Översvämning villa
Klart vatten med vattendroppar
Premium

Översvämning - vad gör du?

Vår byggnadstekniska rådgivare Malte Rungård ger dig tips om vad du ska tänka på om du drabbas av översvämning. Du får också råd om förebyggande åtgärder så att du står bättre rustad nästa gång en liknande situation uppstår.

Snabb snösmältning, tjäle i marken, regn och stigande sjöar och vattendrag gör att vatten kan leta sig in genom källarväggar såväl över som under mark. Vår byggtekniska expert redogör för hur du försäkrar dig från översvämning i källare och husgrunder.  

Tips på hur du förebygger översvämning 

1 Kontrollera markens lutning ut från huset

Vattnet ska inte rinna in mot huset. En tumregel är att marken lutar ut från huset med fem centimeter per meter, tre meter ut från sockeln. Om det är hårdgjorda ytor som plattläggning eller asfaltering bör lutningen vara minst två centimeter per meter ut från huset.   

2 Led bort stuprörsvattnet

Dagvatten är till exempel vatten från takavvattning och hårdgjorda ytor på din tomt som leds till ett sandfång, även kallad uppsamlingsbrunn. Den leds till kommunens dagvattensystem eller i sämre fall avloppssystem.

Om du har takavvattning som leds till detta system och hårdgjorda ytor kan du minska flödet på systemet genom att leda bort stuprörsvattnet tre fyra meter ut från huset på gräsmattan. På så vis minskar du bakvattentryck i avloppssystemet, vilket kan trycka upp vatten i källaren om du har dagvattnet anslutet till avloppet (i de flesta fall är det dessutom felanslutet). Du kan även installera bakvattenstopp för att minska risken för baktryck upp genom avloppet.

3 Underhållsspola din dränering eller dagvattenledning

Beroende på åldern på ditt dräneringssystem och källarväggarnas fuktskydd kan du behöva underhållsspola din dränering och dagvattenledning. Men om fuktskyddet till exempel är gammalt kan omdränering behöva genomföras.   

4 Kontakta kommunen om restriktioner för dränering, VA och dagvatten i ditt område

Utanför detaljplanerat område måste du ofta leda dagvattnet till ett så kallad LOD-system (lokalt omhändertagande av dagvatten). Det är en stenkista eller en annan typ av perkulationsmagasin i form av exempelvis dagvattenkassetter. Tänk på att det alltid är bra om det går att skapa fördröjning av dagvattnet innan det leds ut till ett dike eller vattendrag.    

5 Förvara dina saker fuktsäkert

Om du ska förvara något i källaren, se då till att det åtminstone är en decimeter över golv med fuktkänsligt material. Förvara gärna dina ägodelar några centimeter från källarytterväggar för att förbättra ventilationen.  

6 Begär ombyggnad/renovering av VA-ledningar

Drabbas ditt område gång på gång av översvämningar via VA-nätet kan det vara läge att begära ombyggnad/renovering av de kommunala VA-ledningarna. Rapportera de brister du upptäcker i VA-ledningssystemet till kommunen. 

7 Var beredd på att länspumpa vid stigande sjö

Om ditt område drabbas av stigande sjö eller vattendrag kan det behövas byggas permanent invallning. Tillfälliga alternativ är att vara förberedd med sandsäckar eller ställa upp pallar för invallning. Material kan i vissa fall finnas att låna i den kommun du bor. Eventuellt kan du behöva länspumpa din källare. När du länspumpar kan det dock, genom ökat vattentryck på källarväggens utsida, uppstå skada på källarväggen. Se till att länspumpa fort som möjligt så att du kan hålla en låg vattennivå. Stressa dock inte bort vattnet om skadan redan har inträffat. Det är också viktigt att stänga av elen så att du inte får en elstöt. Tänk på att liv går före materiella skador. 

8 Följ SMHI:s väderprognos och kommunens råd om din säkerhet

På kommunens webbplats kan du få förslag på olika typer av invallningar och vad du ska tänka på.

9 Tänk på att läget påverkar översvämningsrisken

Om ditt hus är lågt placerat och har ett enkelt system med kombinerat avlopp och dagvattensystem, installera då ett bakvattenstopp. Och om huset behöver dräneras om är det lämpligt att prioritera det med förebyggande åtgärder. Du kanske till och med ska överväga att inte inreda källaren om risken för översvämning är överhängande. Källare med råa cement och putsytor tål fukt ganska bra. 

Om du drabbas av översvämning 

  • Bryt strömmen då vattnet kan bli strömförande. Utsätt varken dig själv eller andra för fara. Tänk på att liv går före materiella skador.  
  • Kontakta räddningstjänsten om du behöver länspumpning. Var dock beredd på att de kanske behöver prioritera andra samhällsinsatser vid översvämning. Försök rädda det du kan utan att själv utsätta dig för fara.  
  • Anmäl översvämningsskadorna till ditt försäkringsbolag och VA-bolaget.  
  • Fotografera skadorna. Rädda egendom om du kan göra detta utan att riskera din egen säkerhet. 
  • Släng inte förstörd egendom innan försäkringsbolaget har fått möjlighet att besöka dig och kunnat konstatera vad som har förstörts. 

Förebygg vattenskador med Min Villa

I underhållsplanen i Min Villa får du flera tips på hur du kan skydda huset mot översvämning eller fuktproblem i källaren. Du kan också dokumentera allt i text och bild.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.