Huslänga med bruna villor
Man med elektrisk såg i carport
Man med elektrisk såg i carport

Vad ska jag göra åt störande grannar?  

Så här i sommartider då vi spenderar allt mer tid utomhus kan buller från grannarna vara ett irritationsmoment. Men hur mycket ska vi behöva stå ut med? Villaägarnas förbundsjurist Aurora Svallbring ger sina bästa råd.

- Det är klart att man inte får störa sina grannar hur mycket som helst. Men reglerna är inte så tydliga. Det finns exempelvis ingen lagstiftning som anger när du får klippa gräsmattan, spela hög musik eller renovera ditt hus, säger Aurora Svallbring.

Finns viss grannerättslig lagstiftning

Det finns en viss lagstiftning på det grannerättsliga området. I jordabalken framgår exempelvis att var och en vid nyttjandet av sin egen eller annans egendom ska ta skälig hänsyn till sin omgivning. Och miljöbalken säger att användning av byggnader eller mark som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller kan anses vara miljöfarlig verksamhet. I miljöbalken finns även allmänna hänsynsregler. Det är till exempel möjligt att vid vite förelägga en fastighetsägare att hålla nere bullernivåerna, säger Aurora Svallbring.

- Om störningen är på allmän plats, till exempel ute på gatan, kan polisen ingripa och om det är väldigt omfattande störningar kan det betraktas som ofredande och därmed brottsligt, säger Aurora Svallbring.

Prata med din granne!

Det lönar sig ofta att prata med din granne om du upplever att du störs av något.

- Att hålla god ton kan i vissa fall vara svårt men det underlättar om du vill komma fram till en välfungerande lösning med din granne, säger Aurora Svallbring.

Om problemet ändå inte går att lösa kan det vara läge att vända sig till kommunen, exempelvis vid störande ljud då du kontaktar miljö – och hälsoskyddsnämnden.

- De bedömer om störningen utgör en skada eller olägenhet för din hälsa. Om de kommer fram till att så är fallet kan de förelägga fastighetsägaren att göra ändringar. Om fastighetsägaren ändå inte gör det kan föreläggande med vite bli aktuellt, säger Aurora Svallbring.

Krävs mycket för att kommunen ska ingripa

För att kommunen ska agera, måste det röra sig om allvarliga och återkommande störningar under tider som inte anses acceptabla.

- Du får som sagt ha fest och störa dina grannar och du får klippa gräset. En extremt vildvuxen trädgård med en häck som hindrar trafiken eller skymmer sikten kan däremot bli föremål för kommunal granskning, säger Aurora Svallbring.

Hur undviker jag att störa mina grannar?

Det bästa är att iaktta sunt förnuft och försöka visa hänsyn till din omgivning.

- Vi måste nog komma ihåg att vi är olika, lever olika liv och har olika preferenser för vad som kan vara en störning. Om du tror att grannarna kommer att störas av en fest, varna dem innan så kanske de plockar fram öronpropparna eller väljer att sova i en annan del av huset så att de inte störs av ljud utifrån, säger Aurora Svallbring.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.