Avtalssignering med dator och mobil
Man och kvinna skakar hand
Man och kvinna skakar hand

Villaägarnas Medlingsinstitut

Villaägarnas Medlingsinstitut ger dig som medlem möjlighet lösa tvister både snabbare och till lägre kostnad än genom en domstolsförhandling. Du får dessutom möjlighet att sekretessbelägga tvisten.

Hur går medlingen till?

Medlingen är frivillig. Det innebär att var och en av parterna alltid har rätt att avbryta medlingen och att ingen av parterna kan tvingas ingå förlikning.

Medlaren är normalt en av förbundets jurister. Förutom traditionella förhandlingar där parterna är personligen närvarande, kan även förhandlingar per telefon, e-post och andra kommunikationsmedel förekomma. Vid medlingen diskuterar medlaren med parterna och bistår med förslag på hur konflikten kan lösas.

Vid framgångsrik medling avslutas tvisten med ett förlikningsavtal.

Kostnad för medlingen

Arvodet uppgår till nedan angivna belopp. Om tvisten är av mer omfattande art än normalfallet kan särskild ansökningsavgift fastställas. Parterna kommer i sådant fall informeras om detta.

  Medlem Ej medlem
Ansöknings- och grundkostnad upp till 4 timmars arbete 2 850 kr 3 850 kr
För nedlagd tid utöver 4 timmar 890 kr per timme 1 200 kr per timme

Mer information och kontakt

Du når Villaägarnas Medlingsinstitut på telefon 010-750 01 00. Du kan fylla i ansökningsformuläret nedan.

Observera att båda parterna i tvisten behöver fylla i formuläret och betala in var sin ansökningsavgift.

Ansökan om medling

Dina uppgifter

Dina uppgifter

Beskrivning av tvisten

Bifoga en sammanfattning om tvisten på högst två A4-sidor jämte kopior på avtal, fotografier och övrigt av betydelse.

Beskrivning av tvisten

Bifoga en sammanfattning om tvisten på högst två A4-sidor jämte kopior på avtal, fotografier och övrigt av betydelse.

Vill motparten också att medling sker i tvisten?

Motpartens uppgifter

Motpartens uppgifter