Villaområde

Skydda småhusområdet vid Gottsunda stadsstråk

Trots att 7 av 10 vill bo i småhus, ska Uppsala kommun bygga fler höghus och pressa in så många människor som möjligt på en så liten plats som möjligt.

De föreslagna höghusen vid Gottsunda stadsstråk i anslutning till befintliga villaträdgårdar och en ny bilväg är ett uppenbart exempel på bristande planering och visar på otillräcklig respekt för områdets unika egenskaper.

Detta område har under många år utgjort ett harmoniskt småhusområde. Att placera stora byggnadskroppar så nära detta etablerade småhusområde förändrar totalt områdets karaktär.

Höghus kommer dominera utsikten från villaträdgårdar

De planerade höghusen på både norra och södra sidan av Gottsunda allé samt på Flakvägen och Linrepevägen kommer att ha en betydande inverkan på området. De kommer att dominera utsikten söderut och västerut. Dessutom kommer de att uppfattas som ännu högre på grund av områdets lägre nivå. Detta skapar en instängd känsla för de boende i småhusen.

De höga husen på västra sidan av Skrindvägen och Hässjevägen kommer att skapa mer skugga, särskilt under vintermånaderna och medföra insyn från fönster och balkonger från de högre våningarna. Det kommer att påverka både ljusförhållandena och privatlivet för de boende i de omgivande småhusen. Med höga hus tätt inpå det lågt belägna småhusområdet försvåras även möjligheten att utnyttja solceller för elförsörjning, vilket förordas av energimyndigheten.

Det är oroande att ingen hänsyn tas till den befintliga naturen och miljön i planeringen av dessa nya höghus

En annan olycklig konsekvens av planerna är den föreslagna nya bilvägen som kommer att sträcka sig framför trädgårdarna längs Hövägen. Att ha en genomfartsgata så nära bostadshus framstår som en olämplig lösning i modern stadsplanering. Det kommer att skapa oönskat buller och ökad trafikbelastning, vilket påverkar livskvaliteten för de boende och ökar olycksrisken.

Det är dessutom oroande att det inte tas någon hänsyn till den befintliga naturen och miljön i planeringen av dessa nya byggnader. Den underbara raden av björkar längs Slädvägen offras för att göra plats för de nya höghusen. Och de problem med dagvatten och översvämningar som redan har drabbat området på grund av överexploatering och underdimensionerade dagvattensystem kommer att öka.

Villaägare drivs att lämna området

Många villaägare har redan övervägt att flytta från området och osäkerheten kring trivseln är påtaglig. Att förtäta och fylla ett litet område med så pass många människor kan minska den sammanhållning och gemenskap som finns i ett etablerat småhusområde. Tvärtemot vad kommunen skriver finns det inget belägg för att tätare bebyggelse ger större trygghet. Då är det bättre att satsa på småhusbebyggelse i området söder om Gottsunda allé, vilket blir en lämplig fortsättning på det befintliga småhusområdet. Då skapas en mer naturlig gräns mot Natura 2000-området och den planerade genomfartsbilvägen på gränsen till Natura 2000 kan utgå.

Om Uppsala kommun inte tar hänsyn till platsens särdrag riskerar vi att för alltid förlora de speciella drag som är förknippade med den befintliga bebyggelsen. I stället för att ogenomtänkt förtäta småhusområden bör Uppsala kommun fokusera på att identifiera och främja de faktorer som skapar attraktiva platser och bygga fler platser med samma känsla.

Eftersom 7 av 10 vill bo i småhus, borde Uppsala kommun också utgå ifrån hur människor faktiskt vill bo. Inte utifrån idén att pressa in så många människor som möjligt på en så liten yta som möjligt. Vi uppmanar därför Uppsala kommun att tänka om och se på uppförandet av höghus nära befintlig småhusbebyggelse med nyktra ögon.

Gudrun Wettermark,
Medlem i Södra Valsätra Villaförening

Håkan Larsson,
Samhällspolitisk chef Villaägarnas Riksförbund

Debattartikeln publicerades i UNT 23 juni 2023.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.