Träklubba
Träklubba

Mål om mindre värden vid allmän domstol

Speciella regler gäller för tvister som rör mindre belopp, där en part stämmer en annan för att den inte betalat sin skuld, hyra eller för något som hen köpt. Processen är enklare jämfört med mål som är av större dignitet. Vi beskriver hur det går till.

Mål av mindre värde kallas de rättsfall där parterna tvistar om ekonomiska värden som understiger ett halvt basbelopp. Ofta handlar det om att någon inte har betalat en skuld, hyra eller vara.

Specialreglerna om dessa småmål innebär att:

  • Målet ska handläggas av en ensam domare
  • Den vinnande partens rätt till ersättning för rättegångskostnader är begränsad

Tanken är att parterna i denna typ av småmål ska kunna föra sin talan själva utan ombud. För att specialreglerna ska vara tillämpliga måste det vara ett mål där det är tillåtet för parterna att träffa en förlikning.

Så går en stämning till

1 Stämningsansökan

Ett mål inför allmän domstol, det vill säga tingsrätt, påbörjas genom att den som kräver någonting (käranden) ansöker om stämning, normalt vid den domstol där den som kravet riktas mot (svaranden) bor.

2 Svaromål

Tingsrätten utfärdar sedan en stämning. Det innebär att tingsrätten förelägger svaranden att svara på stämningen inom en viss tid, normalt tre veckor. I svaromålet ska svaranden avge sin inställning till saken. Görs inte det så kan tingsrätten ge käranden rätt genom något som kallas tredskodom. Då görs ingen prövning i sak, utan domen är en påföljd för uteblivet svaromål.

3 Skriftväxling

Genom svaromålet påbörjas den så kallade förberedelsen av målet. Normalt brukar tingsrätten sända svaromålet till käranden för yttrande. Detta kan i sin tur sändas till svaranden för yttrande och så vidare. Ibland reds tvisten ut genom skriftväxlingen.

4 Muntlig förberedelse

Kommer parterna inte överens så blir det en muntlig förhandling, så kallad muntlig förberedelse, inför domstolen. Då brukar tingsrätten be båda sidor att skriftligen slutföra sin talan. Den muntliga förhandlingen har till syfte att klargöra parternas yrkanden, grunden för parternas inställning och den bevisning som parterna önskar åberopa. Förhoppningen är också att parterna ska kunna förlikas vid den muntliga förberedelsen. Om parterna förlikas kan de begära att målet avslutas eller att tingsrätten avger en dom med det materiella innehåll som parterna har kommit överens om i förlikningen.

5 Huvudförhandling

Om parterna inte kunnat förlikas är nästa steg huvudförhandling. Då anger käranden sina yrkanden och grunderna för dessa. Därefter ger svaranden sin inställning till dessa. Sedan följer parternas sakframställan. Då förklarar parterna vad tvisten går ut på. Därefter tas eventuell bevisning upp.

6 Dom

När huvudförhandlingen är slut tar rätten enskild överläggning. Domen tillkännages antingen samma dag eller vid en senare tidpunkt som rätten meddelar. Om kärandes yrkanden bifalles har käranden vunnit och om de ogillas har svaranden vunnit.

I Villaägarnas infoskrift Mål om mindre värden i allmän domstol kan du som är medlem läsa mer utförligt om vilka uppgifter som måste vara med i en ansökan om stämning och ett svaromål och få en mer detaljerad redogörelse över rättsprocessen. Där finns också exempel på Ansökan om stämning och blankett för svaromål på en ansökan.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.