Avtal mellan man och kvinna
Avtal mellan man och kvinna

Juridik för dig som är sambo

Det är viktigt att sambos tänker igenom vad de vill ska gälla vid olika situationer som kan uppstå. Detta är särskilt viktigt om det finns barn i hushållet. Här förklarar vi juridiken som gäller för dig som är sambo.

Den största skillnaden mellan ogifta och gifta par är att samboende inte ärver varandra och att enbart bodelning och bostad ska delas vid en separation. När ett äktenskap upplöses ska all egendom som inte är enskild delas. Det kan därför vara viktigt att reglera vad ni vill ska gälla mellan er. 

Sambolagen

Sambolagen ger dig rätt att begära bodelning om samboförhållandet upplöses och har till syfte att skydda den ekonomiskt svagare parten i ett samboförhållande. 

Vid bodelning enligt sambolagen ingår bostad och bohag som ni skaffat för gemensamt bruk, om ni inte avtalat något annat. Gemensamt bohag är främst möbler, hushållsmaskiner och annat lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Något annat regleras inte. Det är därför viktigt att ni tänker igenom vad ni vill ska gälla vid olika situationer som kan uppstå, särskilt om det finns gemensamma barn eller barn från tidigare förhållanden. 

Sådant som någon av er skaffat innan ni blev sambo ingår inte i bodelningen. Det gäller även om egendomen rent faktiskt använts för gemensamt bruk. Om någon av er säljer en bostad som införskaffades före samboförhållandet uppkom och köper en ny gemensam bostad för pengarna, så ingår däremot denna nya bostad i en eventuell bodelning.

Sådant som någon av er skaffade under samboförhållandet för att bara använda för eget bruk ingår inte heller i bodelningen. 

Så görs bodelning för sambos

Vid bodelning enligt sambolagen görs först en andelsberäkning. Där ingår samboegendomen och eventuellt annan egendom om ni har avtalat om det. Från tillgångarna ska skulderna dras av. Som huvudregel gäller det bara skulder på sådant som ni skaffat gemensamt. Det som sedan återstår läggs sedan ihop och delas lika. Om en hälftendelning skulle vara oskälig med hänsyn till samboförhållandets längd eller ekonomiska förhållanden, kan en jämkning av andelarna ske.

Efter andelsberäkningen följer en lottläggning, då allt som ska delas upp fördelas på var och en av er. Den som har bäst behov av samboegendomen kan då tilldelas den. En av er kan under vissa omständigheter överta den gemensamma bostaden även om den inte ska ingå i bodelningen. Läs mer om det i infoskriften.

Sambolagen kan avtalas bort

Enligt sambolagen kan ni avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen eller att sambolagens regler över huvud taget inte ska gälla i ert samboskap. I så fall ska ingen bodelning äga rum, utan var och en behåller det som den har inskaffat. Det kan finnas sådant som ni köpt för gemensamma pengar och som båda i så fall äger med samäganderätt. Då gäller lagen om samäganderätt. Mer om det i infoskriften "Samäganderättslagen" som är tillgänglig för medlemmar. 

Om ni inte kommer överens

Om någon av er begär det, så kan tingsrätten utse en bodelningsförrättare, vanligtvis en advokat med erfarenhet av bodelningar. Kostnader för detta delas lika mellan er. Bodelningsförrättaren är både behörig och skyldig att ta ställning till alla tvistiga frågor som uppkommer med anledning av bodelningen. Bodelningsförrättarens beslut ska mynna ut i en skriftlig bodelningshandling.

I Villaägarnas infoskrift Sambolagen hittar du som är medlem exempel på bodelningsavtal och blanketter på avtal om att sambolag inte ska gälla, anmälan om att bostad är gemensam, med mera. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.