Kvinna ritar planlösning
Par sitter på golvet med ritning och verktyg
Stort modernt hus med inbyggt garage
Kvinna ritar planlösning

Vad är byggnadsarea och hur räknar jag ut den? 

Ska du bygga nytt eller bygga ut en befintlig byggnad på tomten? En av de faktorer som avgör om du får bygglov är hur stor byggnadsarean beräknas bli. Här går vi igenom definitionen på byggnadsarea och hur du räknar ut den.

Vad är byggnadsarea? 

Byggnadsarean är den yta som en byggnad upptar på marken. I byggnadsarean räknar man även in de delar som sticker ut från byggnaden och som “väsentligt påverkar användbarheten” av marken under. Det kan exempelvis röra sig om balkong, burspråk och skärmtak.  

Byggnadsarean inkluderar inte byggnadens höjd. Det innebär att ett enplanshus och ett tvåplanshus med samma yttermått har samma byggnadsarea. 

Hur stort får jag bygga? 

I kommunens detaljplan finns bestämmelser om hur stor andel eller yta av ett område som får bebyggas, så kallad utnyttjandegrad. Denna kan anges i procent av din tomt eller fastighetsarea eller i kvadratmeter. Kontrollera alltid med din kommun vad som gäller för dig.  

Om du vill ha bygglov måste fastighetsareans totala byggnadsarea vara under gränsen för utnyttjandegraden. Det är då den sammanlagda utnyttjandegraden på fastighetsarean som gäller. Utöver huvudbyggnaden ska även garage, gäststuga och andra byggnader räknas in i den totala byggnadsarean. Hit hör även så kallad öppenarea, det vill säga helt eller delvis öppen yta för vistelse eller förvaring som ligger i anslutning till byggnad. Carport och uteplats är exempel på öppenarea. 

Kommunen kan även med bestämmelser om utnyttjandegrad styra hur stor area en enskild byggnad får ha, samt största och minsta omfattning för byggandet under markytan. Till exempel kan hus i ett område få vara högst 100 kvadratmeter. 

Hur beräknas byggnadsarean? 

Till att börja med mäts den area som avgränsas av byggnadens ytterväggar. Om byggnaden har så kallade utkragade byggnadsdelar – balkong, burspråk, skärmtak och taksprång - mäts även ytan på dessa. För att räknas med i byggnadsarean ska dessa utkragade delar ha en lägsta punkt under 3 meter ovan mark med ett horisontellt djup på minst 0,5 meter från fasaden (t ex skärmtak), eller en lägsta punkt 3–5 meter ovan mark med ett horisontellt djup på minst 1,5 meter (t ex balkong eller loftgång).  

En byggnadsdel vars högsta punkt är belägen lägre än 0,60 meter över anslutande marknivå räknas inte in (t ex trädäck). Inte heller räknas yttertrappa eller hängrännor in i byggnadsarean. 

Bruttoarea för beräkning av avgifter 

Utöver byggnadsarea och öppenarea finns även begreppet bruttoarea. Bruttoarean ligger inte till grund för bygglov, men kan avgiftsberäkning. 

Bruttoarean är den sammanlagda arean av en byggnads alla våningsplan inklusive ytterväggar. Bruttoarean är alltid omsluten av väggar - öppenarea räknas alltså inte in i bruttoarea. Exempelvis ytan av en helt inglasad balkong eller ett uterum. 

Utrymmen som har en lägre rumshöjd än 1,9 meter räknas inte in i bruttoarean. Vid snedtak räknas bruttoarean 0,60 meter utanför den linje där rumshöjden är 1,90 meter. 

Vid snedtak räknas 0,60 meter utanför den linje där rumshöjden är 1,90 meter (kallas mätvärt utrymme) in i bruttoarean. 

Olika areabegrepp att känna till: 

Byggnadsarea (BYA) 

Byggnadsarean är den sammanlagda yta som tomtens byggnader upptar på marken och som i första hand avgränsas av byggnadernas ytterväggar. I byggnadsarea räknas även in ytan under utskjutande delar - exempelvis balkong och skärmtak - om dessa väsentligt påverkar användbarheten av marken under. 

Öppenarea (OPA) 

Öppenarea är area under tak som är gjort för vistelse eller förvaring, och som omsluts av helt eller delvis öppna sidor. T ex balkong, loftgång, takterrass, arkad, portal, taktäckt uteplats, öppet garage och liknande. Öppenarea ingår i byggnadsarea. 

Bruttoarea (BTA) 

Bruttoarea är en byggnads samtliga våningsplan inklusive ytterväggar. Bruttoarean är alltid omsluten av väggar, till skillnad från öppenarea. I bruttoarea räknas även helt inglasade balkonger eller uterum. Öppenarea ingår inte i bruttoarea. 

Bruttoarean används exempelvis vid planbestämmelser, fastighetsvärderingar eller avgiftsberäkningar (som bygglovsavgifter). 

Bo- och biarea 

Beroende på hur väl bostadens yta kan utnyttjas delas den upp i bo- respektive biarea. Biarea är bland annat garage, pannrum och soprum som kan nås inifrån samt utrymmen vars användning är begränsad under vissa delar av året, såsom inglasad veranda eller uterum. 

Utnyttjandegrad 

Utnyttjandegraden är den andel av fastighetsarean som får bebyggas. Den kan anges i procent (ofta 20 procent) eller i kvadratmeter. 

 KÄLLA: Boverket 

Behöver du guidning inför valet av hus?

Valet av rätt husmodell är viktigt för att uppnå funktionalitet, komfort och stil i ditt nya hem. Läs våra tips för att fatta rätt beslut!

House Construction.svg

Välj rätt hus

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.