Tydligare regler för små avloppsanläggningar

Villaägarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över Havs- och vattenmyndighetens (HaV) förslag till tydligare regler för små avlopps-anläggningar.

HaV föreslår ändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och kompletterande bestämmelser för små avloppsanläggningar.

Förbundet anser att det logiska, ändamålsenliga och därmed även ideala vore att stävja utsläpp med hjälp av utsläppstak uttryckta som maximalt årlig utsläpp mätt i kilo eller gram av respektive oönskad substans. Det största problemet med små avloppsanläggningar är risk för smitta. Därför vore det mest naturliga ett sådant krav på smittskydd. Något sådant krav finns av olika skäl inte idag, det är t.ex. oklart vilka indikatororganismer som i så fall skulle väljas och hur sådana reduktionskrav skulle kunna utformas. Istället finns krav på rening (mätt i procent) av fosfor, kväve och BOD:er (biokemiska syreförbrukande ämnen).

Läs hela remissyttrandet: Tydligare regler för små avloppsanläggningar