Sedlar
Gammalt gult hus i vinterskrud
Gammalt gult hus i vinterskrud

Vilken ersättning gäller för skada vid frusna rör

Försäkringsbolagen betalade sammanlagt ut drygt 4 miljarder kronor i ersättningar för vattenskador under år 2020, och kostnaderna har ökat ännu mer på senare år. Vattenskador är den största utgiftsposten när det gäller skador inom hem-, villa-, fritidshusförsäkring.

Villaägarnas Försäkringsservice har fått ta del av många fall kostsamma skador orsakade av frusna rör. Ett tråkigt exempel är det nästan nybyggda fritidshuset som råkade ut för en omfattande frostskada som ledde till brustna rör och en varmvattenberedare som sprang läck.

- Dessvärre såg inte ägaren till huset över vinterperioden så först i mitten av sommaren efter skadetillfället upptäcktes felet. Skadan hade blivit så omfattande att det var mer lönsamt att riva huset och bygga upp ett nytt än att sanera det befintliga. Det var dessutom så tråkigt att ägaren missat att ha stödvärme på och tömma rören och ett par andra aktsamhetskrav som du som husägare måste tänka på. Ersättningen sattes därför kraftigt ner från försäkringsbolaget, säger Oscar Egebrant på Villaägarnas Försäkringsservice.

Många skador i fritidshus

Dessvärre sker många skador i fritidshus som lämnas efter sommaren, då det är vanligt att missa att hålla rätt temperatur inne i huset när vattnet är påslaget och det blir minusgrader ute. Det är också vanligt att glömma att tömma vattnet i varmvattenberedaren eller vattenposten utomhus om vattnet är avstängt över vintern. Oftast handlar det om frostskador till följd av låg temperatur och att rörens isolering är bristfällig.

När får du ersättning av försäkringsbolaget?

Försäkringsbolagens krav för att du ska få rätt till ersättning är bland annat att:

 • Huset ska vara korrekt försäkrat, det vill säga boyta och andra uppgifter ska överensstämma med försäkringsbrevet.

 • Att du ska ta hand om ditt hus och dina saker, så kallade aktsamhetskrav. Alla försäkringsbolag använder sig av avskrivningar, till exempel för ålder och slitage av material. Vissa husmaterial har exempelvis en särskild tabell som försäkringsbolaget åberopar för avskrivning, vilket framgår av villkoren. Det betyder att du bör byta materialet när livslängden inte finns kvar för att undvika skada. Vilka dessa olika krav är framgår av villkoren och det kan skilja mellan bolagen.

 • Förebygg skadan så långt möjligt och begränsa den skada som du upptäckt. Anmäl skadan omgående till ditt försäkringsbolag.

Om du försäkrat ditt hus på felaktiga grunder eller inte uppfyllt aktsamhetskraven så kan det leda till sänkt eller i värsta fall utebliven ersättning. Självrisken kan också vara högre än normalt vid frysskada. Du kan drabbas av stora egna kostnader vid en skada om aktsamhetskravet inte är uppfyllt.

- Försäkringsbolagen pratar ofta om att skäliga åtgärder ska vidtas för att förhindra frysning. Vad som menas med ”skäliga åtgärder” beror naturligtvis på den enskilda skadans omständigheter. Du som ägare av en fastighet har med andra ord en skyldighet att förebygga och begränsa att skadan sker. Det som är viktigt att tänka på att det finns många branschregler som ska vara uppfyllda, speciellt när det gäller installationer rörande vatten, säger Oscar Egebrant.

Nedanstående tips kan vara till god hjälp, men det är viktigt att du ser till omständigheterna för just ditt hus.

Förebygg frysskador

 • Om du reser bort, stäng av vattnet och ordna med tillsyn av ditt hus under din frånvaro. Det är speciellt viktigt när det finns risk för köldknäppar.
 • Rören i ytterväggar, träbjälklag eller vindsbjälklag ska ligga på den sida av isoleringen som är mot bostaden ”alltså mot den varma sidan”. Kan du inte se vattenledningarna eller är osäker på om de kan bli utsatta för kyla/frost, bör du kontakta en auktoriserad VVS-installatör för konsultation.
 • Temperaturen inomhus ska aldrig understiga 15 grader. För att minimera energiförlusterna så tilläggsisolera gärna och täta dörrar/fönster vid ombyggnad.
 • Värmekabel (eller fryskabel) kan användas både utanpå och inuti vattenrör för att vattenledningar inte ska frysa. Om ytterväggarna är dåligt isolerade eller om det blir sträng kyla så gör värmekabeln att rören inte fryser sönder.
 • Temperaturlarm kan övervaka både strömförsörjning och temperatur i ditt hus. Den varnar via ett sms om det blir tillfälligt strömavbrott eller temperaturfall (vissa hemlarm har detta inbyggt).
 • Frostvakt, ett element kan användas i mindre utrymmen för att undvika minusgrader/frost. En termostat styr och du kan själv ställa in temperaturen då frostvakten ska slå av och på.
 • Överväg att installera ett vattenlarm som kan ge varningar vid vattenläckage så att du kan upptäcka dem i tid.
 • Vattenfelsbrytare är något som skulle kunna förhindra många kostsamma vattenskador. De används för att övervaka hela tappvattensystemet och snabbt identifiera ett läckage. Då stänger vattenfelsbrytaren av vattenledningen centralt. Brytaren installeras på den inkommande vattenledningen och har en inbyggd tryck- och flödesmätning.

Läs rapporten 

Under 2020 rapporterades drygt 40 000 vattenskador till försäkringsbolagen, enligt Vattenskadecentrums vattenskaderapport 2021.

Senaste vattenskaderapporten på Vattenskadecentrums webbplats

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.