Hammare och spik
Renovering inomhus
Flagnad färg på rött trähus
Flagnad färg på rött trähus

Då krävs bygglov för ditt projekt

Ska du ägna semestern åt att bygga en trädgårdsbod eller en ny altan? Undrar du vad man får göra utan att söka bygglov? Vi listar vad som gäller. Ett smart råd är att även dubbelkolla med din kommun innan du börjar bygga.

Huvudregeln är att det krävs bygglov för byggnader, tillbyggnader och vid vissa ändringar av byggnader. I plan- och bygglagen finns dock en rad undantag från bygglovsplikten som innebär att många projekt kan sättas igång utan att du behöver be om lov. Listan nedan gäller för en- och tvåbostadshus, inte flerbostadshus.

Hur länge gäller ett bygglov?

När du har fått bygglov måste du börja bygga inom 2 år och ha byggt färdigt inom 5 år.

Vad kostar bygglov?

Kostnaden för att söka bygglov varierar beroende på åtgärden. Läs vad som gäller på din kommuns eller stads hemsida.

Altan på marken

Nej, en marknära altan kräver inte bygglov.

Hur stor altan får man bygga utan bygglov?

Det beror på om den upphöjda altanen som ska sammanbyggas med huset kan anses utgöra en tillbyggnad eller inte. Om altanen inte anses som tillbyggnad, krävs inget bygglov.

För att en altan ska räknas som en tillbyggnad ska den "öka byggnadens volym". Det är främst storlek, höjd och utförande som avgör om en altan utgör en tillbyggnad eller inte. Om altanen genom sin storlek och form ger samma visuella intryck som en tillbyggnad och konstruerats på ett sätt att det skapats ett utrymme under golvet på altanen, som människor kan uppehålla sig i, talar det för att altanen utgör en tillbyggnad som kräver bygglov.

En upphöjd altan kan vara bygglovpliktig om den innebär en volymökning av byggnaden. Om det bildas ett större utrymme under altanen kan det innebära att åtgärden kräver bygglov.

Men reglerna för attefallstillbyggnad kanske kan tillämpas? I dessa finns undantag från bygglovsplikt för en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15 kvm och inte överstiger bostadshusets taknockshöjd. Vill man placera tillbyggnaden närmare tomtgräns än 4,5 m måste man ha grannens medgivande. Erhålls inte medgivande från granne är tillbyggnaden lovpliktig.

För en sådan tillbyggnad krävs inget bygglov, men en anmälan och ett startbesked innan åtgärden får påbörjas (se nästa sida under Attefallshus).

Utanför detaljplan:

Utanför detaljplan krävs oftast inget bygglov för små tillbyggnader. Om den lovbefriade tillbyggnaden byggs närmare gränsen än 4,5 m krävs medgivande av berörda grannar.

Bygglov för attefallshus

Nej, att bygga ett attefallshus kräver inte bygglov men däremot en anmälan till byggnadsnämnden. Innan du får bygga måste du ha ett startbesked, och innan byggnaden får tas i bruk krävs ett slutbesked. Du får ha fler än ett attefallshus men den sammanlagda byggnadsarean får inte överstiga 30 kvm.

Byggnaden måste placeras i omedelbar närhet av en- eller bostadshus, taknockshöjden får vara max 4 m, byggnaden får som närmast placeras 4,5 m från gräns (såvida inte grannen medger en närmare placering) samt ska placeras minst 30 m från järnväg.

Kommunen kan emellertid i ett detaljplanerat område beslutat om utökad lovplikt i vissa områden. Attefallshus – både komplementsbostad och komplementbyggnad – får heller inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla (s.k. förvanskningsförbud). I områden av riksintresse för totalförsvaret får inte komplementbostadshus placeras inom eller i anslutning till ett sådant område.

Utanför detaljplan:

Att uppföra en komplementbyggnad utanför detaljplanelagt område kräver oftast varken bygglov eller anmälan. Om den lovbefriade tillbyggnaden byggs närmare gränsen än 4,5 m krävs medgivande av berörda grannar.

Attefallshus som bostad:

Ett attefallshus som används som komplementbostadshus med matlagningsmöjlighet, badrum o dyl kräver alltid anmälan, även utanför planlagt område. Och att ändra en komplementbyggnad till komplementbostadshus är alltid anmälningspliktigt.

Bygglov för balkong

Att bygga balkong innebär en fasadändring som kräver bygglov. Om balkongens golv dessutom bildar ett tak under vilket människor kan uppehålla sig, påverkas användbarheten av underliggande mark vilket ökar byggnadens volym och är därför en tillbyggnad som normalt kräver bygglov.

Sedan den 1 juli 2017 finns emellertid ett undantag från bygglovsplikten gällande en liten tillbyggnad i form av en balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel. Balkongen får inte placeras närmare än 4,5 meter från gräns såvida inte berörd granne medger det och balkongen får inte heller strida mot den detaljplan som gäller för området.

En anmälan för åtgärden kan krävas t.ex. om byggnadens bärande delar berörs. Notera att tillbyggnaden inte får göras på en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område. Kommunen kan också i en detaljplan bestämma att en tillbyggnad av ifrågavarande slag inte får göras utan bygglov. Bygglov krävs också om kommunen i en detaljplan, som är antagen före 1 juli 2017, har utökat lovplikten för sådana tillbyggnader, på högst 15 kvm, som avses i 9 kap. 4b § plan- och bygglagen (attefallstillbyggnad).

Utanför detaljplan:

Inget bygglov krävs normalt för fasadändring, däremot för en tillbyggnad som inte är liten.

Bygglov för brygga

Nej, kräver inte bygglov men förmodligen strandskyddsdispens. Att anlägga en brygga kan också aktualisera bestämmelserna om vattenverksamhet som då kräver tillstånd eller anmälan beroende av hur omfattande vattenverksamheten är.

Bygglov bygga in altanen

Om det redan finns tak över altanen medför en inglasning eller väggar inte någon volymökning av byggnaden och anses därför inte vara en tillbyggnad. Åtgärden kan emellertid anses vara en sådan fasadändring som kräver bygglov – men bara om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Utanför detaljplan:

Inget bygglov för fasadändringar krävs.

Notera:

Ett helt nytt uterum med väggar/inglasning och tak kräver i vissa fall bygglov. Se Inglasat uterum.

Bygglov för carport

Inget bygglov om carporten kan rymmas inom friggebods- eller attefallsreglerna. I annat fall krävs bygglov.

Utanför detaljplan:

Se under Attefallshus och under Altan, upphöjd.

Bygglov för cykelställ med tak

Kan eventuellt, beroende på utformning, betraktas som en byggnad (se def. under Husvagn) men skulle då kunna rymmas inom friggebods- eller attefallsreglerna.

Utanför detaljplan:

Se under Attefallshus.

Bygglov för entrétak

Du får bygga ett eller flera skärmtak utan bygglov om den sammanlagda arean på de skärmtak som uppförts på tomten inte överskrider 15 kvm. I annat fall kräver entrétak bygglov.

Utanför detaljplan:

Se Altan, upphöjd.

Bygglov friggebod

En friggebod är en komplementbyggnad som varken kräver bygglov eller anmälan. Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i närheten av bostadshuset.

Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 kvm och får inte utan grannens medgivande placeras närmare gränsen än 4,5 m.

Byggnaden måste placeras i omedelbar närhet av bostadshuset. Högsta tillåtna höjd från mark till taknock är 3 m.

Utanför detaljplan:

Se under Attefallshus.

Bygglov för att glasa in balkong

Inget bygglov om åtgärden uppfyller kriterierna för en attefallstillbyggnad. I annat fall krävs bygglov för inglasning av en balkong utan tak.

Utanför detaljplan:

Se under Altan, upphöjd.

Bygglov för husvagn på tomten

Långtidsuppställda husvagnar kan uppfylla kriterierna för att betecknas som en byggnad – och kan därför kräva bygglov. En byggnad är enligt plan- och bygglagens definition "en varaktig konstruktion som består av tak och/eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den".

Under vissa förutsättningar får emellertid en husvagn säsongsförvaras på tomten (se 6 kap 2 § 6 plan- och byggförordningen). En permanent uppställning är fortfarande inte tillåten utan bygglov (om den inte kan rymmas inom friggebods- eller attefallsreglerna).

Utanför detaljplan:

Se Attefallshus.

Bygglov för häck

Nej, kräver inget bygglov, men får inte skymma sikten för trafiken.

Bygglov för inglasat uterum – fristående

Om det kan rymmas inom kriterierna för ett attefallshus eller en friggebod krävs inget bygglov. Annars är detta en byggnad som kräver bygglov.

Utanför detaljplan:

Se under Attefallshus.

Bygglov för inglasat uterum mot fasad

Att bygga ett helt nytt uterum med både nya väggar i form av inglasning och nytt tak kräver i normalfallet bygglov. Det räknas som en tillbyggnad om det görs i anslutning till ditt hus.

Undantag från bygglovsplikten gäller för en tillbyggnad på högst 15 kvm som inte blir högre än bostadshusets nock och inte placeras närmare än 4,5 m från fastighetsgränsen (reglerna för attefallstillbyggnad).

Utanför detaljplan:

Se under Altan, upphöjd.

Bygglov för att inreda ny bostad

Inget bygglov krävs för att inreda ny bostad i ett enbostadshus (attefallsåtgärd). Anmälan till byggnadsnämnden, startbesked samt slutbesked krävs.

Bygglov för jordkällare

Med rätt förutsättningar kan den gå in under friggebods- eller attefallsreglerna och inget bygglov krävs då. I övriga fall krävs bygglov.

Utanför detaljplan:

Se under Attefallshus.

Bygglov för att måla om huset

Inget bygglov krävs såvida inte den nya färgen innebär att byggnadens eller områdets karaktär "ändras väsentligt" eller om kommunen beslutat annat i en detaljplan i ett område som utgör en värdefull miljö.

Utanför detaljplan:

Krävs normalt inte bygglov för att måla om.

Bygglov för parkeringsplats utomhus

Kräver inte bygglov om den är avsedd -ute-slutande för fastighetens behov.

Bygglov för partytält (fristående)

För att ett partytält ska kräva bygglov måste det betecknas som en byggnad. För kortare tid krävs inte bygglov, då är tältet ingen "varaktig konstruktion". Står tältet emellertid en längre tid kan bygglov krävas (om det inte kan rymmas inom friggebods- eller attefallsbestämmelserna).

Utanför detaljplan:

Om tältet skulle betraktas som en byggnad, se under Attefallshus.

Bygglov för pergola

Kräver inte bygglov. Se dock resonemanget om Staket och plank.

Bygglov för pool

Utgångspunkten är att en pool inte kräver bygglov. Men beroende på hur den är konstruerad kan bygglov ändå krävas, till exempel om poolen omgärdas av en mur eller ett plank, eller om poolen byggs in i en altan som i sig bedöms som bygglovspliktig.

Marklov kan också krävas om man schaktar marken så att markens höjdläge ändras avsevärt. En utgångspunkt som många kommuner har för bedömning av om en markförändring är avsevärd är 0,5 m, över det krävs som regel marklov.

Notera:

Det finns säkerhetskrav på pooler som måste uppfyllas.

Bygglov för solcellspanel/solfångare

Utanför detaljplanerat område krävs i normalfallet inget bygglov för montering av solcellspanel eller solfångare. Sedan den 1 augusti 2018 krävs inte heller bygglov om åtgärden ska vidtas inom detaljplanerat område under förutsättning att solcellspanelerna eller solfångarna följer byggnadens form och följer den gällande detaljplanen.  Bygglov krävs emellertid för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs även för sådana åtgärder inom och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Bygglov för spaljé

Kräver inte bygglov. Se dock resonemanget om Staket och plank.

Bygglov för staket och plank

Staket kräver inte bygglov vilket däremot plank gör. Det finns ingen definition i plan- och bygglagstiftningen på vad som utgör ett staket respektive ett plank.

Kommuner brukar inte sällan sätta en gräns på upp till 1,2 m i höjd för att definiera ett staket, över det krävs bygglov (om inte annat framgår av detaljplan). Detta kan man ha som utgångspunkt men en enskild kommuns definition av vad som ska anses vara ett staket eller bygglovspliktigt plank är inte avgörande.

Vid bedömningen av om en viss konstruktion ska anses vara bygglovspliktig ska hänsyn tas till inte bara konstruktionens höjd utan även längd, genomsiktlighet och utformning i övrigt. Även omständigheter som ändamål och omgivningspåverkan ska beaktas.

Utanför detaljplan:

Då behövs oftast inte bygglov för plank i omedelbar närhet till huset. Men utan grannens medgivande får man inte placera planket närmare än 4,5 m från gränsen.

Bygglov för stenmur

Inom detaljplanelagt område har villaägaren rätt att sätta upp ett plank eller en mur vid en uteplats, om planket eller muren är högst 1,8 m i höjd och når högst 3 m ut från huset samt placerats minst 4,5 m från tomtgräns (såvida inte grannen medger en närmare placering). I övriga fall krävs bygglov.

Utanför detaljplan:

Då behövs oftast inte bygglov för mur i omedelbar närhet till huset. Utan grannens medgivande får muren ej placeras närmare än 4,5 m från gränsen.

Bygglov för stensättningar

Kräver inte bygglov såvida åtgärden inte innebär en schaktning eller fyllning som avsevärt ändrar höjdläget på tomten.

Utanför detaljplan:

Kräver oftast inget bygglov.

Bygglov för tak över altanen

Du får utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvm. I annat fall krävs bygglov.

Utanför detaljplan:

Se under Altan, upphöjd.

Bygglov för takkupa

Kräver normalt sett bygglov – men undantag från bygglov finns: på bostadshus som saknar takkupor får man bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa. Takkuporna får uppta högst halva takfallet och inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. Anmälan till byggnadsnämnden, startbesked samt slutbesked krävs.

Utanför detaljplan:

Kräver oftast varken bygglov eller anmälan. Se under Altan, upphöjd.

Bygglov för utekök

Kräver inte bygglov såvida det inte kan betraktas som en byggnad. En anmälan kan behövas om uteköket kräver en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.

Bygglov för uteplats

Inget bygglov krävs för att med mur eller plank ordna en skyddad uteplats inom 3,6 m från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 m och får inte placeras närmre gränsen än 4,5 m. Det är också tillåtet att över sådana uteplatser bygga skärmtak. Skärmtaket får, tillsammans med andra bygglovsfria skärmtak på tomten, inte vara större än 15 kvm.

Bygglov för växthus

Om det kan rymmas inom kriterierna för ett attefallshus eller friggebod krävs inget bygglov. Annars är detta en byggnad som kräver bygglov.

Utanför detaljplan:

Se under Attefallshus.

Obs! Strandskydd och värdefulla områden

Friggebodar och attefallsåtgärder får uppföras även om de strider mot detaljplan eller områdesbestämmelser men kommunen kan i vissa fall hindra uppförandet. Kommunen kan nämligen bl.a. i detaljplan bestämma att åtgärden ska kräva bygglov om den utförs i en värdefull miljö.

Bygglov krävs också om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla (gäller bara attefallsåtgärder). Bygglov krävs också för att placera en friggebod eller en attefallsåtgärd närmare än 4,5 meter från allmän plats. Hinder för åtgärder kan också finnas inom strandskyddat område.

Trädgårdsbodavskärmning

Åtgärden är att beteckna som en tillbyggnad. En tillbyggnad kräver i normalfallet bygglov men plan- och bygglagen ger möjlighet att utan bygglov uppföra en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15 kvm. Ryms boden inom det angivna måttet så räcker det med en anmälan till byggnadsnämnden i kommunen.

Detta förutsatt att tillbyggnaden inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och inte placeras närmare granntomten än 4,5 m. Boden får placeras närmare än 4,5 m men då måste grannen godkänna det. Observera att det krävs ett startbesked innan bygget inleds.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.