Vit dimma av ett hus på grön gräsmatta och blå himmel
Vit dimma av ett hus på grön gräsmatta och blå himmel
Premium

Översiktsplan och detaljplan
- så fungerar de

Gränser för bland annat tomter och allmänna platser bestäms av din kommun genom detaljplaner. I kommunens översiktsplan beskrivs hur mark- och vattenområden ska användas. Villaägarna hjälper gärna medlemmar med rådgivning. Läs också våra infoskrifter.

Varje kommun ska ha en gällande översiktsplan över hela kommunens yta. Den ska visa hur kommunen på lång sikt har tänkt sig använda mark- och vattenområden. En detaljplan görs för vissa områden i en kommun. Där bestäms bland annat gränser för allmänna platser, kvartersmark och vattenområden.

Kommunen gör upp planerna

Kommunen har så kallat planmonopol. Det innebär att det är kommunen som bestämmer om och när planläggning ska ske. Planmonopolet innebär att en villaägare som vill att kommunen ska göra en planändring som berör hens fastighet, till exempel så att byggrätten för hens fastighet utvidgas, inte kan tvinga kommunen att göra det. Men om kommunen är villig att göra en planändring eller att anta en ny detaljplan finns det regler om hur det ska gå till. 

Vill du ändra i detaljplanen över ditt område?

Den som vill göra en åtgärd som kräver att en plan upprättas, ändras eller upphävs kan skriftligen begära planbesked av kommunen. Där ska ändamålet med åtgärden beskrivas och en karta över området ska bifogas. Inom fyra månader ska kommunen lämna besked om de avser inleda en så kallad planläggning. Om beslutet är att inte inleda en planläggning så ska orsaken motiveras. 

Planläggningen leder efter samråd med berörda fram till ett planförslag som blir tillgängligt för granskning av dem som är berörda. De kan då lämna synpunkter. Därefter blir det i de flesta kommuner ett ärende som kommunfullmäktige ska ta ställning till. Om kommunfullmäktiges beslut inte överklagas av någon som är berörd av ändringen och inte heller tas upp för granskning av någon myndighet så vinner beslutet laga kraft.

Mer information kan du som är medlem logga få i infoskriften ”Detaljplaner”. I infoskriften ”Gamla Plan – och bygglagen”  hittar du information som är relevant för dig som har ärenden om lov och detaljplaner som har påbörjats innan den 2 maj 2011.

Vad behöver du tänka på när du letar efter tomt?

Valet av tomt är avgörande för att du ska känna dig helt nöjd efter att huset är byggt. Läs mer om våra tips innan du slår till!

 

House Position.svg

Välj rätt tomt

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.