Snömodd
Snöplog
Snömodd

Att tvinga fastighetsägare att skotta bygger på föråldrade regler

Sveriges kommuner har i dagsläget laglig rätt att överföra mycket av ansvaret för skötseln av gångbanor på småhusägare. Det rör sig om att på gångbanorna snöröja, halkbekämpa, plocka bort skräp, kratta löv, rensa ogräs samt beskära träd och buskar. När det gäller snöröjning, låter runt 60 procent av Sveriges kommuner småhusägarna skotta deras gångbanor.

Bakgrunden till möjligheten att ålägga småhusägare underhållsansvar för gångbanor, finns i 1868 års ordningsstadga, som i sin tur byggde på vad som gällde i många städer sedan tidigare. Nu har vi snöplogar, men på den tiden gällde det att få så många som möjligt att hugga i med snöskyffeln.

Vem ska ansvara för snöröjningen

Villaägarnas Riksförbund har under tiden december 2018 - januari 2019 låtit undersöka vem småhusägare anser ska snöröja, plocka bort skräp med mera på gångbanor. I enkäten anser 84 procent av småhusägarna att kommunen ska ansvara för snöröjningen. När det gäller att plocka bort skräp, kratta löv, rensa ogräs samt beskära träd och buskar, anser beroende på fråga, mellan 64 och 71 procent av småhusägarna att kommunen ska ta hand om detta. Hela 77 procent av dem som bor vid kommunala gator och har infarter som kan plogas igen, anser att kommunen ska ta ansvaret för att se till att dessa inte plogas igen.

I och med att inte alla till följd av åldersskäl, sjukdom, semester med mera röjer undan snön och utför halkbekämpning på gångbanorna, varierar kvalitén kraftigt på dagens snöröjning och halkbekämpning.

Dålig snöröjning orsakar olyckor

Enligt en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en av de främsta orsakerna till fotgängarolyckor dålig snöröjning och halkbekämpning. Av rapporten framgår att hela 74 procent av fallolyckorna bland fotgängare beror på snö och is. Det är således den klart dominerande orsaken till fallolyckor bland fotgängare. Likaså konstaterar Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, i en rapport från år 2015 följande:

”Att prioritera gång- och cykelbanor vid vinterväghållning verkar vara fördelaktigt både med avseende på skadereducering och med avseende på kostnader för vård och sjukskrivningar på grund av skador från halkolyckor”.

Många kan inte till följd av ålder, sjukdom, funktionshinder, semester eller att de befinner sig på arbetet, snöröja gångbanan, men det tar inte lagen hänsyn till. Den enskilde husägaren kan till och med bli skadeståndsskyldig, om det sker en halkolycka trots att kommunen äger marken.

Föråldrade regler

Reglerna för gångbanor är föråldrade, ger sämre underhåll, innebär ett märkligt skadeståndsansvar för annans egendom, leder till fler halkolyckor samt ogillas av småhusägarna. Villaägarnas Riksförbund anser dessutom att reglerna för gångbanor borde vara enhetliga i hela landet. Förbundet föreslår därför att lagstiftningen ändras så att kommunerna inte längre ska ha möjlighet, att överföra ansvaret för skötseln av sina gångbanor på småhusägare. Likaså att det tydliggörs i lagen att kommunerna ska ta ansvaret för att se till att infarterna till småhusfastigheter inte plogas igen.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.