Flygfoto över villakvarter
Nybyggda vita villor framför klippa
Flygfoto över villakvarter

Bygga på avstyckad tomt – avstyckning, bygglov och kostnad 

Har du hittat en tomt där du vill bygga ditt hus? Oavsett om tomten redan är avstyckad eller ska styckas av behöver du först se till att det finns ett giltigt bygglov eller förhandsbesked om bygglov.

Vad innebär avstyckning av tomt? 

Avstyckning av en tomt innebär att man avskiljer en del av marken från en fastighet – stamfastigheten – och att denna så kallade styckningslott bildar en ny fastighet med en ny fastighetsbeteckning. Avstyckningen görs av Lantmäteriet genom en lantmäteriförrättning. 

Förhandsbesked om avstyckning 

Om du planerar stycka av en tomt för att sedan bygga på den bör du först kontrollera att det finns ett giltigt bygglov, eller förhandsbesked om bygglov. Om detta inte finns behöver du ansöka om förhandsbesked om bygglov hos Byggnadsnämnden. En sådan ansökan kräver ingen färdig husritning, det räcker att du markerar på en karta var du planerar att bygga. 

Byggnadsnämnden kontrollerar sedan att tomten är lämplig för bebyggelse och att rätt personer har informerats och inte motsätter sig dina planer.  

Ska du stycka av en bit av din egen mark för att bygga på den gäller samma sak. Innan du kontaktar Lantmäteriet för avstyckning behöver du ansöka om förhandsbesked om bygglov. Är området detaljplanerat är det inte alltid nödvändigt med ett förhandsbesked. Hör därför med byggnämnden i din kommun vad som gäller för dig.  

När du fått förhandsbesked om bygglov behöver du ansöka om bygglov inom två år. 

Om du köper en del av en tomt innan avstyckning måste du ansöka om avstyckning inom sex månader från köpet. Annars kan köpet gå tillbaka. 

Om någon av grannarna motsätter sig avstyckning eller byggnation kan de behöva ta ärendet vidare till byggnadsnämnden.  

Krav och hinder vid avstyckning av tomt  

Du ansöker om avstyckning hos Lantmäteriet. Räkna med att det kan vara lång väntetid innan ditt ärende hanteras, från cirka tre månader upp till sex månader. 

Här ansöker du om avstyckning hos Lantmäteriet. 

Lantmätaren börjar med att kontrollera att tomten är lämplig för sitt tilltänkta ändamål. Det kan handla om att se över naturintressen, strandskydd, fornminnen, utfartsvägar, ledningar, vatten och avlopp. Lantmätaren kontrollerar även att ägarna till tomten som ska styckas av har undertecknat alla handlingar.  

Då behöver du servitut 

Om din nya fastighet (den avstyckade tomten) behöver ta en annan fastighet i anspråk – till exempel använda grannens utfartsväg – behöver du komma överens med grannen om det. Är ni överens bör ni upprätta ett avtalsservitut, det vill säga ett avtal om att du får utnyttja grannens mark till ett visst ändamål. Ett sådant servitut kan också finnas sedan tidigare – det är därför alltid en god idé att undersöka din fastighet i fastighetsregistret.  

Om du och berörd granne eller grannar inte kan komma överens kan lantmäteriet genom förrättning fatta beslut om ett så kallat officialservitut, förutsatt att kraven för ett sådant är uppfyllda. 

Läs mer om hur servitut fungerar!

Registrering av din nya tomt 

När alla hinder är undanröjda fattar lantmätaren beslut om avstyckning. De meddelar sedan ett fastighetsbildningsbeslut till sakägarna som får möjlighet att överklaga. 

Lantmätaren stakar sedan ut de nya gränserna och ritar en ny karta. Den nya fastigheten får en fastighetsbeteckning och registreras i fastighetsregistret. Relevanta dokument sparas i en så kallad förrättningsakt, som berörda parter får kopior av. Den som styckar av får också ett lagfartsbevis på den nya tomten. 

Vad kostar avstyckning av tomt? 

Kostnaden för att stycka av en tomt beror på hur mycket som behöver utredas och hur komplicerat ärendet är. Det enklaste scenariot är om styckningslotten ligger inom detaljplan och ansökan överensstämmer med denna. Om lantmätaren måste utreda förhållanden som är oklara kan kostnaden lätt springa iväg. Saker som kan fördyra är exempelvis olika rättigheter på fastigheten såsom servitut eller oklara gränsdragningar. 

Eftersom både stadsbyggnadskontorets tjänstemän och lantmätaren tar betalt per timme bör du försöka underlätta på det vis du kan, exempelvis genom att samla in de dokument och skriftliga godkännanden som behövs. Finns inget bygglov behöver du ansöka om förhandsbesked om bygglov innan du ansöker om avstyckning. Båda dessa processer kostar pengar, vanligtvis per timme. 

 • Förhandsbesked om bygglov från Byggnadsnämnden 
  Om det inte redan finns ett giltigt förhandsbesked om bygglov behöver du ansöka om det från Byggnadsnämnden. Tjänstemännen som utreder frågan tar betalt per timme och kostnaden kan hamna mellan 5 000 och 10 000 kronor. Byggnadsnämnden måste svara på din ansökan inom 10 veckor, men nämnden har möjlighet att förlänga handläggningstiden med 10 veckor till, om det är nödvändigt för ärendets utredning. 
 • Beslut om avstyckning från Lantmäterimyndigheten 
  När du har ett förhandsbesked om bygglov ska du ansöka om avstyckning hos Lantmäterimyndigheten. Även lantmätaren tar betalt per timme och kostnaden för ett normalt ärende kan landa på mellan 50 000 och 100 000 kronor. Även om avstyckning inte godkänns kommer arvode att utgå.

Vem betalar avstyckning av tomt?

Det är den eller de som tjänar på lantmäteriförrättningen som ska betala. Oftast är det du som ansöker som ska betala hela kostnaden. Lantmäteriet kan också fatta beslut om att andra berörda fastighetsägare, till exempel dina grannar, ska vara med och betala. 

Om du köper en del av en tomt för avstyckning finns inga regler om vem som ska betala avstyckningen, köpare eller säljare. Här råder avtalsfrihet. Avtalet gäller dessutom först när det undertecknats, vilket innebär att du kan förhandla med säljaren fram till dess. Om du köper tomten via en mäklare bör du dock fråga huruvida köparen vill att du betalar för avstyckningen.  

Tänk på det här när du ska stycka av eller bygga på avstyckad tomt 

 • Kolla först upp om det finns ett giltigt bygglov eller förhandsbesked till bygglov.  
 • Samla in aktuella dokument och underskrifter till Byggnadsnämnden och Lantmäteriet så slipper du betala deras timtaxa för det. 
 • Räkna med att det tar cirka tre till sex månader innan ditt avstyckningsärende hanteras. 
 • Avsätt budget när du ska stycka av. Kostnaden för ett normalt ärende kan landa på mellan 50 000 och 100 000 kronor. 
 • Motsätter sig grannarna avstyckning eller byggnation - ta ärendet vidare till byggnadsnämnden. 

KÄLLA: Lantmäteriet

Vad behöver du tänka på när du letar efter tomt?

Valet av tomt är avgörande för att du ska känna dig helt nöjd efter att huset är byggt. Läs mer om våra tips innan du slår till!

 

House Position.svg

Välj rätt tomt

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.