Ersättning vid expropriation

Villaägarna har sedan länge arbetat för att få till stånd en översyn av ersättningsreglerna i expropriationslagen.

Förbundetser positivt på att regeringen har gett den adjungerade professorn Bertil Bengtsson i uppdrag att se över vissa regler i expropriationslagen om ersättning till småhusägare, bostadsrättshavare och bostadshyresgäster.

Läs hela remissvaret: Justitiedepartementets departementspromemoria Ersättning vid expropriation av bostäder (DS 2016:16)