Tidsfrister och förslag till sanktioner för avgifter till Byggnadsnämnden

Villaägarna tillstyrker Boverkets förslag att de avgifter byggnadsnämnden får ta ut för förhandsbesked, lov och anmälningsärenden ska reduceras när nämnderna inte håller angivna tidsfrister.

Beviljad ansökan när tidsfrist löpt ut

Boverket förkastar i rapporten en lösning innebärande att sökanden, i de fall som byggnadsnämnden överskrider en tidsfrist, ska beviljas det förhandsbesked, lov eller startbesked som denne sökt. Villaägarnas uppfattning är att argumenten Boverket tar upp är högst relevanta när det gäller förhandsbesked- och bygglovsansökan, men inte gäller fullt ut avseende anmälningspliktiga åtgärder.

Förlängd tidsfrist

Byggnadsnämnden har enligt förslaget även fortsättningsvis möjlighet att förlänga tidsfristen för lov och förhandsbesked med upp till tio veckor om nämnden bedömer det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet. Villaägarna uppfattning är att reglerna mer detaljerat behöver föreskriva i vilka situationer byggnadsnämnden får förlänga tidsfristen.

Konsekvenser gällande avgift och alternativ finansiering

Boverket noterar att det finns en risk för att kommuner kommer försöka kompensera risken för avgiftsreduktion genom att generellt höja avgifterna, men bedömer risken som marginell. Villaägarna anser dock att det finns en konkret risk för att så sker och att det är viktigt att kostnadsutvecklingen för de aktuella avgifterna i vart fall följs upp efter att det nya regelverket införs.

Läs hela remissvaret: Boverkets rapport (2017:4) utvärdering av tidsfrister och förslag till sanktioner.