Byggnadsställnig runt hus
Husritning med linjal och skyddshatt
Byggnadsställnig runt hus

Kan jag använda tidigare ägares bygglov

Vill du bygga ut ditt nyköpta hus? Om den tidigare ägaren hade bygglov kan du i vissa fall använda dig av det. Här går vi igenom hur länge ett bygglov är giltigt och vad som gäller.

Om den tidigare ägaren till ditt hus hade ett bygglov för att bygga ut huset kan det fortfarande vara giltigt. Bygglovet påverkas inte av att huset byter ägare, och kan därför användas av dig. Men det finns vissa krav som måste vara uppfyllda.

Hur länge gäller ett bygglov?

- Byggnadsarbetena måste påbörjas inom två år och avslutas inom fem år efter beslutet fick laga kraft, därefter måste man ansöka om ett nytt bygglov, säger Aurora Svallbring, förbundsjurist på Villaägarna.

Det innebär att om det har gått mer än två år och de egentliga byggnadsarbetena inte har kommit igång saknar lovet giltighet. Ett bygglov gäller alltså som mest i fem år, men bara om dessa krav är uppfyllda. Om det fortfarande finns ett giltigt bygglov på din fastighet kan du använda det för ditt byggprojekt.

Vad gäller bygglovet för?

Du ska dock vara medveten om att varje bygglov är kopplat till ett specifikt projekt.

- Du kan bara bygga i enlighet med det beviljade lovet. Vill du göra någon annan åtgärd än den som det finns lov för behöver du ansöka om lov på nytt, säger Aurora Svallbring.

Ett exempel kan vara att den förre ägaren ansökt om att få bygga en altan medan du kanske vill ändra antalet fönster eller måla om huset i en annan färg.

Hur snabbt kan jag få ett nytt bygglov?

Om du måste söka nytt bygglov är tio veckor den maxtid som kommunen har på sig att handlägga ärendet. Tiden räknas från att ansökan kom in till byggnadsnämnden eller från när bristerna i en ansökan har åtgärdats av sökanden. Men det kan dra ut på tiden. Kommunen får förlänga tiden en gång med högst tio veckor och ska då ta beslut om förlängd handläggningstid.

- Om du på eget initiativ vill ändra något i ansökan räknas i stället tidsfristen från den dagen när det nya underlaget kommit in till byggnadsnämnden. Du har rätt att få skriftlig information om tidsfristerna ändras, säger Aurora Svallbring.

Genom en ny tidsbegränsad EU-förordning får dock handläggningstiden för ärenden om bygglov med startbesked för anläggningar med solceller eller solfångare på en byggnad uppgå till högst 3 månader. I vissa fall kan ansökan till och med komma att bli automatiskt beviljad genom ett tyst godkännande om inte byggnadsnämnden har återkopplat till sökanden med någon form av bekräftelse av ansökan inom 1 månad. Förordningen gäller för ansökningar som kommit in till byggnadsnämnden från och med 30 december 2022 till och med 30 juni 2024.

Vad är kostnaden för ett bygglov?

Bygglovstaxor skiljer sig oftast åt i kommunerna. Du behöver därför titta i din kommuns plan- och bygglovstaxa för att få en uppfattning om kostnaden för ditt bygglov. Om tidsfristen för handläggningen överskrids reduceras avgifterna som är kopplade till handläggningen, exempelvis beslut om lov, expediering och kungörelse samt andra tids- och kostnadskrävande åtgärder.

- Om det tar längre tid ska din handläggningsavgift minskas med en femtedel per påbörjad vecka. Om handläggningstiden överskrids med fem veckor blir alltså dessa kostnader noll, säger Aurora Svallbring.

- Vissa kostnader kvarstår dock även om det tar längre tid än tio veckor för kommunen att fatta beslut. Det gäller exempelvis kostnader för tekniskt samråd, beslut om startbesked och slutbesked, samt arbetsplats- och tillsynsbesök, säger Aurora Svallbring.

Vill du veta mer om bygglov?

Här finns gott om tips och erbjudanden som gör bygglovsprocessen enklare och billigare!

 

Approval.svg

Allt om Bygglov

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.