mot stöldgods som mot vapen och narkotika. Riksdagen har vid två tillfällen under den senaste mandatperioden gjort tillkännagivanden om att regeringen snarast bör återkomma med förslag i frågan.

I oktober remitterade regeringen slutligen ett förslag om utökade befogenheter för Tullverket. Vi kan konstatera att regeringen föreslår att Tullverkets befogenhet ska begränsas till att ingripa i de fall stöldgods upptäcks i samband med ”ordinarie tullkontroll”, vilket inte löser problemet. Eftersom ordinarie tullkontroll i princip uteslutande genomförs på ingående gods så kommer de nya befogenheterna möjligen att begränsa inflödet av stöldgods till Sverige, men det kommer knappast att öka möjligheterna att upptäcka stöldgods som förs ut ur landet.

Till detta ska läggas att förslaget innebär att tulltjänstemannen endast får ingripa mot stöldgods när hen råkar hitta det i samband med en ordinarie tullkontroll. Tullverket får nämligen inga befogenheter att genomföra tullkontroller inriktade på att hitta stöldgods.

En av anledningarna till att Sverige betraktas som ett smörgåsbord för de internationella stöldligorna är att det idag inte finns någon enskild myndighet som har befogenhet att göra stickprovsmässiga utförselkontroller för att hitta stöldgods. Som framgått har Tullverket idag inga befogenheter att stoppa stöldgods och polis får endast stoppa fordon och öppna lastutrymmen om det finns en skälig misstanke.

Om myndigheterna vill göra stickprovsmässiga utförselkontroller måste även Kustbevakningen involveras. Kustbevakningen har nämligen rätt att stoppa fordon och öppna lastutrymmen i syfte att kontrollera lastsäkring utan att det finns en skälig misstanke. Hittar man misstänkt stöldgods kan polis tillkallas. Att det krävs flera närvarande myndigheter för att genomföra stickprovsmässiga utförsel­kontroller inriktade på stöldgods är dock extremt ineffektivt och medför att utförselkontroller i praktiken endast genomförs vid något enstaka tillfälle årligen.

En allvarlig brist med det nuvarande upplägget är att Kustbevakningen endast har befogenhet att öppna fordon inom ett hamnområde. Konsekvensen är att ingen myndighet – var för sig eller i samverkan med andra myndigheter – har befogenhet att anordna stickprovsmässiga kontroller i syfte att stoppa utförsel av stöldgods över Öresundsbron eller vid våra landgränser. Vi signalerar således att det är fritt fram att föra ut stöldgods ur landet på dessa platser.

Vi är fjorton bransch- och intresseorganisationer vars medlemmar drabbas hårt av de internationella stöldligornas härjningar. Vi vill att regeringen föreslår åtgärder som gör verklig, praktisk, skillnad. Stöldligorna agerar professionellt och storskaligt. Om förslaget inte ändras kan vi tyvärr bara konstatera att Sverige även i framtiden kommer att förbli ett smörgåsbord för ligorna. De kan fortsätta att systematiskt dammsuga Sverige på bilar, entreprenadmaskiner, båtmotorer, vattenskotrar, robotgräs­klippare, hemelektronik, märkeskläder, lantbruksmaskiner, träningscyklar, motor­cyklar, bildelar, kopparkablar, handverktyg, etc. Och i princip riskfritt köra ut godset ur landet.

Mattias Bergman, vd BIL Sweden
Thomas Brühl, vd Stöldskyddsföreningen
Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier
Bo Ericson, vd Sveriges Fordonsverkstäders Förening
Mats Eriksson, vd Sweboat
Mats Galvenius, vd Larmtjänst
Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag
Anna Karin Hatt, vd LRF
Karin Johansson, vd Svensk Handel
Kenneth Kanckos, tf förbundsdirektör Villaägarnas Riksförbund
Tommy Letzén, vd Motorbranschens Riksförbund
Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring
Anders Robertsson, vd Maskinentreprenörerna
Anders Trollsås, vd Biluthyrarna

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.