Kollegor diskuterar framför dator
Kollegor diskuterar framför dator

Så funkar samäganderättslagen

Äganderätt till egendom som ägs av fler än en person kallas samäganderätt. När det gäller samäganderätt till fastigheter så äger alla delägarna var sin ideell andel i hela fastigheten, både i mark och byggnader. Äganderätten avser alltså inte en speciell avgränsad del av en byggnad.

Samäganderätt kan uppkomma på olika sätt, till exempel genom att minst två personer köper en fastighet tillsammans, eller att de ärver den gemensamt.

Delägarna måste vara överens om hur den samägda egendomen ska förfogas över och förvaltas. Det kan exempelvis röra sig om att anlita hantverkare för reparationer, hålla i kontakter med myndigheter eller uthyrning. Om delägarna inte avtalat något särskilt om hur beslut ska fattas måste allt som handlar om fastigheten bestämmas i enighet, med vissa undantag när det handlar om akuta åtgärder.

Om delägarna inte kommer överens?

Om delägarna är oense om vad eller hur något ska göras kan det lösas genom att en delägare ansöker hos tingsrätten att fastigheten under viss tid ska förvaltas av en god man. Även en delägare kan förordnas till god man. Gode mannens uppgift blir då att ensam förvalta fastigheten.

Delägarna kan också avtala om en annan beslutanderätt än den som samäganderättslagen anger. För att ett sådant avtal ska vara giltigt måste alla delägare skriva under det.

Du som är medlem i Villaägarna kan läsa mer i infoskriften. Där finns också mallen ”Godkännande av samägandeavtal vid överlåtelse av andel i fastighet” att ladda ner och exempel på hur ett sådant avtal kan se ut.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.