Hus vid sjö
Överlämning av nycklar och påskrivning av kontrakt
Överlämning av nycklar och påskrivning av kontrakt

Samäga ett fritidshus – så ser avtalet ut  

Många köper sommarstuga tillsammans med familjemedlemmar eller goda vänner. Det är ett bra sätt att få ner kostnaderna och arbetsinsatserna för var och en. Men för att samägandet ska bli lyckat och undvika osämja är det viktigt att avsikterna är tydliga så att alla ägare vet vad de kan förvänta sig av varandra. Villaägarnas medlemsrådgivning guidar er i juridiken kring samägande.

Utgångspunkten vid samägande är att lagen om samäganderätt (1904:48) tillämpas. Det innebär att alla beslut ska fattas enhälligt oavsett storlek på ägarandel.

Samägandeavtal

Lagen kan sättas ur spel genom att delägarna väljer att upprätta ett samägandeavtal som anger att avtalsbestämmelserna tillämpas framför lagen. För att ett sådant avtal ska vara giltigt krävs att samtliga delägare ingått det.  

Börja med att se över samäganderättslagen för att sedan bestämma om ni avser att avtala bort hela lagen eller endast delar av lagens bestämmelser. Därefter bör ni delägare tillsammans gå igenom vad ni har för önskemål avseende regleringen av samägandet.

Underhållsplan och nyttjanderätt

I fråga om ägandet kan frågor om såväl ansvar för underhåll som fördelning av nyttjandetid komma upp. Frågor som bör regleras i avtalet är hur underhållet av fastigheten ska finansieras och i vilken mån varje delägare ska bidra ekonomiskt. För att sköta finansieringen kan det vara bra att tillsammans göra en underhållsplan.

Det kan vara bra att ta ställning till vilken rätt varje delägare ska ha att låta någon utomstående nyttja stugan, det vill säga en icke-delägare. Det kan vara en fråga om uthyrning eller utlåning. Hur de frågorna ska formuleras i avtalet är något som alla delägare får komma överens om.  

Om en delägare vill kliva av

Om en delägare inte längre vill äga sin del gäller att var delägare rår om sin andel. Det innebär att en delägare som vill kliva av delägarskapet kan sälja sin andel till en köpare som han eller hon godkänner. Det krävs alltså inte medgivande från övriga delägare. Däremot kan ni ha en inbördes överenskommelse om att övriga delägare ska få köpa andelen, en så kallad hembudsklausul. Vid en sådan överlåtelse ska de formella kraven för köp av fastighet uppfyllas.

Observera dock att en sådan förköpsrätt bara är moraliskt förpliktande och inte är juridiskt bindande mellan delägarna.

Källa: Villaägaren nr 1/2022

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.