Underhållsabetet kommer att pågå i 1-2 veckor, tack för din förståelse.

Maria Holmgren

Villaägarna stöttar husägare i kampen mot telemast 

Frågan gäller om bygglov får ges för en 36 meter hög telemast i en naturmark mitt i ett småhusområde i Båstad. Villaägarna är kritiska till att telemasten uppförs och har nu hjälpt närmare 160 småhusägare med ett yttrande till Högsta domstolen (HD).

Bygglov har tidigare nekats i alla instanser. Bolaget som ansökt om masten har dock överklagat hela vägen och fått prövningstillstånd i HD. Högsta domstolen prövar nu målet eftersom deras dom behövs för ledning av framtida rättstillämpning i den här typen av frågor. Främst förväntas HD klargöra möjligheterna att ge bygglov för telemaster och liknande anordningar trots att en annan markanvändning bestämts i detaljplanen. För närvarande är det delvis oklart vad som gäller.

- HD:s avgörande kommer få stor praktisk betydelse för många som bor i detaljplanerade småhusområden, säger Maria Holmgren, senior förbundsjurist på Villaägarna.

Naturmarken betyder mycket

Det började med att Maria Holmgren blev kontaktad av en medlem som bor i det berörda området i Hemmeslöv utanför Båstad.

- Jag förstod ganska snabbt hur mycket naturmarken betyder för de boende i området. Masten och teknikboden är inte förenliga med den markanvändning som bestämts i detaljplanen. Åtgärderna förfular naturområdet och boendemiljön för många, säger Maria Holmgren.

Rekreationsvärdet inom naturmarken minskar med andra ord avsevärt om bygglov ges.

- HD behöver göra en avvägning mellan det allmänna intresset av telekommunikation på platsen och det allmänna och enskilda intresset av att bevara naturmarken. Villaägarna anser att intresset av att bevara naturmarken för allmänheten och de boendes rekreation väger tyngst och att platsen är mycket olämplig för en hög telemast, säger Maria Holmgren.

Villaägarna vill förhindra att småhusägare drabbas

Förutom att berätta om situationen, ville medlemmen höra efter vilket konkret stöd hon och andra småhusägare i området kunde få från Villaägarna i sin kamp mot bygglov för telemasten.

- Vi går inte in i vilket ärende som helst och gör yttranden från förbundets sida. Men i det här fallet handlar det inte bara om att vi står bakom våra medlemmar i det aktuella fallet. Vi vill också förhindra att andra småhusägare runt om i landet drabbas av samma sak, säger Maria Holmgren.

Oväntat med mast i området

Masten är tänkt att placeras i ett område där markanvändningen enligt planen ska vara naturmark. Placeringen av masten är inte förenlig med avsedd markanvändning. Olika kriterier behöver vara uppfyllda för att masten trots detta ska kunna få bygglov. Bland annat krävs att avvikelsen eller åtgärden ska vara förenlig med planens syfte.

- Detaljplanen för området är fortfarande aktuell och vann laga kraft så sent som 2007. Av planbeskrivningen framgår att naturmarken inte avses anläggas eller förändras. Boende har inte haft möjlighet att, utifrån den markanvändning som bestämts i planen och planens syfte, förutse att delar av det lilla naturområdet skulle kunna få användas för en hög telemast, säger Maria Holmgren.

HD:s dom beräknas komma i oktober.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.