Störande julbelysning

Nu är det snart jul igen och både stad och villaträdgårdar har pyntats och lysts upp. En härlig tid tycker många men får man göra hur man vill på sin fastighet? Det undrar en av Villaägarnas medlemmar.

"Våra grannar i huset mittemot går varje år ”all in” med sin julbelysning i trädgården. Det är ljusslingor i alla färger på alla håll och kanter. Även tomtar och renar som blinkar i olika takt och med olika intensitet.

Visst är det kul att de anstränger sig och visst kan det ha sin charm men tyvärr är det påfrestande också. Vi har svårt att somna på grund av ljusen som blinkar dygnet runt och som tränger igenom fast vi har persiennerna neddragna och det är enerverande när vi sitter och äter. Vi har försökt antyda detta för grannarna utan att vara glädjedödare men de har inte tagit till sig det. Är det bara att genomlida säsongen eller kan vi göra något?"

Terese Wallinder, chef för Villaägarnas rådgivning svarar:

Som fastighetsägare har man stor frihet för vad man gör på sin fastighet och det finns inte några detaljregler som styr hur man får pynta eller dekorera sin trädgård. I miljöbalken finns allmänna regler som säger att den som vidtar en åtgärd ska iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga och hindra att åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Det är miljöförvaltningen i kommunen som är tillsynsmyndighet för den här typen av störningar och det är dit du vänder dig om du vill gå vidare med frågan. Såvitt jag känner till är inte frågan om juldekorationer prövad i domstol och det är därför svårt att säga närmare var gränserna för vad man är tvungen att acceptera går. Om dekorationerna är av sådant slag att de kommer väldigt nära med intensiva färger i anslutning till ett fönster skulle det kunna vara en sådan störning som miljöförvaltning har möjlighet att ingripa med ett föreläggande mot. Miljöförvaltningen prioriterar sannolikt i praktiken denna typ av störningar lägre än till exempel bullerstörningar och liknande. Men du bör börja med att prata med din granne och vara tydlig med att du störs av dekorationerna.

Kanske är det möjligt att komma fram till en kompromiss om att grannen flyttar de mest störande ljusen till en annan del av tomten eller stänger av vissa delar av belysningen under vissa tider av dygnet?