Kvinna håller i äldre mans hand som håller i en boll
Kvinna håller i äldre mans hand som håller i en boll

Framtidsfullmakt - alternativ till god man

Vem ska sköta din ekonomi när du inte längre kan? Du har möjlighet att själv utse vem som ska ta över ansvaret den dag du behöver hjälp med att hantera räkningar och sköta om dig själv och ditt hem. Villaägarna förklarar hur du ordnar en framtidsfullmakt.

Det har varit oklart i vilken utsträckning en fullmakt du skriver idag, som frisk, gäller om du i framtiden blir beslutsoförmögen. Genom regler om framtidsfullmakter som började gälla 1 juli 2017, kan du reglera vad du vill ska gälla för den situationen.

12 frågor och svar om framtidsfullmakt

Framtidsfullmakter ersätter inte systemet med god man och förvaltare utan kompletterar det. Tingsrätten kan utse god man när någon på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Tingsrätten kan när någon är ur stånd att vårda sig eller sin egendom besluta att förvaltarskap ordnas för den personen.

Genom en framtidsfullmakt kan du istället själv i förväg bestämma vad som ska gälla i ekonomiska och personliga angelägenheter och vem som ska företräda dig om du blir beslutsoförmögen.

1 Vad innebär en framtidsfullmakt?

Du får möjlighet att själv utse någon som kan ta hand om personliga och ekonomiska angelägenheter om du senare i livet inte själv kan det, på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande.

2 Hur utformar jag en sådan?

Det är samma formkrav för en framtidsfullmakt som för ett testamente. Den ska vara skriftlig och underskriven och bevittnad av två samtidigt närvarande vittnen. I övrigt ska det framgå att det är en framtidsfullmakt, vem som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar och övriga villkor som gäller.

3 Kan jag få hjälp att skriva den?

Fundera först på vem som ska vara fullmaktshavare, och prata med den personen. Utgå sedan från Villaägarnas mall för att skriva en framtidsfullmakt. Kontakta medlemsrådgivningen om det är något du funderar på.

Är du ändå osäker, kan du anlita en jurist för att utforma fullmakten, till exempel någon av Villaägarnas samarbetsadvokater till ett förmånligt pris.

4 Var lämnar jag dokumentet?

Det finns inget lagkrav på var fullmakten ska förvaras eller att den ska registreras någonstans. Lämpligt är att den utsedda fullmaktshavaren har ett exemplar och att du behåller ett exemplar av fullmakten själv.

5 Vem ska man välja som innehavare av fullmakten?

Vanligt är att välja den äkta hälften som fullmaktshavare. Eftersom paret sedan tidigare troligen samverkat om ekonomiska och personliga angelägenheter blir förändringen inte så stor.

Livet fortsätter så mycket det går som tidigare, trots beslutsoförmåga hos den ena i paret. Nackdelen är att det finns risk att båda får problem ungefär samtidigt. Den som ska företräda den beslutsoförmögne är kanske ålderstigen och har svårt att orka med uppdraget.

Då kan det vara bättre att utse någon yngre släkting som man har förtroende för. Det går även att utse flera fullmaktshavare, till exempel ett barn som sekundär fullmaktshavare till make. Det är viktigt att själv se till att välja en pålitlig person – det är upp till dig att göra eventuella kontroller på den du utser.

Har man en större förmögenhet eller på annat sätt komplicerade förhållanden kan det vara lämpligt att utse någon som har juridisk eller ekonomisk kompetens som kanske måste hämtas utanför släkt- eller vänkretsen.

6 För- och nackdelar jämfört med tidigare system?

Den enskildes självbestämmande stärks genom ökade möjligheter att planera framtiden och behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse för dem.

Den enskilde kan på ett tidigt stadium, innan hen blir beslutsoförmögen, utse någon hen litar på. Det är svårt att se något negativt med reformen eftersom de gamla instituten god man, förvaltare och vanlig fullmakt finns kvar.

7 Vem tjänar på reformen?

Den enskilde genom att den ges större frihet att planera sin framtid. Alternativet till framtidsfullmakter är framför allt god man eller förvaltare. Med allt fler äldre i befolkningen ökar behovet av gode män och förvaltare och det har blivit svårt att rekrytera tillräckligt många.

Därför är det av vikt för samhället i stort med en mindre ingripande form av ställföreträdarskap som fler kan vara intresserade av att åta sig.

När träder fullmakten i kraft?

Huvudregeln är att fullmaktshavaren bestämmer när fullmakten träder i kraft. Om det i fullmakten har bestämts att ikraftträdandet ska prövas av domstol eller om fullmaktshavaren begär det ska domstolen bestämma när fullmakten har trätt i kraft.

9 Om exempelvis en förälder blivit senil – vilka beslut påverkas?

Framtidsfullmakten kan användas både för ekonomiska och personliga angelägenheter. Den kan till exempel ge fullmaktshavaren rätt att sälja en äldre persons villa när hen inte klarar av att bo kvar där.

Om det föreskrivs i fullmakten kan till och med fullmaktshavaren ha rätt att ge gåvor till annan eller sig själv. Ofta har ju äldre önskemålet att fastigheten helt ska övergå till den äkta hälften om hen själv skulle bli beslutsoförmögen.

10 Gäller fullmakten för att sälja egendom? Hantera ekonomi? Sjukvård?

Framtidsfullmakten kan användas både för ekonomiska och personliga angelägenheter (se föregående fråga). Den omfattar dock inte vissa frågor inom hälso- och sjukvård eller tandvård. En fullmaktshavare får inte ta ställning till innehållet i åtgärder som rör fullmaktsgivaren på detta område.

Däremot går det bra att hjälpa till med kontakterna med hälso- och sjukvården eller tandvården om framtidsfullmakten medger det. En framtidsfullmakt får inte heller omfatta frågor av utpräglat personlig karaktär, till exempel ingå äktenskap, bekräfta faderskap eller upprätta testamente.

11 Varför skulle man INTE skriva en framtidsfullmakt?

Det finns inte någon generell anledning att inte göra det. I det enskilda fallet kan det naturligtvis vara så att man inte har någon lämplig person som man vill ska företräda en och då saknas ju incitament att upprätta en framtidsfullmakt.

12 Hur många kommer att behöva detta? Hur vanligt är "beslutsoförmåga"?

Det är men det är i varje fall inte ovanligt. Med största säkerhet kommer det också att bli vanligare i takt med att den medicinska utvecklingen gör att vi lever längre. Ibland går det att förutse, till exempel vid tidiga diagnoser på alzheimer, och den drabbade hinner upprätta en framtidsfullmakt medan beslutsförmågan fortfarande finns vilket är en förutsättning för att framtidsfullmakten ska vara giltig.

I andra fall, som vid stroke, kan beslutsoförmågan inträda plötsligt och då måste framtidsfullmakten ha varit upprättad sedan tidigare för att vara giltig.

I Villaägarnas infoskrift Framtidsfullmakt kan du som medlem läsa om hur du upprättar en framtidsfullmakt och vad den ska omfatta. Du får också en mall på en framtidsfullmakt.

Källa:
Villaägaren nr 3 2017

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.