Huslänga med bruna villor
Huslänga med bruna villor

Kan jag stoppa grannens uthyrning?

En fastighet i vårt villaområde såldes nyligen och köparen hyr ut villan till ett företag. Nu används den som boende för företagets personal, 15–20 personer. Resultatet är ett omfattande festande, skrik och en allmänt otrygg känsla för oss kringboende. Hyresvärden, alltså fastighetsägaren, verkar inte bry sig. Hur får vi stopp på detta?

Det finns inte någon självklar väg för att hantera den här situationen, men här är några olika alternativ från Villaägarnas expertådgivning.

Kan många boende betraktas som hotellverksamhet? 

I det här fallet kompliceras ärendet av att det inte handlar om 15–20 hyresgäster, utan en hyresgäst, nämligen företaget. Varför är det komplicerat? Jo, lagen om hotell- och pensionatsrörelse tar nämligen sikte på tillhandhållandet av tillfällig bostad inom yrkesmässig verksamhet.

Vad som avses med yrkesmässig behandlas inte närmare av förarbetena, utan lagstiftaren har överlåtit åt rättspraxis att utveckla dess innebörd. Av förarbetena exemplifieras dock verksamheter som undantas från lagens tillämpningsområde. Ett sådant exempel är semesterhem för företag: ”Semesterhem som anordnas av till exempel en industri för dess anställda kommer därmed inte att likställas med hotell”.

Tillhandahållandet av tillfälliga bostäder ska med andra ord ske inom en yrkesmässig verksamhet. Sannolikt kommer en domstol i detta fall landa i att det inte utgör hotellverksamhet i lagens mening eftersom verksamhetens ändamål i detta fall inte är att tillhandahålla bostad. Det är polismyndigheten som beviljar tillstånd för hotellverksamhet. Kontakta denna myndighet om du vill få frågan bedömd närmare.

Ändrat användningsområde av byggnad

Det krävs bygglov för att ändra användningen av en byggnad om ändringen innebär att byggnaden tas i anspråk för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast använts för och om det kan bedömas att det aktuella boendet är att likställa med hotell- eller vandrarhemsboende eller motsvarande kan byggnadsnämnden i kommunen förelägga fastighetsägaren att vid vite upphöra med verksamheten. Dock har kraven på när ett användningsområde anses ha ändrats från bostad till hotell eller liknande verksamhet i praxis ställts högt.

Finns ingen gräns för hur många som får bo i ett hus 

Antalet boende kan dock påverka fastighetsägarens skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor, som till exempel ökat krav på brandsäkerhet. Uppfylls inte kravet kan fastighetsägaren föreläggas med förbud att använda fastigheten. Detta är dock inte någon varaktig lösning på det här problemet då fastighetsägaren sannolikt kan avhjälpa bristerna med enkla medel. Kommunen har tillsynsansvaret för detta. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillsynsmyndighet

Olägenheter på grund av buller och nedskräpning hanteras inom ramen för tillsyn enligt miljöbalken. Kontakta den kommunala nämnden för att se om det finns skäl att förelägga fastighetsägaren att upphöra med den störande verksamheten. Ett sådant föreläggande kan kombineras med vite.

Ur Villaägaren nr 2, 2018.
Kompletteringar och faktagranskning av Villaägarnas expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.