Patrik Wendelius

Måste du dränera huset?

I vissa fall behöver ditt hus dräneras om. Det gäller framför allt om huset har en äldre dränering eller en nyare med bara en luftspaltsbildande matta, så kallad platonmatta, mot husväggen under mark. Vår byggnadstekniska rådgivare ger sina bästa tips när det är dags att dränera.

- Dränering på rätt sätt görs idag med dränerande och värmeisolerande material mot utsidan av mark, säger Patrik Wendelius, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarna. 

När behöver jag dränera?

Ett hus kan behöva dräneras av flera orsaker. Fuktproblem är en vanlig anledning, eller så vill du kanske inreda källaren till bostad. Om du då låter bli att dränera kan det bli en dyr historia om golven måste rivas upp på grund av fukt- och mögelskador. 

Att dränera huset är också en bra investering för att få ett bättre klimat i källare och soutterängplan. Den utvändiga dräneringen gör väggarna varmare och torrare och ger en mindre källarlik känsla. 

Planerar du att bygga till eller skapa en större stenläggning runt huset, kan det vara smart att samtidigt passa på att dränera.

- Annars kan du behöva göra om dessa arbeten om det blir problem med dräneringen i framtiden, säger Patrik Wendelius.

Vid nybyggnation av hus är dränering ett av de krav som myndigheterna har. Reglerna finns för att skydda husets grund från att skadas av markfukt, så kallat dräneringsvatten. Vatten som kommer av nederbörd, så kallat dagvatten, behöver du också ta hand om, antingen lokalt på tomten eller genom att leda det till kommunens ledning för dagvatten.

Alla hus behöver inte dräneras

Alla källare behöver dock inte dräneras även om det teoretiskt sett skulle kunna finnas ett behov. Faktum är att Patrik Wendelius brukar ge äldre personer rådet att avstå från att dränera.

Jag rekommenderar bara dränering om det är absolut nödvändigt.

- Det finns roligare saker att lägga pengarna på och då är det bättre att ge framtida köpare en ”dräneringsrabatt” när huset väl säljs. Den gamla dräneringen kan fungera i femtio år, särskilt om källaren bara används som källare och inte som förråd för kläder eller annat organiskt material, säger Patrik Wendelius.

Till skillnad från vad många tror kan en fuktdrabbad källare faktiskt användas till förvaring. De saker du vill förvara ska du inte ställa direkt på golvet utan uppe på hyllor. Men det får ändå inte vara för fuktigt i luften i rummet.

Mät fukten med hygrometer

En smart investering är en så kallad hygrometer. Den visar hur mycket fukt som finns i rumsluften.

- Om den relativa luftfuktigheten ligger kring 40–60 procent finns det ingen anledning till oro. Men om fukten under en längre tid är över 75 procent är risken stor för skador, säger Patrik Wendelius.

Välj rätt dräneringsmetod

När du ska välja ny dränering, eller som Patrik Wendelius föredrar att kalla det ”utvändigt fuktskydd under mark”, är den bästa lösningen att förse ytterväggen med en kapillärbrytande isolering av cellplast. Vinsterna med den metoden är flera. Dels kan jordmassorna som schaktats bort återanvändas. Dels blir källarens ytterväggar varmare tack vare värmeisoleringen och det i sin tur gör väggarna torrare. 

- Att använda en plastmatta som utvändigt fuktskydd är en sämre metod eftersom den kalla marken gör att fukten fastnar i väggarna istället för att vandra ut från väggen, säger Patrik Wendelius.

Ska du bygga nytt hus är dränering av tomten normalt ett av momenten i markentreprenaden innan byggstarten. Vad som ingår beror på vad som avtalats. I allra enklaste fall läggs dräneringsledningar och kapillärbrytande lager under och utanför huset där ledningen ska ligga och från ledningen upp till marken. De företag som levererar produkter för dränering av byggnader har ofta skisser på hur utförandet ska se ut och göras. 

Kontakta kommunen för information om hur din fastighet ligger i relation till det kommunala ledningsnätet och var förbindelsepunkten finns - om det är aktuellt. Nyanslutning till ledningsnätet är en del av bygglovet vid nybyggnad och har en anslutningsavgift. Avgiften varierar beroende på kommun.

Dränering av platta på mark 

Hus med platta på mark (betongplatta) kan också behöva dränering. Principerna är desamma som vid källardränering. Var och hur djupt dräneringen ska läggas är entreprenörens uppgift att veta.

Behöver du dränera ditt hus? I Villaägarnas digitala tjänst Min Villa finns tips på kontroller och instruktioner för åtgärder. Tjänsten är kostnadsfri för medlemmar. 

Isolering bättre för torpargrund

Det finns lite olika åtgärder för fuktproblem i torpargrund, men det är sällan dränering som är lämpligast.

- Eftersom det är kyla från marken som orsakar problemen är den bästa metoden istället att täcka marken med plast och 10–20 centimeter stenull eller Hasopor (skumglas/återvunnet glas som förädlas till lättfyllnadsmaterial). Det utgör ingen brandrisk som cellplast, och är mer formbart om marken är lite ojämn, säger Patrik Wendelius.

Vad kostar det att dränera ett hus?

Kostnaden för att dränera din husgrund beror på vilket arbete som krävs. När omständigheterna är enklast möjliga kan du utgå från en arbetskostnad runt 3000 kronor per löpmeter husgrund. Men det kan gå upp till det dubbla. Löpmeter beräknar du genom att mäta längs husets ytterväggar. Om husgrundens area är 60 kvm med sidorna 12x5 meter blir alltså antalet löpmeter 34 (12+12+5+5). 

 - Grävdjupet för ett nytt hus är som minst 3–4 decimeter under betongplattans lägsta punkt. För hus med källare beror det på hur djupt huset ligger, men i förhållande till huset är det samma mått som för hus med platta på mark, 3–4 decimeter. För ett sluttningshus beror grävdjupet på markens lutning. Ledningen ligger sedan alltid med fall vilket gör att grävdjupet också ökar, säger Patrik Wendelius.

Om man måste gräva djupare på grund av exempelvis lutningen påverkas priset. Andra faktorer som kan fördyra arbetet är om det finns stenblock, betong eller berg som måste grävas eller sprängas bort eller om området runt huset är svårframkomligt för maskiner.

Ett tips är att ta in offerter från flera entreprenörer.

Checklista för att skapa en frisk boendemiljö i källaren

  • Isolera utifrån. Det minskar inte husets boendeyta och därmed inte heller husets värde.
  • Om du ska bygga på väggarna invändigt räknas det som en riskkonstruktion. Undvik i så fall helst organiska material i konstruktionen. Väggarna reglas upp med stålreglar (använd inte träreglar), som fästs med distanser mot väggen så att luft kan cirkulera.
  • Som isolering av väggarna är cellplast bättre än mineralull. Ett alternativ är att undvika isolering helt och hållet. Det ökar energiförbrukningen, men minskar risken för mögel. Golvet kan beläggas med klinker, eller exempelvis ett laminatgolv på en ventilerande plastmatta.

Tips när du ska dränera ditt hus

  • Dränera helst när det är som torrast väder, det vill säga under tidig höst till sen vår.
  • Undvik rabatter och jord närmast fasaden. Använd istället makadam eller sten 30 cm ut från huset.
  • Se till att ett ”avvägningsprotokoll” ingår i avtalet med entreprenören. Det är ett kvalitetsdokument som visar hur djupt dräneringsledningen ligger och att den ligger med fall.

Liten ordlista för dränering av hus

  • Kapillärbrytande material – ett material som hindrar fukten att stiga uppåt. Vid dränering kan till exempel tvättad makadam/singel eller specifika produkter användas för den uppgiften.
  • Organiska material – både levande och dött växtmaterial, som till exempel träreglar och textilier.
  • Saltutfällningar – ett tecken på att vägg och källargolv är fuktiga. Vatten och fukt transporteras av de kapillära krafterna och tar med sig salter som finns i mark och jord. När fukten sedan avdunstar fälls saltet ut och liknar kristaller.
  • Stenkista – en grop fylld med sten som täcks med jordmassor och som används för att samla upp till exempel dränerings- och dagvatten. Idag kläs den vanligtvis även med geotextil för att inte slamma igen.

Få hjälp med dränering i Min Villa

I din underhållsplan i Min Villa kan du läsa mer om hur du dränerar ditt hus. Här kan du även få en påminnelse via mejl om när det är dags att kontrollera fukt i källaren. Och du kan dokumentera din genomförda dränering i både text och bild.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.