Lagbok på båt

Hur skräpig får grannens tomt vara?

- Vårt råd är att du i första hand försöker prata med grannen. Inte minst för grannsämjans skull. Men kommer ni inte överens är framförallt tre lagstiftningar aktuella, säger Karin Hägglöf, förbundsjurist på Villaägarna.

I Jordabalken står det att ”var och en ska vid nyttjande av sin egen eller annans fastighet ta skälig hänsyn till sin omgivning”. I jordabalken regleras också vad som gäller för exempelvis träd och buskar.

En tomt kan ju uppfattas som ovårdad om det är mycket växtlighet. Tränger exempelvis kvistar, grenar eller rötter in över din tomtgräns kan du ha rätt att ta bort dem om de orsakar olägenhet. Men du får inte skada grannens växtlighet och grannen bör alltid själv få möjlighet att ta bort den rot eller gren som växter in över din tomtgräns.

- Om du tror att åtgärden kommer att innebära betydande skada för grannen är du skyldig att kontakta grannen så att hen själv kan utföra åtgärden, säger Karin Hägglöf.

Kommunen gör sällan något åt enbart skräpiga tomter

En annan lag är plan- och bygglagen. Här står att en tomt ska ”hållas i vårdat skick, och skötas så att risken för olycksfall begränsas”. Lagen säger också att det inte får uppkomma en betydande olägenhet för omgivningen.

Karin Hägglöf poängterar dock att det måste handla om en betydande olägenhet om lagen ska kunna tillämpas. Med andra ord måste tomten vara väldigt ovårdad för att kommunen ska göra något.

- Du kan alltid kontakta kommunens samhällsbyggnadsförvaltning och göra en tillsynsanmälan. Men risken är stor att inget händer. Kommunen kommer troligtvis anse att problemet inte är betydande eller så vill de att du driver frågan civilrättsligt mot grannen, vilket är mycket svårt, konstaterar Karin Hägglöf. 

Trafikfara, skada, och olyckor på tomten prioriteras

Däremot brukar kommunen agera (snabbare) om det handlar om en olägenhet för trafiken.

- Om grannen exempelvis har placerat någon sorts anläggning eller flera skrotbilar som skymmer sikten för trafiken kommer de sannolikt kräva att de tas bort, säger Karin Hägglöf.

Kommunen är också mer villig att agera om grannen har saker på tomten som är skadliga för miljön och hälsan.

- Har din granne till exempel läckande bilbatterier eller hushållssopor som drar till sig skadedjur på tomten kan du kontakta kommunens miljöförvaltning, säger Karin Hägglöf.

Du kan också vända dig till din kommuns samhällsbyggsförvaltning om din granne har saker på tomten som normalt inte brukar finnas där, exempelvis en mängd skrotbilar. Det kan då betraktas som ett upplag.

Kommunen kan också ingripa om de anser att det finns risk för olyckor, till exempel om grannen har ett fallfärdigt hus, anläggning eller byggnad på tomten.

- Kommunen är speciellt uppmärksam om det finns olycksrisk för lekande barn, säger Karin Hägglöf.

Kan besluta att grannen måste städa 

Om kommunen anser att din grannes tomt behöver städas upp ger de i allmänhet ett så kallat föreläggande till fastighetsägaren.

 - Ett föreläggande är ett kommunalt beslut som fastighetsägaren måste följa. Det vanligaste scenariot är att kommunen förelägger en fastighetsägare att städa upp på sin tomt inom en viss tid. Om fastighetsägaren inte gör det skickar kommunen ett nytt föreläggande men den här gången förenat med ett vite om tomten inte städas upp inom den utsatta tiden, avslutar Karin Hägglöf.

Det förekommer också att kommuner direkt skickar ut ett föreläggande tillsammans med ett vite om de har anledning att tro att föreläggandet inte kommer att följas.  

Lyssna på inslaget från P4 Kronoberg

Karin Hägglöf, förbundsjurist på Villaägarna, svarar på frågor om grannstök i P4 Kronoberg.

P4 Kronoberg - 29 september 2020

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.