Miniatyrträhus och mynt i staplar
Miniatyrträhus och mynt i staplar

När betalar du fastighetsskatt? 

Småhusägare betalar kommunal fastighetsavgift som uppgår till 0,75 procent av taxeringsvärdet, men begränsas av ett tak. För obebyggd tomtmark gäller däremot statlig fastighetsskatt som ligger på 1 procent av taxeringsvärdet utan takbegränsning. Lär dig mer om fastighetsskatt i Villaägarnas lathund för småhusägare.

1 Kommunal fastighetsavgift

Småhusägare betalar en kommunal fastighetsavgift som uppgår till 0,75 procent av taxeringsvärdet upp till ett tak på 8 349 kronor för inkomståret 2020. Taket för den kommunala fastighetsavgiften för 2020 motsvarar ett taxeringsvärde på 1 113 200 kronor. Taket höjs i takt med den genomsnittliga inkomstutvecklingen i Sverige. Sedan 2008 har taket höjts med 2 349 kronor.

2 Småhus på ofri grund

För småhus på ofri grund – alltså där någon annan än husägaren äger tomten – är taket för kommunal fastighetsavgift hälften så högt, alltså 4 174 kronor för 2020. Om ett småhus på ofri grund saknar byggnadsvärde utgår ingen fastighetsavgift för byggnaden. För arrendetomten gäller också halvt takbelopp.

3 Pensionärer

Pensionärer behöver inte betala mer än 4 procent av sin inkomst för sin permanentbostad. Är den kommunala fastighetsavgiften högre än 3 175 kronor, kan skattereduktion medges.

4 Ny- eller ombyggda bostadshus

Ny- eller ombyggda bostadshus omfattas av speciella regler i den kommunala fastighetsavgiften, och bygger bland annat på det så kallade värdeåret i taxeringen.

5 Värdeår

Värdeår avses småhusets nybyggnadsår (om större tillbyggnader eller ombyggnader inte skett).

  • Hus med värdeår 2011och tidigare hade ingen kommunal fastighetsavgift de första fem åren, därefter betalades halvt belopp i fem år och därefter hel fastighetsavgift.
  • Hus med värdeår 2012 och senare har ingen kommunal fastighetsavgift under de första 15 åren, därefter betalas hel fastighetsavgift.

6 Obebyggd tomtmark

Här gäller statlig fastighetsskatt på 1 procent av taxeringsvärdet. Den kommunala fastighetsavgiften och dess tak tillämpas med andra ord inte. Statlig fastighetsskatt gäller även småhus och ägarlägenheter som är under uppförande.

7 Taxeringsvärdet

Taxeringsvärdet är det beräknade värdet på en fastighet och ska ligga på 75 procent av marknadsvärdet för jämförbara objekt i samma område. Taxeringsvärdet baseras på köpstatistik och räknas fram vart tredje år av Skatteverket. Det ligger till grund för hur stor kommunal fastighetsavgift eller statlig fastighetsskatt en fastighetsägare ska betala.

Så här tycker Villaägarna om fastighetsskatten

  1. Obebyggda tomter beskattas med statlig fastighetsskatt och omfattas inte av någon takregel. Du som äger en tomt utan hus, kommer alltså få betala full fastighetsskatt på 1 procent av taxeringsvärdet på tomten.

    Under 2021 kommer taxeringsvärdena – och därmed också den statliga fastighetsskatten – att öka kraftigt i hela landet. På vissa orter kan den statliga fastighetsskatten ligga 50 000 kronor högre än taket för den kommunala fastighetsavgiften.

    Villaägarna anser att detta är helt orimligt och arbetar för att takregeln som gäller fastighetsavgift för småhusfastigheter, också ska gälla för obebyggda tomter.

  2. År 2008 infördes en takbegränsning som gör att fastighetsavgiften inte kan skena. Det är dock många som ligger under taket och där slår höjda taxeringsvärden igenom utan några begränsningar. Villaägarna anser att fastighetsavgiften ska sänkas från 0,75 procent av taxeringsvärdet till samma nivå som för industrifastigheter, det vill säga 0,5 procent av taxeringsvärdet. En sådan reform skulle framför allt gynna svensk landsbygd, vilket vore en välbehövlig satsning. Det finns de som menar att detta skulle gå ut över den offentliga sektorn, men faktum är att dagens fastighetsavgift drar in mer pengar till den offentliga sektorn än den gamla fastighetsskatten någonsin gjorde. Avgiften på flerbostadshus ligger dessutom på 0,3 procent, så även av rättviseskäl bör avgiften sänkas.

Läs mer på Skatteverkets webbplats.

Stöd Villaägarnas arbete för bättre boendevillkor för husägare

Ju fler vi är, desto starkare är vår röst. Tillsammans skapar vi tryggare och bättre boendevillkor för dig med eget hus. Läs mer och bli medlem i Villaägarna – redan idag!

Bli medlem