Vad gäller vid en bodelning?

Bodelning är framför allt aktuellt när ett äktenskap upplöses, antingen vid skilsmässa eller vid dödsfall. I bodelningen ska den egendom som makarna äger tillsammans värderas och fördelas mellan makarna. En bodelningsförrättare kan utses om någon av makarna begär det.

Vid skilsmässa eller dödsfall ska makarnas egendom fördelas. Då görs en bodelning. Förutom om makarna bara har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken, då behövs ingen bodelning. 

Under ett pågående äktenskap kan makar göra bodelning genom en skriftlig anmälan till Skatteverket om de vill. Även när ett samboförhållande upphör kan en bodelning göras, ifall någon av samborna begär det. Som medlem kan du läsa mer om det i Villaägarnas infoskrift Sambolagen.

Giftorättsgods och enskild egendom

I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods. Det är den egendom som makarna, eller en av dem, äger och som inte är enskild egendom enligt äktenskapsförord eller förbehåll i gåva eller testamente. Men även enskild egendom kan ingå i bodelningen ifall makarna kommit överens om det.

Om det behövs ska en bouppteckning göras för att fastställa vilken egendom makarna har. Exempel på hur en sådan kan se ut finns i vår infoskrift för medlemmar. Där kan du också läsa om de särskilda regler som gäller för bodelning av privata pensionsförsäkringar, individuellt pensionssparande och kapitalförsäkringar. 

Kläder och andra personliga föremål som bara är för personligt bruk får varje make undanta från bodelningen.

Värdering vid bodelning

Vid värdering beaktar man inte egendomens affektionsvärde. Det är egendomens saluvärde, det vill säga möjliga försäljningspris, som normalt läggs till grund för värderingen. Det finns inget som hindrar parterna att värdera egendom annorlunda om de kommer överens om det. 

Beträffande viss egendom, till exemel fastighet och aktier, gäller så kallad evig kapitalvinstbeskattning. När en av makarna tilldelas en sådan egendom kan denne kompenseras för den så kallade latenta skatteskulden. Det innebär att det totala värdet som ska bodelas reduceras med den beräknade skatten. För att få fram ett marknadsvärde görs det ofta en fingerad försäljning. 

Så här går bodelningen till

Vid bodelning ska först makarnas andelar i boet beräknas. Då får varje make först ta undan egendom i så stor utsträckning som krävs för att täcka de skulder som den maken hade vid värdetidpunkten. Det som återstår av giftorättsgodset ska sedan läggas samman och delas lika mellan makarna. 

Sedan ska egendomen fördelas på lotter. Som huvudregel gäller att varje make har rätt att i första hand få egendom som tillhör denne på sin lott. Undantag gäller för gemensam bostad och bohag, som går till den som har bäst behov av det. Rätten att överta den andra makens bostad och bohag gäller även om egendomen är enskild egendom till följd av äktenskapsförord. Den maken som äger mer egendom ska kompensera den andra maken så att den fördelning som framgår av andelsberäkningen uppnås. 

Jämkning

Det går att begära jämkning vid bodelning i vissa fall, exempelvis med hänsyn till äktenskapets längd men även om makarnas ekonomiska förhållanden innebär att det är oskäligt med en likadelning. 

Inte överens? Begär bodelningsförrättare

Om någon av makarna begär det, så kan tingsrätten utse en bodelningsförrättare, vanligtvis en advokat med erfarenhet av bodelningar. Kostnader för detta delas lika mellan makarna. Bodelningsförrättaren är både behörig och skyldig att ta ställning till alla tvistiga frågor som uppkommer med anledning av bodelningen. Bodelningsförrättarens beslut ska mynna ut i en skriftlig bodelningshandling.

I Villaägarnas infoskrift Bodelning får du som medlem exempel på bodelningsavtal, blanketter för anmälan om bodelning, ansökan om bodelningsförrättare med mera.

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.