Idylliskt villaområde under sommaren
Idylliskt villaområde under sommaren

Tomträttshavare riskerar att nekas friköpa tomträtten

Karlskoga är på väg att ändra sina regler så att kommunen i varje enskilt fall ska bedöma om en försäljning ligger i kommunens intresse eller inte. Om förslaget går igenom kommer Karlskoga vara den enda tomträttskommunen i landet som inte tillåter friköp. Rätten till friköp berör cirka 100 familjer i Karlskoga, men är också en principfråga.

När du har en tomträtt har du ditt hus på kommunens mark och betalar en markhyra till kommunen för det. Hyran är kopplad till värdeutvecklingen på mark. I praktiken använder kommunerna taxeringsvärdet på marken för att bestämma hyran.

Stigande huspriser har lett till höjda tomträttshyror

Småhuspriserna har ökat kraftigt över tid, vilket har lett till kraftigt höjda tomträttshyror i många kommuner när avtalet skrivs om för nästa period. Hyreshöjningar med 20–30 000 kronor om året i ett slag är inte ovanliga, men det kan handla om betydligt högre belopp än så.

Det husägaren kan göra för att undgå hyreshöjningen är att friköpa marken runt huset. I dagsläget får, såvitt vi känner till, småhusägare friköpa tomträttsmarken i alla kommuner. Sedan kan det vara en prisfråga om friköp är intressant eller inte, men rätten till friköp finns.

Men nu är Karlskoga på väg att fatta ett beslut som går i motsatt riktning. Förslaget är att kommunen ska göra en bedömning i varje enskilt fall om det ligger i kommunens intresse att sälja marken eller inte. Av handlingarna framgår att Karlskoga kommun ”inte längre har ett trängande behov av att sälja tomträtter för att frigöra medel”. Kommunen skriver också att tomträtter ger en löpande intäkt (hyra) som bedöms ha högre värde än en engångsintäkt vid försäljning.

Tomträtter har blivit inkomstkälla för kommunen

Denna motivering ger intrycket att kommunen snarare ser sina cirka 100 tomträttsfamiljer som en inkomstkälla än som kommuninvånare. Det visar hur synen på tomträtt har förändrats över tid. Tomträtt infördes för att vanligt folk skulle kunna uppfylla sin småhusdröm utan att behöva köpa marken.

Rätten till friköp är en principfråga. Om kommunen säger nej till friköp och husägaren inte klarar hyreshöjningen återstår bara att sälja huset och flytta. Det är förstås orimligt. Villaägarna har arbetat för att tomträttshavare i alla kommuner ska ha rätt att friköpa och reagerade kraftigt när vi fick veta att Karlskoga är på väg att förhindra det.

Villaägarna har tomträttsfrågor på agendan   

För ett antal år sedan tillät Jönköpings kommun inte friköp i ett område med stora ekar eftersom kommunen var orolig för att husägarna skulle fälla ekarna om de fick köpa marken. Där hjälpte Villaägarna till att hitta en lösning så att träden kunde skyddas efter ett friköp. Likaså lyckades vi förmå Värmdö kommun att tillåta friköp i Stockholms skärgård där kommunen ville chockhöja markhyran för permanentboende skärgårdsbor, samtidigt som dörren till friköp var stängd. Det lyckades vi förändra.

Till Karlskoga Tidning-Kuriren (10 april) säger kommunens mark- och exploateringschef att förslaget främst handlar om kommersiella tomträtter och inte om småhus. Kommunstyrelsens ordförande tillägger att förslaget kan behöva förändras till kommunfullmäktige. Beslut ska fattas av kommunfullmäktige i slutet av april.

Självklart är det viktigt att kommunala beslut utformas på ett korrekt sätt. Om det inte är avsett att begränsa rätten till friköp för småhustomträtter måste Karlskoga kommun ändra beslutsförslaget innan kommunfullmäktige fattar beslut.

Läs mer i Karlskoga Tidning-Kuriren

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.