Två som skakar händer
Två som skakar händer

Så vet du om din granne bryter mot lagen

Grenar, rötter och störande katter som sticker över på din tomt är exempel på sådant som kan utmana grannsämjan, liksom träd som skymmer din utsikt eller blåser omkull över din tomt. När bryter grannen mot lagen? Villaägarna reder ut.

När det gäller rättsförhållandet mellan grannar föreskriver den gamla goda Jordabalken att ”var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen”. 

Med nyttjande menas allt sådant som en fastighetsägare gör på sin tomt som får betydelse för någon annan som bor i närheten. Alla grannar, även de som bor ”några hus bort”, som på något sätt blir drabbade kan alltså klaga på åtgärden. 

Tomter ska hållas i vårdat i skick

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas. Ett exempel på betydande olägenhet kan vara att växtligheterna är så höga att grannens tomt skuggas i oacceptabel grad. 

Katter

Dessa fyrbenta vänner kan ofta vara en källa till osämja mellan grannar. Grannskapet får tåla att du har en eller två katter och grannen kan inte kräva att de hålls instängda eller kopplade, då det strider mot kattens natur. En granne som störs av katter får freda sin tomt och sina ägodelar på lämpligt sätt, till exempel genom att lägga citronsyra i sandlådan eller spruta vatten på katterna. 

Grävarbeten

Vill du gräva eller göra något liknande arbete på tomten ska du vidta varje skyddsåtgärd som kan anses nödvändig för att förebygga skada på angränsande mark. Om du inte gör det så kan du bli skadeståndsskyldig ifall grävningen orsakar personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada.

Omkullblåsta träd

Om ett träd skulle blåsa ned och skada ditt hus, oavsett om det är eget träd eller grannens, bör du i första hand vända dig till ditt villaförsäkringsbolag. I vissa fall kan det finnas möjlighet att få ersättning i form av skadestånd från din granne. Men du kan aldrig få dubbel ersättning, utan i det fall du fått ersättning via försäkringen är det oftast bara självrisken som kan utkrävas från grannen. Är det så att det kan konstateras att din granne varit vårdslös som låtit trädet stå kvar trots att det varit i dåligt skick så kan hen bli skadeståndsansvarig. 

Grenar och rötter

Om rötter eller grenar från träd eller buskar på grannens tomt tar sig över på din sida av tomtgränsen och ställer till besvär så får du själv klippa ner grenarna eller ta bort rötterna. Men ifall ingreppet kan innebära skada av betydelse för den granne som äger trädet så ska hen få tillfälle att själv utföra åtgärden. Vägrar trädägaren att ta bort grenar eller rötter får du själv ta bort dessa på sin egen bekostnad.

Skicka gärna ett rekommenderat brev först, där du berättar att grannen bör/ska ta bort rötterna eller grenarna, men att du själv kommer att göra det om grannen inte gör det inom en viss, lämpligen generöst tilltagen, tid. I brevet kan du också påtala de olägenheter trädet medför. Genom att du gör detta är det lättare för dig att längre fram, i värsta fall vid en eventuell rättsprocess, påvisa att du faktiskt har informerat grannen. 

Det bästa för grannsämjan är så klart om man i samråd med grannen kan komma överens om vilka grenar som ska tas bort, och kanske också tillsammans kan hjälpas åt med det. Att tänka på är att du bara får ta bort grenarna eller rötterna som tränger in på din egen mark. Något krav på att hela träden ska kapas kan du alltså inte ställa. 

I Villaägarnas infoskrift Rättsförhållande mellan grannar hittar du som medlem andra exempel på vilka lagar och regler som gäller mellan grannar. Det kan handla om snöras eller när grannen vill klippa ner den gemensamma häcken.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.