Bostadsområde vid vatten omringat av höstiga löv
Bostadsområde vid vatten omringat av höstiga löv

Villaägarna välkomnar flexiblare strandskydd 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet har gjort upp om strandskyddet. Uppgörelsen den 10 november innebär att det ska bli enklare att bygga strandnära, främst på landsbygden och kring mindre sjöar och vattendrag. Förslaget innehåller både lättnader och skärpningar jämfört med dagens system.

Regeringen har gått ut med ett pressmeddelande. Villaägarna välkomnar förslaget.

- Vi tycker att strandskyddet är viktigt, men vi är också positiva till att det blir lättare att kunna bygga en- och tvåbostadshus i strandnära i lägen, framför allt i områden där det finns god tillgång på oexploaterade strandskyddsområden, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarna.  

Strandskyddet tas bort kring små sjöar och smala vattendrag

En av stötestenarna mellan partierna har, enligt medieuppgifter, varit strandskyddet kring små sjöar och smala vattendrag. På den punkten föreslog en statlig utredning att det generella strandskyddet ska tas bort runt insjöar med en vattenyta som är mindre än en hektar och vattendrag som är smalare än två meter.

Nu innebär uppgörelsen att strandskyddet upphävs vid små sjöar och smala vattendrag, men det ska finnas en zon för fri passage, bland annat för att bevara allmänhetens tillgång till strandområden. Uppgörelsen innebär också att strandskydd inte ska gälla vid anlagda sjöar och vattendrag.

- För enskilda småhusägare runt om i landet som har strandfastigheter är det positivt att strandskyddet försvinner vid små sjöar och vattendrag, säger Lena Södersten och fortsätter:

- Rätten till fri passage är inget nytt. Den gäller redan när strandskyddet upphävs och när fastighetsägaren får dispens från strandskyddet. Det kanske kan vara rimligt i det här fallet, men vi tycker inte att reglerna om fri passage och tomtplatsavgränsning ska gälla tomter som redan är bebyggda med en- eller tvåbostadshus.

Reglerna om strandskydd bör vara lika i hela landet

En del av uppgörelsen handlar om lättnader på landsbygden. Där är förslaget en ny typ av områden som kallas ”strandnära utvecklingsområden” med fler möjligheter till dispenser från strandskyddet på landsbygden och i små tätorter.

Intrycket är att överenskommelsen inte går lika långt som utredningsförslaget. Utredningen föreslog att strandskyddet skulle kunna tas bort helt inom landsbygdsområden enligt en viss procedur. Nu verkar det snarare handla om en vidareutveckling av dagens regler med fler dispensmöjligheter. Av regeringens pressmeddelande ser det ut att bli upp till varje kommun att tillämpa reglerna, det vill säga de gäller inte generellt utan kommunens medverkan.

Vi tycker att det är en brist om reglerna på den här punkten inte ska vara generella.

- Om varje kommun får bestämma vad som ska gälla lokalt finns en risk att det blir godtyckligt var strandskyddet ska tas bort eller lättas, säger Lena Södersten.

Fastighetsägaren borde få ersättning

En viktig punkt för Villaägarna är frågan om ersättning till fastighetsägaren. Ett flexiblare strandskydd som innebär att strandskydd införs eller återinförs måste ge ersättning till fastighetsägaren. Något sådant föreslog inte utredningen och finns heller inte med i överenskommelsen.

Förstärkt strandskydd i vissa områden

Regeringen skriver i pressmeddelandet att det finns behov att stärka strandskyddet i vissa områden.

Idag krävs det särskilda skäl för att man ska kunna få dispens från strandskyddet. Särskilda skäl kan till exempel vara att man kan få dispens för att bygga ett nytt hus på samma plats som ett hus som man ska riva. Utredningen föreslog att det skulle bli ännu svårare att få dispens, vilket Villaägarna kritiserade.

- Dagens krav på att det ska finnas särskilda skäl för dispens innebär redan att bedömningen ska vara restriktiv. Det räcker, enskilda måste få möjlighet att utveckla sina befintliga bostadstomter och trädgårdar, säger Lena Södersten.

Av pressmeddelandet framgår att strandskyddet ska skärpas och förtydligas och att behov av detta finns i högexploaterade områden.

Uppgörelse krav för att välja Magdalena Andersson till statsminister

Magdalena Andersson valdes till ny partiordförande för Socialdemokraterna vid partikongressen den 3–7 november. För att hon också ska kunna väljas till statsminister får hon inte ha en riksdagsmajoritet emot sig. Det innebär att hon behöver stöd från MP, C och V och det är inte gratis.

Nu står det klart att Centerpartiet släpper fram Magdalena Andersson som statsminister. Det beskedet kom efter en uppgörelse mellan regeringen och Centerpartiet om strandskyddet och äganderätten till skogen. Ett flexiblare strandskydd var ett av de sakpolitiska krav Centerpartiet ställde för att släppa fram Stefan Löfven som statsminister efter misstroendeomröstningen i somras.

Då hänvisade Centerpartiet till en sakpolitisk uppgörelse med Socialdemokraterna om bland annat strandskyddet. Problemet var bara att Miljöpartiet, som ingår i regeringen, inte stod bakom uppgörelsen. Detta eftersom ett starkt strandskydd har varit viktigt för Miljöpartiet.

Enligt medieuppgifter har det pågått intensiva förhandlingar mellan partierna om strandskyddet de senaste dagarna. 

Men nu finns det en uppgörelse.

Punkten om ett differentierat strandskydd fanns redan i januariavtalet. En statlig utredning har utrett frågan. Utredningsförslaget har remissbehandlats. Nästa steg mot lagstiftning är en lagrådsremiss.

Regeringen har, enligt uppgift, fattat beslut vid ett extra sammanträde. Därefter har Stefan Löfven gått till talmannen och begärt att få bli entledigad.

För att Magdalena Andersson ska kunna väljas till statsminister krävs också att Vänsterpartiet släpper fram henne. Vad som gäller på den punkten är inte klart än.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.