"Olönsamma" fjärrvärmekunder ska betala enligt SFAB:s advokat

Villaägarnas Riksförbund har debatterat det aktuella fjärrvärmefallet i Norsborg, där småhusägare krävs på nya anslutningsavgifter av fjärrvärmebolaget SFAB. Om de inte betalar stängs värmen av. I våra samtal med fjärrvärmebolaget SFAB i Botkyrka och Huddinge kommuner har bolaget biståtts av advokat Björn Öberg. Men det verkar han ha glömt i sina debattinlägg i SvD där han framställer sig som en ojävig debattör och driver på otrygga villkor för fjärrvärmekunder. Här publicerar vi vår slutreplik i debatten.

I två debattinlägg publicerade i Svenska Dagbladet den 23 och 27 februari uppger sig advokat Björn Öberg något förvånande inte företräda SFAB. I stället överraskar han med att säga sig drivas av ett ideellt engagemang i upplysningens tjänst mot Villaägarnas Riksförbund och småhusägarna i Botkyrka och Huddinge kommuner. Det går också att se engagemanget som en slags marknadsföringskampanj gentemot andra fjärrvärmebolag för hans advokatbyrå och de idéer han företräder hur småhuskunder kan krävas på nya anslutningsavgifter.

Det är också sorgligt att konstatera att kommunpolitikerna i nämnda kommuner, som har beslutat om nya anslutningsavgifter till fjärrvärme för småhusägarna i Norsborg, inte tycks vilja ta debatten själva.

Betalande kunder får betala ännu mer för SFAB:s renovering

Björn Öbergs linje, att fjärrvärmeföretag gång efter annan ska kunna ta ut nyanslutningsavgifter, är ett affärsmässigt feltänk. Varken konsumenter eller företagskunder kan planera sin ekonomi utifrån att företag som de har abonnemang hos med vissa oregelbundna intervall ska kunna ta ut nya anslutningsavgifter. Det leder till osäkerhet, med konsekvenser för både konsumtion och BNP i landet.

Ett normalt förfarande i Sverige är i stället att företag använder viss del av sina löpande intäkter till att bekosta renoveringen av sina anläggningar. Något som SFAB också borde ta till sig i sin ekonomiska planering. 

Björn Öbergs argument håller inte

Björn Öberg lyfter, precis som i de samtal vi haft med honom och SFAB tidigare, ett rättsfall från Svea Hovrätt (T 1126-10) i from förhoppning om att det skulle vara applicerbart för det fall han nu är engagerad i.

I det aktuella fallet kunde Stockholm Gas ”vid särskild grund” säga upp avtalet med sina gaskunder. Vad särskild grund innebar, fanns inte preciserat. Domstolarna kom fram till att bolaget kunde säga upp avtalet, då olönsamhet som inte var av ”tillfällig eller ringa art” förelåg. Stockholm Gas behövde av miljöskäl ändra leveransen av gas, vilket gjorde att många kunder inte längre kunde använda den. Att bygga om gasnätet för kunderna i Bromma och Enskede skulle kosta 150 mkr för fem mil ledning till de 120 kunder som berördes. Gasbolaget gick totalt sett med en förlust på 54 miljoner kronor på en omsättning om 200 miljoner kronor. 

Bevisar inte att berörda kunder är "olönsamma"

Som jämförelse har SFAB ett avtal där uppsägning på grund av olönsamhet tillåts vid ”betydande försämring av leverantörens affärsmässiga förutsättningar för att tillhandahålla fjärrvärme, som inte endast är tillfällig”. SFAB har dock på fråga vägrat att visa några kalkyler över den påstådda olönsamheten.

Till saken hör även att de 74 småhuskunder som SFAB kan komma att säga upp fjärrvärmeavtalen för, finns på en oerhört begränsad yta i Norsborg. Betydande skillnader gentemot gasfallet är en anslutningsgrad på 100 procent, att tomterna är små med korta avstånd mellan husen samt att ledningarnas totala längd utgör en bråkdel jämfört med de fem mil som det rörde sig om i Bromma-Enskede. Låt vara att gasledningar skiljer sig tekniskt sett från fjärrvärmeledningar.

Början på slutet av fjärrvärme för småhus

Precis som Björn Öberg påpekar kunde inte Energimarknadsinspektionen ta ställning till bolagets agerande eftersom deras tillsynsansvar avgränsar sig till fjärrvärmelagen, som inte behandlar uppsägning av fjärrvärmeavtal på grund av bristande lönsamhet. Myndigheten hänvisar i stället till det allmänna branschavtal som SFAB och alla andra fjärrvärmeföretag i Sverige använder.

Inget annat fjärrvärmeföretag har dock hittills sagt upp kunderna med hänsyn till bristande lönsamhet och krävt kunderna på nya anslutningsavgifter. Men skulle övriga svenska fjärrvärmebolag välja samma väg som SFAB, kan det i förlängningen innebära en successiv avveckling av fjärrvärme för småhus. Fjärrvärmekunderna ställs då inför att fjärrvärmebolagen när som helst kan komma att kräva nya anslutningsavgifter. 

Fjärrvärmekunders trygghet behöver garanteras

Om fjärrvärmekunder ska slippa vara oroliga för att de är tillräckligt lönsamma, behöver det preciseras i fjärrvärmelagen när fjärrvärmebolagen – utöver bristande betalning - får säga upp kunderna. Likaså behöver detta läggas under Energimarknadsinspektions tillsyn.

Fjärrvärmekunder behöver trygga och förutsägbara villkor för att fjärrvärme ska vara attraktiv som uppvärmningsform.

Ulf Stenberg, chefsjurist Villaägarnas Riksförbund

Jonathan Lindgren, samhällspolitisk expert Villaägarnas Riksförbund

Slutreplik på Björn Öbergs debattinlägg i SvD publicerad den 27 februari. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.