Detaljplanekravet

Villaägarna är positiva till att enskilda i större utsträckning ska kunna få åtgärder prövade genom bygglov utanför detaljplanerat område genom den föreslagna ändringen av PBL. Dock ser inte förbundet en trend mot att i större utsträckning upphäva detaljplaner eller delar av dessa som önskvärd.

Förbundet tillstyrker utredningens förslag till ändring av PBL 11 kap 22 § om förelägganden för ökad trafiksäkerhet. Det förefaller obefogat att möjligheten ska vara inskränkt till inom detaljplan, det finns goda skäl att kunna lyfta frågor om trafiksäkerhet även för enskilda vägar utanför plan.

Förbundet avstyrker utredningens förslag att introducera begreppen tätbebyggelse och samlad bebyggelse och följaktligen de lagändringar som införande och definition av begreppen ger upphov till. Förslaget är förvirrande i fråga om vilka regler enskilda i olika bebyggelseområden omfattas av och behöver utredas vidare.

Läs hela remissvaret: Detaljplankravet