Barnhänder under vattenkran
Barnhänder under vattenkran

Avlopp för bad-, disk- och tvättvatten? Det gäller!

I Sverige finns det ungefär 300 000 fastigheter som lever utan det traditionella avloppssystemet med vattentoalett. Vad krävs för att installera ett avlopp för enbart bad-, disk- och tvättvatten, och hur sköter man om sitt befintliga? Här är svaren!

För bad-, disk- och tvättvatten – så kallat gråvatten – är reningskraven inte lika hårda som när en vattentoalett är inkopplad (svartvatten). Till en slamavskiljare med två kammare finns två möjliga lösningar:

  • Utedass, mulltoa eller förbränningstoa där fekalierna inte spolas iväg.
  • Sluten avlopps-tank, antingen via snålspolande och urinseparerande toa eller vakuumtoalett.

Lösningen med tank lämpar sig främst för fritidshus där slamtömning av tanken inte behöver ske så ofta. I vissa kommuner finns också begränsningar av vattenmängden för de snålspolande toaletterna.

Kommunen ger tillstånd

Det är den enskilda kommunen som är tillsynsmyndighet och ger tillstånd för reningslösningar för gråvatten och svartvatten. Det som godkänns i en kommun kan stöta på patrull i en annan. Kraven varierar också beroende på vilken skyddsklass det är på markområdet där du har ditt avlopp. Hög skyddsnivå innebär att avloppsanläggningen förväntas reducera minst 90 procent av organiska ämnen och fosfor samt att mängden kväve ska halveras.

Beror på skyddsnivån

För normal skyddsnivå är kraven lägre, men även här ska 90 procent av de organiska ämnena hamna i slamavskiljaren medan kravet på fosforreduktion är sänkt till 70 procent. Krav på reduktion av kväve-utsläpp saknas.

Södermanland, exempelvis, är allmänt klassat som nitritkänsligt. Om vi tar Vingåkers kommun som exempel, så krävs i de flesta fall att fastighetsägarnas avlopp ska uppfylla reglerna för hög skyddsnivå. I tätbebyggt område, nära vattentäkt eller närmare än 300 meter från sjö/vattendrag, kan kraven vara att reningsanläggningen ska klara ”hög skyddsnivå för hälsoskydd”. Det kan innebära ett extra reningssteg för avloppsvattnet, för att minimera risken för att släppa ut smittoämnen.

Höga krav i vissa kommuner

I Kungsbacka på västkusten är drygt 80 procent av kommunens yta klassat som hög skyddsnivå. Mats Holstein, miljö- och hälsoinspektör i kommunen, förklarar att för att få installera en ny vattentoalett i dessa områden krävs en sluten tank. Dessutom ska toaletten ha en genomsnittlig spolvolym på maximalt en liter.

– I dessa fall har vi krav på nollutsläpp när det kommer till svartvatten. Vi accepterar varken infiltrationsanläggningar eller minireningsverk i områden med hög skyddsnivå för nya toaletter. Är det en fastighet med gråvatten kan man generellt använda sig av de vanliga reningsmetoderna för den typen av avlopp. Vilken metod man ska använda sig av beror på hur marken och omgivningen ser ut, säger Mats Holstein.

Håll koll på din anläggning

Har du ett BDT-avlopp måste du se till att det fungerar och renar gråvattnet som lagen föreskriver. Mats Holstein förklarar att man generellt inte behöver oroa sig alltför mycket eftersom gråvatten inte är lika förorenat som svartvatten.

– Men man bör ändå se över sin BDT-anläggning. Först och främst ska man titta till slambrunnen och se till att avloppsvattnets ytskikt inte rinner med ut ur slamavskiljaren. Det händer att dämpskärmen eller T-röret på utloppet i gamla tvåkammarbrunnar eller trekammar-brunnar av betong går sönder eller lossnar och avloppsslammet följer med ut i till exempel markbädden eller infiltrationen. Det innebär dels att reningen inte fungerar som den ska, dels att markbädden eller infiltrationen med tiden sätts igen. Då kan avloppsvattnet tränga upp i markytan vilket medför bland annat problem med lukter, säger Mats Holstein.

Hälften fick tummen ner

När Kungsbacka kommun nyligen gjorde en tillsyn av avloppsanläggningarna i ett område fick hälften tummen ner: de fungerade inte tillfredsställande.

– Det kan kännas tråkigt för husägarna, men många gånger när vi har dömt ut en mängd avlopp i ett område brukar fastighetsägarna bilda en avloppsförening för att lösa problemet. Det kan innebära att de anlägger en gemensam anläggning, eller så gräver de sig fram till en knutpunkt för kommunalt vatten och avlopp. Där ansluter de sig och på så vis får de både kommunalt vatten och avlopp. I samma veva brukar de även dra fram fiber till bredband, säger Mats Holstein.

Så även om det kan kännas surt med myndighetsutövande så kan det också leda till oväntade fördelar.

Skillnaden mellan BDT-avlopp och enskilt avlopp med vattentoalett

En BDT-anläggning (gråvatten) har en torrtoalett. Det kan innebära allt från utedass och mulltoa till en förbränningstoalett eller en vakuumtoalett (svartvatten) som är ansluten till en septiktank/sluten tank. Rening av BDT-vatten är enklare eftersom det inte innehåller några större mängder organiskt material och bakterier.

För att få installera en BDT-anläggning för rening av gråvattnet är minikravet, enligt miljöbalken, att man gör en anmälan till kommunen. Kommunen bestämmer själv om man även måste ha tillstånd för att anlägga BDT-avlopp.

Skötsel och kontroll du kan göra själv

  • Inspektera slambrunnen regelbundet och se till att slammet inte rinner över den slamavskiljande väggen och att dämpskärm eller T-röret på utloppet finns kvar så att inte avloppsslammet följer med ut från slamavskiljaren (så kallad slamflykt).
  • Efter slamtömningen ska slamkammaren fyllas upp med vatten. Innan slamavskiljaren är fylld fungerar den inte och man riskerar slamflykt. Vattnet minskar risken för att slam ska rinna över till andra kammaren som endast ska innehålla slamfritt gråvatten.
  • Locket på slambrunnen ska antingen vara låsbart eller så tungt (får dock maximalt väga 25 kilo) att barn inte orkar flytta det.
  • När gråvattnet lämnar tvåkammar-brunnen så ska det oftast ledas till en fördelningsbrunn. Kontrollera att lika mycket vatten rinner in i de olika -fördelningsrören som mynnar ut i infiltrationsbädd eller markbädd.
  • Finns det ett avluftningsrör som är kopplat till infiltrationen eller markbädden, kontrollera att det inte står vatten i det röret. Det ska vara helt torrt i botten av röret. Står vatten i avluftningsröret har man problem. Det kan innebära att infiltrationen eller markbädden slammat igen och inte släpper igenom avloppsvattnet, eller att grundvattnet är alldeles för högt.
  • Det ska även finnas en avloppsluftning upp genom huset som är anslutet till BDT-avloppet. Genom dessa avloppsluftningar syresätts markbädd eller infiltration att bakterierna kan göra sitt jobb.  

  • Finns det kompaktfilter eller annan typ av anläggning ska du följa tillverkarens anvisningar för skötsel och service.

Varför behöver BDT-avloppsvattnet renas?

Även om det inte belastar miljön på samma sätt som wc-avloppet gör så kan ett orenat BDT-avloppsvatten leda till problem med lukt, smittspridning och syrebrist i vattendrag beroende på var det släpps ut.

Baserad på artikel ur Villaägaren nr. 2, 2018
Text: Tore Tobiasson

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.