Kommunerna bör planera för nya trädgårdsstäder

Det finns ett underskott på småhus i Sverige, framförallt på de platser där befolkningen växer snabbast. Trots att eget småhus är den mest efterfrågade boendeformen har småhusbyggandet inte följt med i de senaste årens byggboom. Problemet är i huvudsak politiskt skapat.

Det finns ett underskott på småhus i Sverige, framförallt på de platser där befolkningen växer snabbast. Trots att eget småhus är den mest efterfrågade boendeformen har småhusbyggandet inte följt med i de senaste årens byggboom. Problemet är i huvudsak politiskt skapat.

Det vi bygger i dag kommer att stå för lång tid framöver. De stadsmiljöer som planeras och skapas nu är de som våra barn och barnbarn kommer att leva i. Det finns därför starka skäl att planera för den typ av boendemiljöer som vi vet att flest efterfrågar och uppskattar, snarare än vad som är kortsiktigt lönsamt.

Unga vill bo i småhus

Undersökning på undersökning visar att eget småhus alltjämt är den mest efterfrågade boendeformen. Så har det sett ut under hela efterkrigstiden och dagens unga skiljer sig inte från tidigare generationer. Vad som skiljer är att deras och kommande generationers möjlighet att bo som de skulle vilja, är betydligt mindre.

Underskottet på småhus beror inte på marknadsmekanismerna, eftersom utbudet på en fungerande marknad strävar efter att möta efterfrågan. Underskottet beror inte heller på markbrist, eftersom andelen nyproducerade småhus är högre i betydligt mer tättbefolkade länder som Danmark och Nederländerna. Inte ens runt de svenska storstäderna råder brist på mark att bygga nya villaområden. Det hänger snarare på den politiska viljan.

Kortsiktiga incitament styr

För kommunerna finns ett kortsiktigt incitament att prioritera tättbebyggda bostadsområden med flerfamiljshus framför villaområden och trädgårdsstäder av det slag som flest efterfrågar. Eftersom det är kostsamt och tidskrävande att ta fram nya detaljplaner prioriteras områden med hög exploateringsgrad som ger mest pengar tillbaka per detaljplan. För kommuner som betraktar markförsäljningen som ett sätt att täppa igen hål i den kommunala budgeten finns ytterligare incitament att maximera de kortsiktiga intäkterna.

Utöver detta finns en politisk kultur där kommuner föredrar att samarbeta med en stark motpart, i form av en stor exploatör, framför många små. Villabebyggelse är till sin natur decentraliserad, och därför på kort sikt besvärligare för de kommunala tjänstemännen att hantera. Att detaljplaneringen förenklas av storskalighet är dock inte skäl att låta den bli riktlinje för stadsutveckling och bostadsbyggande.

Goda livsmiljöer måste prioriteras

Vilken typ av stadsdelar kommunerna planerar bör handla om mer än kortsiktiga intäkter och höga exploateringstal. Det är en fråga om vilken typ av städer vi vill ha och i förlängningen om hur vi och kommande generationer vill leva våra liv. I en tid när människor lämnar storstadsområdena där arbetstillfällena finns, och är beredda att pendla allt längre till sina arbeten för att kunna bo som de vill, är det uppenbart att något är fel med bostadspolitiken.

Kommuner bör sträva efter att skapa så goda livsmiljöer som möjligt för sina invånare, både för dem som redan bor där och för dem som kan tänka sig att flytta in. Attraktiva boendemiljöer, till exempel möjligheten att bo i eget småhus med trädgård, bör betraktas som konkurrensfördelar när kommuner vill locka nya invånare. Det är hög tid att kommunpolitiker och stadsplaneringskontor överger de förlegade idéerna om allt tätare bebyggelse, som mest fungerat som en förevändning för att gynna stora exploatörer, och börjar planera för framtidens, gröna, attraktiva och efterfrågade trädgårdsstäder.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.