Lagbok på båt

Hur skräpig får grannens tomt vara?

En fråga vi ofta får från våra medlemmar är vad de kan göra när grannen inte håller sin trädgård i skick. Villaägarnas chef för rådgivningsavdelningen berättar vad som gäller.

- I första hand bör du försöka prata med grannen. Inte minst för grannsämjans skull. Men kommer ni inte överens är framför allt två lagstiftningar aktuella, säger Lena Rönngren, chef för rådgivningsavdelningen på Villaägarna.

Du får inte skada grannens växtlighet 

I jordabalkens tredje kapitel finns bestämmelser om rättsförhållanden mellan grannar. I kapitlets första paragraf anges en allmän regel om hänsyn mellan grannar, nämligen: ”var och en ska vid nyttjande av sin egen eller annans fastighet ta skälig hänsyn till sin omgivning”. I jordabalken regleras också vad som gäller för exempelvis träd och buskar. 

En tomt kan ju uppfattas som ovårdad om det är mycket växtlighet. Tränger exempelvis kvistar, grenar eller rötter in över din tomtgräns kan du ha rätt att ta bort dem om de orsakar olägenhet. Men du får inte skada grannens växtlighet och grannen bör alltid själv få möjlighet att ta bort den rot eller gren som växter in över din tomtgräns. 

- Om du tror att åtgärden kommer att innebära skada av betydelse för grannen måste du kontakta grannen så att hen själv kan utföra åtgärden, säger Lena Rönngren. 

Kommunen gör sällan något åt skräpiga tomter 

I plan- och bygglagen finns regler om att en tomt ska ”hållas i vårdat skick och skötas så att risk för olycksfall begränsas och betydande olägenhet för omgivningen eller trafiken inte uppkommer”.  

Lena Rönngren poängterar att det måste handla om en betydande olägenhet om lagen ska kunna tillämpas. Med andra ord måste tomten vara väldigt ovårdad för att kommunen ska göra något. 

- Du kan alltid kontakta byggnadsnämnden och göra en tillsynsanmälan. Men risken är stor att inget händer. Kommunen kommer troligtvis anse att problemet inte är betydande eller så vill de att du driver frågan civilrättsligt mot grannen, vilket är mycket svårt, konstaterar Lena Rönngren. 

När kan kommunen agera snabbare? 

Däremot brukar kommunen agera snabbare om det handlar om en betydande olägenhet för trafiken. 

- Om grannen exempelvis har växter som skymmer sikten för trafiken, kommer kommunen sannolikt kräva att de beskärs eller tas bort, säger Lena Rönngren. 

Du kan också vända dig till din kommuns samhällsbyggsförvaltning om din granne har saker på tomten som normalt inte brukar finnas där, exempelvis en mängd skrotbilar. Det kan då betraktas som ett upplag. 

Kommunen kan även ingripa om det finns risk för olyckor, till exempel om grannen har ett fallfärdigt hus, anläggning eller byggnad på tomten. 

Miljö och hälsa prioriteras 

Kommunen är också mer villig att agera om grannen har saker på tomten som är skadliga för miljö och hälsa. 

- Har din granne till exempel läckande bilbatterier eller hushållssopor som drar till sig skadedjur på tomten kan du kontakta kommunens miljöförvaltning, säger Lena Rönngren. 

Kan besluta att grannen måste städa  

Om kommunen anser att din grannes tomt behöver städas upp, ges i allmänhet ett så kallat föreläggande till fastighetsägaren. 

Ett föreläggande är ett kommunalt beslut som fastighetsägaren måste följa.

- Det vanligaste scenariot är att kommunen bestämmer att en fastighetsägare ska städa upp på sin tomt inom en viss tid. Om fastighetsägaren inte gör det skickar kommunen ett nytt föreläggande, men den här gången förenat med ett vite om tomten inte städas upp inom den utsatta tiden, avslutar Lena Rönngren. 

Det förekommer också att kommuner direkt skickar ut ett föreläggande tillsammans med ett vite om de har anledning att tro att föreläggandet inte kommer att följas.   

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.