Byte av målvariabel och introduktion av variationsband

Villaägarnas Riksförbund bifaller Riksbankens förslag och vill anföra följande:

Inflationsmålet har sedan införandet i mitten av 1990-talet tjänat Sverige väl.

Inflationen har dämpats och konkurrenskraften stärkts, samtidigt som reallönerna ökat i relativt god takt. Det successivt minskade ränteläget har också inneburit att bolåneräntorna sänkts, vilket i sin tur gett de boende ökat konsumtionsutrymme som bidragit till ekonomisk tillväxt.

De senaste åren visar emellertid på svårigheten för en centralbank att hålla inflationen på exakt 2 procent. Trots stödköp av egna statspapper och negativ reporänta har inte målet uppnåtts. Dock innebär det låga ränteläget ökade obalanser i ekonomin. I ett sådant läge är det klokt att se över inflationsmålet.

Läs hela remissvaret: Byte av målvariabel och introduktion av variationsband