Rinnande vatten och händer
Gårdspump med full hink
Rinnande vatten och händer

Egen brunn – en viktig tillgång

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Tillgång på bra vatten är nödvändigt för ett bra boende. Var därför noggrann när du ska anlägga en ny brunn och anlita en seriös brunnsborrare.

För att få dricksvatten när man bor utanför det kommunala vattenledningsnätet behöver man en egen brunn. Förr var det vanligt att man grävde en brunn, men i dag är detta sällsynt och i stället borrar brunnsborrare hål för dricksvatten. 

Eftersom vatten är vårt viktigaste livsmedel är det angeläget att borrningen går rätt till, att man får vatten av bra kvalitet, att man får tillräckligt med vatten och att man får garantier om något skulle gå fel. 

Anlita en seriös brunnsborrare

Brunnsborraren har skadeförsäkringar om något går fel, kan lämna referenser och lämnar brunnsprotokoll. Brunnsprotokollet är ett kvitto på vad som har hänt i marken vid borrningen. Det är en värdehandling och om det skulle uppstå något fel så är det nödvändigt att ha den information som finns i protokollet.

Brunnens placering viktig

Brunnsborraren ska alltid komma på hembesök, besiktiga tomten och se förutsättningarna för borrningen innan de lämnar en offert.

– Ta offerter från flera företag och ta också kreditupplysning på företagen. Har ett företag betalningsanmärkningar finns risk att borrningen blir försenad på grund av att företaget går i konkurs eller får svårigheter att få fram material.

Det är bättre att anlita ett etablerat företag utan betalningsanmärkningar, som kan åtgärda fel som upptäcks och stå för eventuella lämnade garantier, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

I de flesta kommuner behövs inte tillstånd för att borra efter dricksvatten. Brunnsborraren rekommenderar var brunnen bör ligga utifrån bland annat grundvattendokument, men tar också hänsyn till var huset står/ska stå och eventuella önskemål från fastighetsägaren eller kommunen.

Placera brunnen uppströms

Många tomter är små och det kan därför vara svårt att hitta ett idealiskt läge för brunnen. För att få så bra förutsättningar som möjligt ska brunnen placeras uppströms eventuella föroreningskällor, till exempel avloppsbrunn.

– Om brunnen ska borras utanför den egna tomten ska servitut upprättas. Detta ska också skickas in till inskrivningsmyndigheten. Kan man borra brunnen på den egna tomten är det att föredra, även om det innebär en merkostnad, säger Ulf Stenberg.

Beräkna vattenåtgången

En brunn ska fungera både som ett vattenmagasin och som en buffert. Vid normal vattenanvändning i ett modernt hus bedömer Socialstyrelsen att det behövs 100–200 liter per person och dygn.

I områden där man kan förvänta sig brunnar med liten tillrinning är det bra att välja en grov diameter på brunnen. Det rekommenderas också om man redan på förhand vet att man använder mycket vatten.

– Har man en brunn som ger för lite vatten kan man få mer vatten ur den genom så kallad spräckning/tryckning. Då sätter man en manschett cirka 15–25 meter ner i brunnen och trycker ned vatten så att bergsprickor vidgar och tvättar sig, vilket ger bättre tillrinning. Det är en relativt vanlig åtgärd numera, säger Anders Swahn på Eskilstuna Brunnsborrning AB.

Testa vattnet

Det behövs 1–2 veckors ordentlig omsättning av brunnens vatten innan man kan börja använda det som dricksvatten. Därefter ska fastighetsägaren eller brunnsborraren skicka in ett slutgiltigt prov till det kommunala VA-verket eller ett ackrediterat vattenlaboratorium för analys.

Brunnsborraren lämnar oftast ingen kvalitetsgaranti på vattnet utan endast kvantitetsgaranti, till exempel 2 400 liter per dygn. Om det är kvalitetsproblem med vattnet finns det olika typer av vattenfilter att tillgå på marknaden.

Viktigt att veta är att det ska finnas en renings/kvalitetsgaranti från filtertillverkare till slutkund. Man bör även tänka på att ta ett prov som tar med radon i provresultatet.

Innan du borrar – besiktiga fastigheten

Det finns risk för sprickor vid borrning. Sprickorna kan komma efterhand och kosta 100 000-tals kronor, så att låta en besiktningsman göra en besiktning kan vara en god försäkring.

Det går också att göra en egen dokumentation genom att ta fotografier av husets skick meter för meter, tak som golv som väggar, in- och utvändigt.

Finns det en spricka på en bild är det bra om det även finns med ett måttband på bilden så att man får en uppfattning om sprickans storlek vid fotografitidpunkten.

På så sätt kan du bemöta skadevållarens klassiska argument att det bara rör sig om gamla sprickor och att du därför får betala ur egen ficka.

Köpa fastighet med egen brunn

Brunnen ingår i köparens undersökningsplikt. Om köparen inte undersöker brunnen och inte heller har fått någon garanti på vattnets kvalitet får denne nästan alltid stå för kostnaden för att rätta till problemet.

Tänk på att den vattenanalys som gjorts kanske inte har letat efter de skadliga ämnen som finns just i denna brunn utan efter andra ämnen.

Ett bra vattenprov omfattar fysikaliskt/kemiskt prov (visar pH, järn, mangan, hårdhet), bakteriellt prov och radon. Provet bör inte vara äldre än sex månader.

Anmärkningar på vattnet kan åtgärdas med filter. Att få en garanti av säljaren på att vattnet är tjänligt är naturligtvis det bästa.

Sveriges geologiska undersökning

Du ska också se till att få se brunnsprotokollet, som visar alla uppgifter om brunnens utförande och prestanda. Om fastighetsägaren inte hittar sitt brunnsprotokoll kan du kontakta Sveriges geologiska undersökning som har ett arkiv med alla brunnsprotokoll (www.sgu.se – sök brunnsarkivet).

Det är en offentlig handling och erhålls utan kostnad. Om brunnen är grävd finns emellertid inga brunnsprotokoll.

Utöver detta ska du kontrollera om brunnen är borrad/grävd på den egna tomten eller på någon annans tomt. Om den ligger på någon annans tomt ska du be att få ett skriftligt servitut på detta så att det inte riskerar att bli några tvister om vattnet.

Se om brunnen har tättslutande lock

Gå också gärna ut och titta på brunnen och se att den har ett tättslutande lock. Locken är gjorda i plast eller metall och är helt tättslutande. Det innebär att inte ens små flugor kan ta sig ner i brunnen.

Ofta finns också möjlighet att sätta hänglås på brunnslocket för att förhindra att någon gör sabotage. Om det inte är ett tättslutande lock är risken stor att det finns möss och grodor i vattnet.

Anlita brunnsborrare

När du anlitar en brunnsborrare kan du välja att antingen köpa en entreprenad på enbart borrhålet eller en totalentreprenad.

Vid totalentreprenad ingår borrning, djupbrunnspump av 3-fasmodell, motorskydd 3-fas, hydropress (=expansionskärl) som bör vara av glasfiberplast, tryckströmbrytare, brunnslock och adapter.

Se till att du anlitar en auktoriserad och godkänd brunnsborrare.

Kostnaden för en totalentreprenad vid en borrning på 80 meter är cirka 50 000–55 000 kr. För att få dricksvatten borrar man max 120 meter. Kostnad för enbart borrning är cirka 30 000– 35 000 kr. Se till att du anlitar en auktoriserad och godkänd brunnsborrare.

Begär brunnsprotokoll

Se alltid till att få ett brunnsprotokoll av brunnsborraren. Det visar uppgifter om brunnens utförande och prestanda. Om det skulle uppstå något fel med brunnen är det nödvändigt att ha den informationen.

Det är dessutom lagkrav på att brunnsborrare skickar sådana protokoll till Sveriges geologiska undersökning (SGU). Brunnsprotokollet får du när brunnen är klar.

Om du är missnöjd med brunnsbornningen

Om du inte är nöjd med brunnsborrningen ska du i första hand vända dig till brunnsborraren. Ställer denne sig negativ till dina klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.

Regelbunden kontroll

När du har egen brunn har du själv ansvar för vattnets kvalitet. Socialstyrelsen rekommenderar att vattnet analyseras vart tredje år om anläggningen används till en en- eller tvåfamiljsfastighet.

Vattnet bör dessutom analyseras om det förändras märkbart, till exempel om slam bildas eller smak och lukt ändras.

Ur Villaägaren
Text: Ann-Sofi Borglund
Foto: Joakim Borkovic

Mer information

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.