PixelImage

Gatukostnader

Gatukostnader

När kommunen bygger nya gator eller rustar upp gatorna kan räkningen skickas till fastighetsägaren. Systemet kallas för gatukostnader. Villaägarnas Lena Södersten reder ut frågan.

Vad är gatukostnader?

Gatukostnader är när kommunen kan skicka en räkning för nya och upprustade gator och allmänna platser - lekplatser, parker, grönområden - till fastighetsägarna. Kommunen måste vara huvudman för gator och allmänna platser för att kunna ta ut gatukostnader.

Däremot får kommunen inte ta ut kostnader för löpande underhåll av fastighetsägarna. Det måste skattefinansieras.

Vad tycker Villaägarna om gatukostnader?

Villaägarna tycker att infrastruktur som gator och allmänna platser - lekplatser, parker, grönområden - ska finansieras gemensamt, via skattsedeln. Inte genom gatukostnader. Skälet är att infrastruktur är till för alla, inte bara för de som bor i området.

Hur resonerar de politiker som gillar gatukostnader?

Politiker som gillar gatukostnader säger ofta att villaägaren får en värdeökning när gatorna i området byggs ut och att det därför inte är mer än rätt att villaägaren betalar.

Men i själva verket är det kommunen som får den stora nyttan. Det beror på att gatukostnader ofta går ofta hand-i-hand med förtätning. När ett bostadsområde förtätas får kommunen ökade skatteintäkter. Alltså är det också motiverat att kommunen betalar för gatorna. Dessutom får även nya familjer vara med och betala på det sättet.

Hur vanligt är det med gatukostnader?

Systemet tillämpas i knappt 40 kommuner i landet, främst kranskommuner runt storstäderna. Gatukostnader är vanligast när tidigare sommarstugeområden permanentas.

Varför tillämpar inte alla kommuner gatukostnader?

Anledningen att inte fler kommuner gör likadant är att kommunen måste samråda med de fastighetsägare som ska betala innan de kan ta betalt. Eftersom det ofta handlar om stora belopp (200-250 000 kr är ganska vanligt idag för en bebyggd fastighet) blir fastighetsägarna ofta upprörda. Just detta, att tvingas hantera kritiska husägare, gör att de flesta kommuner låter bli att ta ut gatukostnader. Det blir för jobbigt helt enkelt.

Det största gatukostnadsbelopp vi har hört talas om är 1 miljon kr!

Har Villaägarna lyckats stoppa gatukostnadstaxan?

Ja, Villaägarna har lyckats avvärja det hotet för närvarande.

När Kaplan var bostadsminister beställde regeringen en normaltaxa för gatukostnader av Lantmäteriet. Villaägarna ser förslaget om en gatukostnadstaxa som ett hot eftersom gatukostnader då skulle kunna sprida sig över hela landet, som en ny fastighetsskatt. Därför har Villaägarna kampanjat mot taxan. Risken för spridning beror på att taxan bygger på att samrådet slopas. Då kan berörda småhusägare lätt köras över.

Kaplan försökte tona ner sprängkraften i frågan. När Peter Eriksson tog över som bostadsminister krävde Villaägarna honom på besked (SvD debatt 27/8).

Peter Eriksson svarade (SvD debatt 31/8) att det inte blir några lagändringar av systemet med gatukostnader just nu. Bostadsministerns besked betyder att risken för att gatukostnader sprider sig som en ny fastighetsskatt är avvärjd för närvarande.

Villaägarna: Vem ska betala för våra gator, bostadsministern?

Bostadsministerns svar: Gatuavgifter bör beslutas lokalt

Villaägarnas slutreplik: Villaägarna välkomnar beskedet från ministern

Är gatukostnader inget problem längre?

Jo, vi har fortfarande ett stort problem kvar. Peter Erikssons besked innebär dessvärre att han lämnar de småhusägare som idag råkar ut för gatukostnader i sticket.

Om kommunerna ska få ta ut gatukostnader i framtiden borde det inte räcka med lösa påståenden om värdestegring, utan det måste finnas en tydlig koppling mellan nytta och kostnad.

Det betyder att lagen måste ändras så att småhusägaren inte behöver betala gatukostnader förrän denne utnyttjar en ytterligare byggrätt, dvs bygger nytt eller bygger till. En sådan lagändring är lätt och kräver ingen gatukostnadstaxa.

Idag måste gatukostnaden betalas redan när vägarbetena är klara. Om man istället knyter gatukostnaden till att småhusägaren bygger nytt eller bygger till kan husägaren själv bestämma när kostnaden ska tas. Småhusägaren behöver då heller inte springa till banken eller betala av beloppet till kommunen på oförmånliga villkor utan kan skjuta på betalningen.

Bostadsministern har redan ett färdigt förslag om detta. Det som krävs är en proposition från regeringen så att riksdagen kan ändra lagen.

Så jobbar Villaägarna mot gatukostnader

Vi arbetar för att regeringen helt ska avskaffa regler som gör det möjligt för kommuner att ta betalt av enskilda husägare för nya och upprustade gator.

Om gatukostnader ska vara tillåtet arbetar vi för att det ska finnas en tydlig koppling mellan nytta och kostnad, vilket saknas idag. Det gör vi genom att skapa opinion, uppvakta politiker, driva debatt och tipsa media om konsekvenserna när enskilda familjer drabbas av gatukostnader.

Mer om gatukostnader

Villaägarnas undersökning (från 2012) visar vilka kommuner som tagit ut eller planerat att ta ut gatukostnader.

Kontakta din kommun för att ta reda på var de står i frågan idag!

Stöd vårt gatukostnadsarbete! Bli medlem!

Ju fler vi är – desto starkare är vår röst. Tillsammans stoppar vi gatukostnader och skapar tryggare och bättre boendevillkor för dig med eget hus. Läs mer och bli medlem - redan idag!