Särskilda uppskovsregler vid betydande samhällsförflyttning

Remissyttrande över finansdepartementets promemoria "Särskilda uppskovsregler vid betydande samhällsförflyttning”.

I promemorian föreslås en komplettering till uppskovsreglerna vid avyttring av privatbostad. Vid avyttring av privatbostäder under åren 2017–2027 pga. betydande samhällsförflyttning, får som ersättningsbostad inte bara räknas en bostad som köps året före, samma år eller året efter som ursprungsbostaden säljs.

Den kan även vara köpt upp till sjunde året efter det år då ursprungsbostaden avyttras. Det här innebär att man kan ha ett preliminärt uppskov med kapitalvinstbeskattningen under längre tid än idag i avvaktan på ett slutligt uppskov, som man får när ersättningsbostaden väl köps. Förutsättningen är dock att det rör sig om flytt pga. betydande samhällsförflyttning.  

Läs hela remissvaret: Finansdepartementets promemoria "Särskilda uppskovsregler vid betydande samhällsförflyttning”