Barn som bär vedkorg
Sotare på tak som sotar skorsten
Sotare på tak som sotar skorsten
Premium

10 frågor och svar om sotning och brandskyddskontroll

Vad är skillnaden mellan en brandskyddskontroll och sotning? Hur ofta ska de utföras och vem ansvarar för att det blir gjort på rätt sätt? Här är svaren på tio vanliga frågor om sotning och brandskyddskontroll.

Den rengöringsprocess som vi kallar sotning är bara en del av sotningsverksamheten. Den andra är brandskyddskontrollen som ska utföras enligt viss intervall i olika typer av eldstäder. Här reder vi ut vad som gäller.

Expertens svar om sotning och brandskyddskontroll

Håkan Sten arbetar på enheten för brand- och olycksförebyggande arbete hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och ger svar på vanliga frågor om sotning:

1 Vad innebär en brandskyddskontroll?

Den innebär att man kontrollerar anläggningens brandskyddstekniska status kontrolleras, att eldstaden uppfyller de krav som fanns när den installerades och – i vissa fall – att den uppfyller nyare krav på brandsäkerhet.

2 Vem får utföra en brandskyddskontroll?

Det är kommunen som utser brandskyddskontrollant. Han eller hon ska vara behörig, med en sotarutbildning i grunden och en viss tids erfarenhet därefter samt en vidareutbildning.

3 Ska en brandskyddskontroll utföras samtidigt som sotning?

Det är olika saker, och vanligtvis görs de inte samtidigt. Det är kommunen som organiserar både sotning och brandskyddskontroller. Kommunen utser de personer/företag som ska utföra sysslorna och ser till att arbetet schemaläggs område för område.  Detta för att hålla nere kostnaderna för den enskilda husägaren.

Du kan anlita ett annat sotningsföretag än det som har avtal med kommunen om du så önskar. Det gäller dock inte för brandskyddskontroll. Det är kommunen som har ensamrätt att utse vem som ska utföra den.

4 Får du sota själv?

Det är tillåtet att utföra sotningen på egen hand. Du måste då kunna visa att du har kompetensen och få ett medgivande från kommunen. Om du gått en sota själv-kurs, som brukar ta ett par eftermiddagar, så brukar ett medgivande ges per automatik.

Det kan löna sig i det långa loppet, förmodligen har du sparat in kursavgiften efter ett par sotningar. 

5 Hur ofta måste du sota respektive utföra en brandskyddskontroll?

Kommunen har rätt att besluta om intervallerna för sotning. På din kommuns hemsida kan du se vad som gäller där du bor. Däremot är det MSB som bestämmer intervallet för brandskyddskontroll, vanligtvis ska detta ske vart tredje eller sjätte år beroende på typ av eldstad och användning (läs mer längre ner i artikeln).

6 Hur vet du att det är dags för sotning och brandskyddskontroll, om du till exempel nyligen flyttat?

Om du köper ett hus och är osäker på om du kan elda i den öppna spisen eller braskaminen så kontaktar du din kommun, allt finns registrerat hos dem. Om det har gått för lång tid sedan senaste brandskyddskontrollen måste en sådan göras innan du får använda eldstaden. Det kan ju även vara så illa att den öppna spisen har eldningsförbud på grund av några brandtekniska brister.

7 Vad kostar det att anlita en sotare? Och vad kostar en brandskyddskontroll?

Det är upp till varje kommun att besluta om avgifterna så det varierar mellan olika orter. En genomsnittlig sotning tar 20 – 30 minuter och en brandskyddskontroll tar i snitt 45 minuter och kräver mer utbildad personal, så brandskyddskontrollen är normalt dyrare än sotning.

Kan du själv märka att det börjar bli dags för sotning?

Ja, det märks på att funktionen försämras, det blir svårt att tända. Då kan det vara för mycket sot i skorstenen.

9 Om du inte använder eldstaden, måste du ändå sota?

Nej, du kan ifrågasätta sotningen om du aldrig eldar. Kraven på sotningsintervall och kontroll av eldstäder skiljer sig också mellan fritidshus och permanentbostäder.

10 Finns det något som du själv kan göra för att minimera sotbeläggning?

Använd alltid torr ved, rätt mängd förbränningsluft och elda bara så mycket som eldstaden och rökkanalerna klarar av.

Intervall för brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll ska ske med olika intervall för olika typer av pannor och eldstäder:

Värmepanna

  • Värmepanna som eldas med fasta bränslen som ved eller flis: 3 år
  • Värmepanna som eldas med olja eller gas: 6 år

Pelletsvärmepanna

  • Helautomatisk, standardiserad och konstruerad för pellets: 6 år
  • Pelletsbrännare installerad i anläggning som ej är konstruerad speciellt för pellets: 3 år

Köksspis

  • Köksspis som eldas med fasta bränslen: 3 år
  • Köksspis som eldas i mindre omfattning: 6 år

Lokal eldstad

För lokal eldstad, till exempel braskammin eller öppen spis, gäller tre eller sex års frist. Enligt de allmänna råden om brandskyddskontroll är eldning i mindre omfattning definierat så som eldning i korta eldningscykler (1) per vecka. Översatt i mängden förbrukat bränsle kan detta innebära en maximal ungefärlig årlig förbrukning på cirka 1 m³ ved. 

Formel för en ungefärlig beräkning är: 

  • 52 veckor med en eldningscykel per vecka multiplicerat med tre kg ved per timme multiplicerat med tre timmar per eldningscykel dividerat med normalvikten för normaltorkad ved per kubikmeter, cirka 470-490 kg per m³ (beroende på träslag och fuktkvot).

Då det i praktiken nästan är helt omöjligt för en kommun att kontrollera den exakt förbrukade mängden bränsle i en eldstad, har MSB uppfattningen att bedömningen därför inte alltid endast kan bygga på mängden förbrukat bränsle utan ibland även på övriga omständigheter i et enskidla fallet som till exempel risksituationen. 

En god tumregel är dock: 

Utslaget på hela eldningssäsongen

  • Under 1 m³. kan ge 6-årsfrist
  • Över 1,5 m³ ger alltid 3-årsfrist

Däremellan kommer det att behöva göras bedömningar i det enskilda fallet. 

- Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är utgångspunkten för ett resonemang och inte ska betraktas som absoluta gränser. Brandskyddskontrollantens kompetens är kommunens instrument för att göra en inledande bedömning. I det fall fastighetsägaren inte är nöjd med brandskyddskontrollantens bedömning, får kommunen (räddningsnämnden) avgöra med vilken frist som eldstaden ska brandskyddskontrolleras, säger Malte Rungård, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarna. 

Artikel från Villaägaren med tillägg av Malte Rungård, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarna.

Källa: MSB

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.