Ett modernare utsökningsförfarande

Villaägarnas Riksförbunds – fortsättningsvis förbundets – yttrande gäller enbart utredningens förslag att privaträttsliga handlingar inte längre ska vara direkt verkställbara, avsnitt 4.3.3.

Förbundet företräder cirka 320 000 medlemmar, som är fysiska personer. Bland dessa finns ett stort antal husägare som bor i en samfällighetsförening. Därutöver har förbundet ingått serviceavtal med cirka 1 100 samfällighetsföreningar som omfattar cirka 60 000 fastigheter. Förbundet har därmed att se till både enskilda medlemmars och samfällighetsföreningars intressen.

Utredningens förslag berör samfällighetsföreningar och innebär att samfällighets-föreningarnas debiteringslängder inte längre ska vara direkt verkställbara. Om förslaget genomförs blir samfällighetsföreningar fortsättningsvis hänvisade till att skaffa en exekutions-titel genom dom för indrivning av de belopp som uttaxerats av medlemmarna.

Läs hela remissvaret: Utredningens förslag att privaträttsliga handlingar inte längre ska vara direkt verkställbara, avsnitt 4.3.3.