Hantverkare hoppar i solnedgång framför hus
Hantverkare hoppar i solnedgång framför hus
Premium

Bygglov - allt du behöver veta

Om du vill bygga, riva eller vidta vissa markåtgärder på din fastighet behöver du i många fall skriftligt tillstånd från din kommun innan du får sätta spaden i marken. I Villaägarnas infoskrift kan du läsa vad som gäller för regler runt bygglov, rivningslov och marklov.

Det är åtskilligt som villaägaren har att beakta vid ny-, om- eller tillbyggnadsarbeten på fastigheten. Ofta krävs bygglov, men inte alltid.

Bygglov krävs bland annat för att:

  • Uppföra byggnader
  • Göra tillbyggnader
  • Ändra användning genom att ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller delvis för väsentligt annat ändamål
  • Andra anläggningar än byggnader som t.ex. småbåtshamnar, upplag, radio- eller telemaster, vindkraftverk, murar eller plank och parkeringsplatser utomhus

För att få bygglov ska ett antal krav vara uppfyllda. Byggnaden ska till exempel vara lämplig för sitt ändamål, har en god form-, färg- och materialverkan och vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Just tillgängligheten i bostäder och på tomten tittar många kommuner särskilt på.

Det ställs även krav på att byggnader eller bebyggelseområden och en del annat som är särskilt värdefullt ur historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt och konstnärligt hänseende inte får förvanskas. Att de tekniska kraven på byggnadsverken uppfylls ska garanteras genom byggherrens, det vill säga den som är ansvarig för byggets, egenkontroll.

Marklov och rivningslov

Inom områden med detaljplan krävs, om inte annat anges i planen, marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för tomter eller allmän plats ändras avsevärt. Avsevärd förändring har i de flesta fall ansetts vara mer än 0,5 meter.

Inom detaljplanelagt område krävs rivningslov för att riva byggnader eller del av byggnader, om inte annat anges i planen. För byggnader som inte kräver bygglov krävs inte heller rivningslov om inte krav på sådant införts. Rivningslov gäller normalt heller inte andra anläggningar som till exempel mur eller plank. Utanför detaljplan kan det finnas regler i områdesbestämmelser gällande rivningslov.

Innehåll i ansökan

De handlingar som normalt krävs i ett ärende är följande:

  • Underskriven ansökningsblankett; de flesta kommuner har blanketter på sin hemsida
  • Anmälan av en kontrollansvarig, om det inte är ett mindre projekt som inte behöver en kontrollansvarig
  • Ritningar som är fackmässiga och skalenliga

Ansökan skickas till byggnadsnämnden där ärendet registreras, får diarienummer och handläggare utses. När detta är gjort skickas en bekräftelse till den sökande. Innan byggnadsnämnden har beslutat om ett startbesked får några byggnadsarbeten inte påbörjas.

Attefallshus

För vissa fall då bygglov inte krävs, till exempel om du vill uppföra ett Attefallshus, ska du i stället lämna en bygganmälan till byggnadsnämnden i kommunen. Den ska vara godkänd innan ett byggnadsarbete kan beviljas startbesked och få påbörjas.

I infoskriften kan du som är medlem i Villaägarna läsa mer om när bygglov, marklov eller rivningslov krävs  - och inte krävs - och hur en bygglovsansökan går till. Där finns också blanketter som du kan använda för överklagande av bygglov och för så kallat grannemedgivande.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.