Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

När betalar man fastighetsskatt? 

Småhusägare betalar en kommunal fastighetsavgift som beräknas efter generell inkomstutveckling och husets taxeringsvärde upp till en viss gräns – ett tak. För obebyggd tomtmark däremot gäller statlig fastighetsskatt som har något övre tak. Här är Villaägarnas lathund om fastighetsskatt för småhusägare.

1 Kommunal fastighetsavgift

Småhusägare betalar en  kommunal fastighetsavgift som uppgår till 0,75 procent av taxeringsvärdet upp till ett tak på 7 812 kronor för inkomståret 2018. Taket för den kommunala fastighetsavgiften för 2018 motsvarar ett taxeringsvärde på 1 041 600 kronor. Taket höjs i takt med den genomsnittliga inkomstutvecklingen i Sverige – sedan 2008 har det höjts med ca 30 procent.

2 Småhus på ofri grund

För småhus på ofri grund – alltså där någon annan än husägaren äger tomten – är taket för kommunal fastighetsavgift hälften så högt, alltså 3 906 kronor för 2018. Om ett småhus på ofri grund saknar byggnadsvärde utgår ingen fastighetsavgift för byggnaden. För arrendetomten gäller också halvt takbelopp.

3 Pensionärer

Pensionärer behöver inte betala mer än 4 procent av sin inkomst för sin permanentbostad. Är den kommunala fastighetsavgiften högre än 3 059 kronor, kan skattereduktion medges.

4 Ny- eller ombyggda bostadshus

Ny- eller ombyggda bostadshus omfattas av speciella regler i den kommunala fastighetsavgiften, och bygger bland annat på det så kallade värdeåret i taxeringen.

5 Värdeår

Värdeåret är det årtal som motsvarar byggnadens beräknade ålder med tanke på större om- och tillbyggnader.

  • Hus med värdeår 2011 och tidigare hade ingen kommunal fastighetsavgift de första fem åren, därefter betalas halvt belopp i fem år och efter det hel fastighetsavgift.
  • Hus med värdeår 2012 och senare har ingen kommunal fastighetsavgift under de första 15 åren, därefter betalas hel fastighetsavgift.

1 Obebyggd tomtmark

Här gäller statlig fastighetsskatt på en procent av taxeringsvärdet. Här används alltså inte den kommunala fastighetsavgiften och det tak som gäller för den. Statlig fastighetsskatt gäller även småhus och ägarlägenheter som är under uppförande.

2 Taxeringsvärdet

Det är det beräknade värdet på en fastighet och ska ligga på 75 procent av marknadsvärdet för jämförbara objekt i samma område. Taxeringsvärdet baseras på köpstatistik och räknas fram vart tredje år av Skatteverket. Det ligger till grund för hur stor kommunal fastighetsavgift eller statlig fastighetsskatt en fastighetsägare ska betala.

Så här tycker Villaägarna

Obebyggda tomter beskattas med statlig fastighetsskatt och omfattas inte av någon takregel. Du som äger en tomt utan hus, kommer alltså få betala full fastighetsskatt på en procent av taxeringsvärdet på tomten.

Under 2018 kommer taxeringsvärdena – och därmed också den statliga fastighetsskatten – att öka kraftigt i hela landet. På vissa orter kan den statliga fastighetsskatten ligga 50 000 kronor högre än taket för den kommunala fastighetsavgiften.

Villaägarna anser att detta är helt orimligt och arbetar för att takregeln som gäller fastighetsavgift för småhusfastigheter, också ska gälla för obebyggda tomter.

Läs mer på Skatteverkets webbplats.

Stöd Villaägarnas arbete

Ju fler vi är, desto starkare är vår röst. Tillsammans skapar vi tryggare och bättre boendevillkor för dig med eget hus. Läs mer och bli medlem i Villaägarna – redan idag!

Bli medlem