Idyllisk trävilla omgiven av träd
Idyllisk trävilla omgiven av träd

Grannen bestämmer om du ska ha sol i din trädgård  

Ofta kan du komma överens med din granne om beskärning av skuggande träd och buskar, men enligt svensk lag bestämmer grannen om du ska få sol i din trädgård och på dina solceller. Vill grannen skugga din tomt med växtlighet, är det fritt fram. Det spelar ingen roll vilken nytta din granne har av växtligheten.

- Lagstiftningen behöver därför förändras så att störande växtlighet kan beskäras precis som i andra länder, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Kan minska elproduktionen i solceller

Skugga kan minska energiproduktion i solceller och kan göra att det inte ens är lönt att investera i solceller. Det är lite motsägelsefullt att staten stöder omställningen till grön energiproduktion med solceller, då det i samma ögonblick är tillåtet för grannen att omintetgöra den med skuggande växtlighet. 

- Samtidigt som växtlighet saknar reglering, är byggande detaljreglerat, trots att barriäreffekterna kan bli de samma av växtlighet, säger Ulf Stenberg.

Villaägarna vill förändra lagstiftningen

Villaägarnas Riksförbund har föreslagit att regeringen förtydligar lagstiftningen om träd och häckar på tomter, då 78 procent av förbundets medlemmar står bakom detta. Förslaget resulterade i ett uppdrag till Boverket att utreda frågan. Boverket sa i sin rapport år 2015 att det kan finnas skäl att precisera lagstiftningen om växtlighet. Men våren 2022 beslöt dåvarande regering att inte vidta några åtgärder. Det är därför fortfarande lagligt att i det närmaste lägga grannens tomt i skugga.  

När det gäller träd och häckar, finns det i Sverige en regel i plan- och bygglagen om att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och ”betydande olägenheter” för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. En husägare vars granne planterar en tujahäck eller annan skuggande växtlighet, hjälps dock inte av regeln. Domstolarna kommer i praktiken fram till att växtligheten kan orsaka olägenheter, men inte ”betydande olägenheter”. Då krävs det att den skuggande växtligheten lägger nästan hela tomten i skugga. Om grannen har någon nytta av växtligheten eller inte, spelar ingen roll. Det är därför tillåtet att, i det närmaste valfri utsträckning, skugga granntomter och solceller. 

Tydligare regler för beskärning i andra länder

Länder som Danmark, Norge, Tyskland och England har däremot en växtlighetslagstiftning, som i högre grad än Sverige tillåter beskärning. I Danmark får exempelvis häckar inte överstiga två meter utan grannens samtycke om häcken inte står en bit in på den egna tomten. Häckar får inte heller bestå av buskar eller träd, som är giftiga eller sprider växtsjukdomar. I England finns möjlighet att begära att grannen ska klippa sin häck om den överstiger två meter och skuggar din tomt.

- Det är angeläget att ändra lagstiftningen, så att beskärning av träd och buskar tillåts mer än i extremfall. När grannens nytta av träden och buskarna är liten i förhållande till den olägenhet som orsakas, känns det berättigat att möjliggöra beskärning. Regeringen behöver därför se till att reformera nuvarande regelverk, så att Sverige precis som andra länder får en fungerande lagstiftning för växtlighet på tomter, säger Ulf Stenberg.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.