Lagbok vid vatten

Småhusägarna vann i Högsta domstolen

Villaägarna har stöttat närmare 160 småhusägare i kampen mot en hög telemast i naturmark mitt i ett småhusområde. Nu har domen från Högsta domstolen (HD) kommit: bygglov beviljas inte för telemasten.

Villaägarna argumenterade för att bygglov inte skulle ges i sitt yttrande till HD. Förbundet hävdade att de närboendes intresse av att bevara naturmarken och upprätthålla den markanvändning som föreskrivs i detaljplanen vägde tyngst.

- Vi är naturligtvis väldigt glada över domen. Domen kommer att få stor praktisk betydelse för småhusägare. Det blir inte fritt fram för bygglov för planstridiga höga telemaster i naturområden vid småhusbebyggelse, säger Maria Holmgren, senior förbundsjurist på Villaägarna.

Kommunens uppfattning vägde tungt  

Bygglov för telemasten i Hemmeslöv/Båstad har tidigare nekats i alla instanser. Bolaget som ansökt om masten överklagade dock hela vägen och fick prövningstillstånd i HD. Att bygglov nu inte beviljades i HD beror framför allt på en lämplighetsbedömning som domstolen gjort i målet. Så här står det bland annat i domen:

”Det allmänintresse som talar för åtgärden måste emellertid vägas mot motstående intressen, inklusive intresset av att det kommunala inflytandet över markanvändningen kan vidmakthållas i rimlig utsträckning.”

Om kommunen motsätter sig en åtgärd och har beaktansvärda och legitima skäl för detta, bör kommunens uppfattning ges särskild vikt. Sådana skäl kan vara att kommunen önskar vara lyhörd i förhållande till en betydande lokal opinion, enligt HD.

Tillsammans är husägare starka

HD avslutar på följande sätt när de ger kommunen och de berörda småhusägarna rätt genom att neka bygglov för masten.  

”Kommunen har som skäl för att motsätta sig åtgärden angett att den valda placeringen och utformningen av anläggningen innebär en betydande olägenhet för de närboendes nyttjande av området. Dessa skäl framstår, i ljuset av åtgärdens omfattning och inverkan på förhållandena för ett inte obetydligt antal kommuninvånare, som beaktansvärda och legitima. Bygglov bör med hänsyn till detta inte beviljas."

- Domen visar att det lönar sig när många grannar går samman och motsätter sig större master som strider mot detaljplanen i naturområden intill sina bostäder, säger Maria Holmgren.

Läs HD:s dom i målet

Högsta domstolens dom

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.